simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܠܬܐ ܕܕܢܚ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܢܫܬܡܗ ܕܐܦ ܘܐܒܐ . ܒܪܡ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܣܬܕܩܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܕܡܐ ܪܝܫܝܐܝܬ ܠܝܬ ܠܗ ܕܐܦ ܗܟܢܐ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܠܥܠ ܡܢ ܗܕܐ ܐܠܗܐ . ܒܗ̇ܝ
- ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܢܟܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܦ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܩܪܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
- ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܕܐܦ ܢܦܠܓ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܫܥܬܐ ܗܝ ܠܢ
- ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܫ . ܡܥܪܙܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܗ . ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܒܫܪܪܐ ܒܕܓܘܢ ܐܟܚܕ ܚܫܝܒ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܡܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܡܬܪܢܐ . ܘܠܘ ܥܦܝܦܐ ܡܠܘܢ ܐܠܐ ܚܕ ܕܐܦ ܡܣܬܟܠ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܬܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܚܫ ܡܢ ܡܬܘܡ ܢܬܕܡܐ ܠܗ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܪܒܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܥܒܕܐ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܕܨܥܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ܘܠܐ ܣܡܝܟܐ̈ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܚܡܪܐ ܒܡܝܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ ܡܕܡ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܢܚܫܘܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܒܙܢܐ ܫܘܝܐ ܢܬܡܙܓܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ
- ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܐܦ ܒܫܬܩܐ ܢܣܬܓܕ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܡܩܝܡ ܘܡܢ ܕܐܦ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܠܡܠܝ̈ ܡܣܟܢܝܬܐ̈ ܐܫܘܝܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܢܦܣ̇ܩܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܬܚܠܘܨܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܕܘܡܝܐ ܕܕܓܠܘܬܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܪܒܐ ܐܢܗܘ
- ܬܩܛܘܦ ܐܝܩܪܐ ܕܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܥܡܠܐ̈ ܘܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܢܬܠ ܠܟ ܕܬܬܝܬܪ ܒܟܠ ܡܠܬܐ ܘܒܟܠ ܝܕܥܬܐ . ܥܡ ܗ̇ܝ
- ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܕܐܦ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ
- ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܠܕܘ . ܐܠܐ ܠܝ ܐܢܫܝܢ ܕܐܦ ܡܬܟܚܕܢܘܬܐ ܕܡܠܝܢ̈ ܩܦܣ . ܕܡܘܬܐ ܡܬܚܡ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ
- ܢܚܫ ܡܛܠܬܢ ܢܫܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܒܙܙ ܡܘܬܐ ܕܡܝܬ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܢܬܠ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܒܣܪ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܘܬ ܐܕܫܐ̈ ܥܒܪܢ̈ ܝܕܥܝܢܢ . ܘܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܠܚܝܘܬܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܡܢܕܪܝܫ . ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܓܢܣܐ
- ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܠܐ ܡܘܕܐ . ܐܠܐ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ . ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ . ܗ̇ܝ
- ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܘܒܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܐ ܐܚܝܬܐ ܟܪܝܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ