simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܒܥܐ ܡܦܣܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܣܝܪܐ ܒܥܬܐ ܕܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ
- ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܕܐܦ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ .
- ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܕܐܦ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ
- ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܕܝܢ ܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܢܦ̇ܩ ܡܘܣܦ ܘܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ
- ܡܠܬܐ ܕܕܢܚ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܢܫܬܡܗ ܕܐܦ ܘܐܒܐ . ܒܪܡ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܣܬܕܩܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܢܘܕܐ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܐܢܗܘ ܕܛܡܐܐ ܗܘ ܕܐܦ ܚܢܢ ܘܟܕ ܠܐ ܢܐܡܪ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ
- ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ
- ܗ̇ܢܝܢ ܘܗܠܝܢ ܡܡܠܠ . ܐܝܬ ܓܝܪ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ .
- ܟܕ ܪܚܝܩ ܢܥܒܕ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܚܠܛ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ ܡܩܝܡ ܕܠܐ ܕܐܦ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܘܡܥܝܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܠܗܐ
- ܗܘ ܐܒܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܒܗ ܘܗܘ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܡܠܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܫܘܥܒܕܐ ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܐܡܪ
- ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܢܟܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܦ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܩܪܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
- ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ̈ ܠܐܠܗܐ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܘܚܕܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܘܠܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܕܓ ܘܠܐ ܕܐܦ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܠܡܢ̈ ܢ̇ܦܠ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ
- ܠܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܢܬܚܙܝܢ̈ ܠܘܬܗ . ܫܦܝܪܐ ܕܢܝܬܐ ܠܟ ܕܐܦ ܕܦܪܘܩܢ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܓܝܪ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠܗܕܐ ܙܕܩ ܗܘܐ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ . ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܒܣܪ ܐܬܝܠܕ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܩܦܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ
- ܚܫ ܒܒܣܪ ܟܕ ܩܘܝ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܦ ܠܡܚܫ ܡܩܒ̇ܠ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
- ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܚܫ ܡܢ ܡܬܘܡ ܢܬܕܡܐ ܠܗ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܪܒܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܥܒܕܐ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܕܨܥܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܬܩܛܘܦ ܐܝܩܪܐ ܕܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܥܡܠܐ̈ ܘܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܢܬܠ ܠܟ ܕܬܬܝܬܪ ܒܟܠ ܡܠܬܐ ܘܒܟܠ ܝܕܥܬܐ . ܥܡ ܗ̇ܝ