simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܢܒܝܐ̈ ܟܕ ܬܠܡܝܕܘܘܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢX ܒܪܘܚ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܢܐ ܕܐܦ ܒܪܗ ܀ ܝ X·X X ܐ̇ܝ̇ܟܢܐ ܚܢܢX ܢܫܟܚ ܕܢܚܐ ܣܛܪ ܡܢܗ . ܗ̇ܘ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܒܗܕܐ ܢܫܬܢܩܘܢ . ܕܥܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܟܬܒܐ ܕܢܫܡܗ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܇ ܘܡܢ ܐܝ̇ܕܐ ܗ . ܢܘܢ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܬܓܠܙܘ . ܐܝܟܢܐ
- ܟܝܬ ܡܫ̇ܒܚ . ܗܘܝܬ ܠܗ ܫܒ̣ܝܚܐܝܬ ܓܝܪ ܗ̣ܕܝܪ ܘܡ̇ܫܒܚẌ ܕܐܦ ܡ̇ܠܟܐ ܡܬ̣ܥܢܐ ܗܘܝܬ . ܗ̇ܘ ܦܪܘܩܐ ܪܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ . X ܠܗ̇ܘ