simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܐܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܫܦܪܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܒܪܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܕ ܗܘܐ ܕܐܦ . ܒܝܕ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܢܬܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ
- ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܝ ܢܩܪܘܢ . ܕܠܐ ܟܕ ܙܒܢܐ ܢܣ̇ܒ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܕܬܣܝܡܘܢ ܢܡܘܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܟܘܢ ܕܬܪܬܝܢ̈
- ܡܪܚܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܡܣܒܪܝܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܐܦ ܐܬܚܫܚ . ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܕܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈ ܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܥܝܢ ܕܢܪܫܘܢ
- ܙܘܓܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܪܗܛܝܢ ܒܬܪܝ ܥܡ ܟܬܝܒܬܟܘܢ̈ ܟܗܢܝܬܐ̈ . ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܕܡܪܝܐ . ܘܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܟܚ . ܡܛܠ ܕܝܢ
- ܡܢ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܦܐܪܐ̈ ܬܣܒܘܢ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܠܟ ܘܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܐܦ ܠܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܫܘܥܐ̈ ܐܠܨܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܚܢܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܒܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܘܡܪܝܐ ܘܟܕ ܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ
- ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܐܬܚܙܝ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܐܦ ܘܐܒܐ . ܒܪܡ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܕܩܢܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܡܩܝܡ ܘܡܢ ܕܐܦ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܩܝܡ ܐܦ ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܗܘܝܬ ܕܐܦ ܢܬܬܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܕܗܘܐ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ ܗ̇ܝ
- ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܕܐܦ ܢܦܠܓ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܫܥܬܐ ܗܝ ܠܢ
- ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܕܘܢ ܐܡ̇ܪ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܕܐܦ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܫܒܚ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܠܘ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ
- ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܘ ܒܗܠܝܢ ܩܛܓܘܪܝܣ̈ ܕܪܫܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܕܐܦ ܣܡ ܠܐ ܩܫܝܐ ܕܐܚܘܐ . ܕܐܪܤܛܛܠܣ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ
- ܓܕܫܐ ܬܬܠ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܬܚܘܡܐ̈ . ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ . ܕܝܠܝܬܐ ܓܝܪ ܥܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܢܢܩܐ ܕܝܢ
- ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܐܦ . ܘܬܚܝܬ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܬܝܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ
- ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܥܝܢܐ ܐܪܡܝ . ܘܠܐ ܟܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܠܠܐ ܕܐܦ ܡܨܚܝܢ ܗܘܘ ܠܟܐܢܐ ܣ̇ܓܝ . ܒܐܒܫܠܘܡ ܗ̇ܘ ܛܢܢ . ܗ̇ܘ
- ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܠܕܘ . ܐܠܐ ܠܝ ܐܢܫܝܢ ܕܐܦ ܡܬܟܚܕܢܘܬܐ ܕܡܠܝܢ̈ ܩܦܣ . ܕܡܘܬܐ ܡܬܚܡ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ
- ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܣܬܟܠܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܠܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܠܐ ܕܟܝܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ
- ܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܡܚܘܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܠܗ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܘܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܓܘܫܡܐ ܠܗܢܐ ܕܗ̇ܘ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܛܪ ܘܚܫ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܕܐܦ ܐܚܝܕ ܠܦܓܪܐ . ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܗܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܢܐ . ܡܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܐܘܪܐ ܡܛܠ