simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ
- ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ
- ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ
- . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܟ
- ܡܣܬܕܩܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܕܢܚ ܡܢ
- ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ
- ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈
- ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ
- ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ . ܕܐܦ ܗ̇ܢܝܢ ܘܗܠܝܢ ܡܡܠܠ
- ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ ܢܥܒܕ
- ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܐܡܪ ܕܐܦ ܗܘ ܐܒܐ ܒܗ̇
- ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ
- ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ̈
- . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܘܚܕܝܘܬܐ
- ܡܛܠܗܕܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ
- ܠܐ ܢܩܦܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܥܠ
- ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܫ ܒܒܣܪ ܟܕ
- ܕܨܥܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ
- ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
- . ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܬܩܛܘܦ ܐܝܩܪܐ ܕܛܢܢܐ