simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܘܒܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܐ ܐܚܝܬܐ ܟܪܝܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ
- ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܩܪܐ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܕܐܦ ܘܗܝ ܟܕ ܗܝ ܕܟܝܢܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥܐ ܓܢܣܢܐܝܬ ܠܗ̇ܝ
- ܠܬܚܘܝܬܐ ܫܩܝܠ ܠܫܠܝܚܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܐܦ ܢܐܠܦ . ܡܐܬܝܐ ܓܝܪ ܕܐܟܚܕܐ ܕܢܦܫܐ ܕܝܠܢ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܗ̇ܘ
- ܡܘܙܓܐ ܡܫܡܗ ܠܪܘܟܒܐ ܕܝܠܢ ܗܟܢܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܠܦܢܐ ܕܒܡܐܡܪܐ ܕܡܛܠ ܪܚܡܬ ܡܣܟܢܐ̈
- ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܢܗ̇ܪ ܠܢ ܫܡܐ ܕܡܘܙܓܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܐܣܒܪܘ ܕܚܝܕ ܠܗ ܡܠܬܐ ܠܗܢܐ . ܡܛܠ
- ܢܦܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܡ ܒܣܪܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ ܘܐܟܚܕܐ ܚܫܝܒܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܦ ܐܠܨܐ ܕܢܘܕܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܡܐ
- ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܕ ܫܠܚܝܢ ܗܘܝܢ ܐܡܪܢܢ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦ ܠܘܬ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܝܠܬܐ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܡܫܬܡܗܐ ܡܠܝܠܬܐ . ܗ̇ܝ
- ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܝܘܠܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܦ ܡܠܠܬ ܠܟܘܢ . ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܕܟܠܗ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܟܬܝܒ . ܗ̇ܝ
- ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܪܡܝܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܪܕܐ ܕܠܐ ܡܟܢܐ ܕܬܗܦܘܟ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ . ܐܝܟ ܡܐ ܐܢ ܬܓܕܫ ܗ̇ܝ ܕܟܘܫܝܐ . ܗ̇ܝ
- ܬܚܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܕܠܒܪ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܒܐܘܣܝܣ̈ ܢܐܡܪ ܕܡܪܟܒܐ ܚܝܘܬܐ .
- ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܐܦ ܒܫܬܩܐ ܢܣܬܓܕ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ
- ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܕܡܐ ܪܝܫܝܐܝܬ ܠܝܬ ܠܗ ܕܐܦ ܗܟܢܐ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܠܥܠ ܡܢ ܗܕܐ ܐܠܗܐ . ܒܗ̇ܝ
- ܨܠܡܐ ܡܕܡ ܢܬܢܣܒ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܕܡܐ ܪܝܫܝܐܝܬ ܠܝܬ ܠܗ ܒܥܒܝܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܗ̇ܝ ܐܘܣܦ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܢ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܕܐܦ ܘܐܬܒܪܢܫ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܐܕܪܟܢܢ ܡܦܪܫܢ̈ ܠܢ
- ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܟܬܒ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܩܩ ܕܡܛܠ ܡܫܬܕܪܢܐ ܕܐܦ ܗܘܝ̈ . ܘܡܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܣ̇ܓܝ ܚܣܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܘܒܨܝܪܢ̈ . ܗ̇ܝ
- ܠܫܢܬܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܢܗܪܢ̈ ܠܢܦܫܐ . ܬܪܥܝܬܐ ܨܝܪܐ ܗܘܬ . ܗ̇ܝ
- ܢܚܫ ܡܛܠܬܢ ܢܫܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܒܙܙ ܡܘܬܐ ܕܡܝܬ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܢܬܠ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܒܣܪ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܫܘܪܝܢ ܘܥܘܠܗܘܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܗܓܓܘ ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܒܝܫܐ ܫܩܠܝܢ ܐܝܠܝܢ
- ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܡܠܐ̈ ܢܕܪܫ . ܘܐܢܬ ܡܠܦܢܐ ܐܒܐ ܒܫܡܥܐ̈ ܡܫܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܝ ܐܦ ܠܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܘܕܝ ܠܝ ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ
- ܠܘܬ ܐܕܫܐ̈ ܥܒܪܢ̈ ܝܕܥܝܢܢ . ܘܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܠܚܝܘܬܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܡܢܕܪܝܫ . ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܓܢܣܐ