simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܟܕ ܡܫܦܐ ܠܚܘܪܘܬܐ ܫܒܩܬ ܠܐܘܣܝܐ ܐܝܟ ܕܡܟܢܐ . ܟܕ ܫ̇ܬܩ ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܘ ܒܩܢܘܡܐ ܐܠܐ ܫܘܕܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ
- ܒܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܡܢܟܘܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܫܬܡܠܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܕܐܦ ܦܣ̇ܩ ܐܢܐ . ܒܐܝܢܐ ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ ܐܦ ܐܡܪܚ . ܬܘܒ ܡܨ̇ܠܐ ܐܢܐ
- ܥܡܠܐ̈ ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ ܡܛܠ ܫܝܛܘܬܐ ܡܢ ܟܠ ܣܒܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܪܒܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܩܪܐ ܕܥܡܠܐ ܕܝܠܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ
- ܓܚܟ ܐܢܬ ܥܠܝܗ̇ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܐ ܬܬܝܗܒ ܠܟ ܣܝܡܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ
- ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܫ . ܡܥܪܙܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܗ . ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܒܫܪܪܐ ܒܕܓܘܢ ܐܟܚܕ ܚܫܝܒ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܡܐ
- ܗܘ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܝܡ ܚܕܝܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܐܬܚܫܚ ܒܡܠܬܐ ܟܕ ܡܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝܪܐ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܕܥ
- ܚܡܪܐ ܒܡܝܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ ܡܕܡ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܢܚܫܘܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܒܙܢܐ ܫܘܝܐ ܢܬܡܙܓܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ
- ܐܬܒܪܢܫ . ܒܬܪܟܢ ܘܐܬܪܡܪܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ܐܣ̇ܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ
- ܠܥܠ ܡܢܟ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܦ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܕܐܦ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܠܟ ܡܬܒܣܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܡܬܝ
- ܐܬܒܪܢܫ ܢܫܢܐ ܘܢܣܒܪ ܕܠܘܬ ܐܘܣܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܢܦܠ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܡܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ
- ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܣ . ܟܕ ܡܣܩܠܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ ܢܦ̇ܠ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܩܘܒܠܝܐ̈ . ܕܡܛܠ
- ܠܐܝ ܘܟܦܢ ܘܨܗܝ ܘܐܣ̇ܬܪܕ ܘܕܡ̇ܥ ܒܢܡܘܣܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ
- ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܠܐ ܡܘܕܐ . ܐܠܐ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ . ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ . ܗ̇ܝ
- ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܡܢܨܚ ܒܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܠܐ ܕܐܦ . ܡܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܠܘܬ ܥܘܕܠܐ ܕܠܘܩܒܠ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ ܟܕ ܒܣܪܐ ܢܣܒ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
- ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܡܬܪܢܐ . ܘܠܘ ܥܦܝܦܐ ܡܠܘܢ ܐܠܐ ܚܕ ܕܐܦ ܡܣܬܟܠ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܬܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ܘܠܐ ܣܡܝܟܐ̈ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܐܓܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܕܐܦ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ
- ܡܢ ܒܚܝܪܐ ܡܠܦܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܬܟܣܣܘ ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ . ܡܛܠ
- ܠܡܠܝ̈ ܡܣܟܢܝܬܐ̈ ܐܫܘܝܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܢܦܣ̇ܩܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܬܚܠܘܨܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܕܘܡܝܐ ܕܕܓܠܘܬܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܪܒܐ ܐܢܗܘ