simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ
- ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ
- ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ
- . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܟ
- ܡܣܬܕܩܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܕܢܚ ܡܢ
- ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ
- ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈
- ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ
- ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ . ܕܐܦ ܗ̇ܢܝܢ ܘܗܠܝܢ ܡܡܠܠ
- ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ ܢܥܒܕ
- ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܐܡܪ ܕܐܦ ܗܘ ܐܒܐ ܒܗ̇
- ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ
- ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ̈
- . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܘܚܕܝܘܬܐ
- ܡܛܠܗܕܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ
- ܠܐ ܢܩܦܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܥܠ
- ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܫ ܒܒܣܪ ܟܕ
- ܕܨܥܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ
- ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
- . ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܬܩܛܘܦ ܐܝܩܪܐ ܕܛܢܢܐ
- ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܕ ܡܫܦܐ ܠܚܘܪܘܬܐ
- ܬܘܒ ܡܨ̇ܠܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܡܢܟܘܢ
- ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܥܡܠܐ̈ ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ
- ܠܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܚܟ ܐܢܬ ܥܠܝܗ̇
- ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚ̇ܙܐ
- ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܕܥ ܕܐܦ ܗܘ ܟܕ ܒ̇ܥܐ
- ܚܕܕܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܡܪܐ ܒܡܝܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ
- ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܐܬܒܪܢܫ . ܒܬܪܟܢ
- ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢܟ ܐܝܬܘܗܝ
- ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܐܬܒܪܢܫ ܢܫܢܐ ܘܢܣܒܪ
- ܣܩܘܒܠܝܐ̈ . ܕܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ
- ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܝ ܘܟܦܢ ܘܨܗܝ
- ܕܐܬܒܪܢܫ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܠܐ ܡܘܕܐ
- ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ
- ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘ ܠܘܬ ܥܘܕܠܐ
- ܐܬܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ
- ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ
- ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܐܓܢܐ
- ܒܗܬܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ ܡܠܦܢܐ
- ܗܟܝܠ ܪܒܐ ܐܢܗܘ ܕܐܦ ܠܡܠܝ̈ ܡܣܟܢܝܬܐ̈ ܐܫܘܝܘ
- . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܬ
- ܕܡܬܝܕܥܐ ܓܢܣܢܐܝܬ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܩܪܐ
- ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܬܚܘܝܬܐ ܫܩܝܠ ܠܫܠܝܚܐ
- ܕܡܛܠ ܪܚܡܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܘܙܓܐ ܡܫܡܗ ܠܪܘܟܒܐ
- ܠܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܘ
- ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܡ
- ܡܠܝܠܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܕ
- ܟܬܝܒ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܝܘܠܝܘܣ
- ܕܟܘܫܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ
- ܕܡܪܟܒܐ ܚܝܘܬܐ . ܕܐܦ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܢܡܘܣܐ̈
- ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ
- ܐܠܗܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ
- ܒܥܒܝܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܨܠܡܐ ܡܕܡ ܢܬܢܣܒ
- ܕܐܕܪܟܢܢ ܡܦܪܫܢ̈ ܠܢ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܐܘܣܦ ܘܡܢ
- ܘܒܨܝܪܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܟܬܒ
- ܗܘܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܫܢܬܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣܐ
- ܫܪܝܪܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܚܫ ܡܛܠܬܢ ܢܫܘܐ
- ܕܒܝܫܐ ܫܩܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈
- ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܡܠܐ̈
- ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܓܢܣܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܕܫܐ̈ ܥܒܪܢ̈
- ܡܢܬܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܫܦܪܐ
- ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܟܘܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܦ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܝ
- ܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܥܝܢ ܕܢܪܫܘܢ ܕܐܦ ܡܪܚܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ
- . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܙܘܓܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܪܗܛܝܢ
- ܕܫܘܥܐ̈ ܐܠܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܡܢ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈
- ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ
- ܡܣܬܕܩܢܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
- ܘܡܘܙܓܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܡܢ
- ܐܘܣܝܐ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ
- ܫܥܬܐ ܗܝ ܠܢ ܕܐܦ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܕ
- ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܕܘܢ
- . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܘ ܒܗܠܝܢ
- . ܐܢܢܩܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܓܕܫܐ ܬܬܠ ܘܗܠܝܢ
- . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܗ̇ܝ
- ܛܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ
- ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ
- ܕܟܝܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ
- ܘܓܘܫܡܐ ܠܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܦܐܝܘܬ
- ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܛܪ
- ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܐܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ