simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܒܥܐ ܡܦܣܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܣܝܪܐ ܒܥܬܐ ܕܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ
- ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܕܐܦ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ .
- ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܕܐܦ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ
- ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܕܝܢ ܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܢܦ̇ܩ ܡܘܣܦ ܘܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ
- ܡܠܬܐ ܕܕܢܚ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܢܫܬܡܗ ܕܐܦ ܘܐܒܐ . ܒܪܡ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܣܬܕܩܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܢܘܕܐ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܐܢܗܘ ܕܛܡܐܐ ܗܘ ܕܐܦ ܚܢܢ ܘܟܕ ܠܐ ܢܐܡܪ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ
- ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ
- ܗ̇ܢܝܢ ܘܗܠܝܢ ܡܡܠܠ . ܐܝܬ ܓܝܪ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ .
- ܟܕ ܪܚܝܩ ܢܥܒܕ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܚܠܛ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ ܡܩܝܡ ܕܠܐ ܕܐܦ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܘܡܥܝܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܠܗܐ
- ܗܘ ܐܒܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܒܗ ܘܗܘ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܡܠܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܫܘܥܒܕܐ ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܐܡܪ
- ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܢܟܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܦ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܩܪܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
- ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ̈ ܠܐܠܗܐ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܘܚܕܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܘܠܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܕܓ ܘܠܐ ܕܐܦ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܠܡܢ̈ ܢ̇ܦܠ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ
- ܠܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܢܬܚܙܝܢ̈ ܠܘܬܗ . ܫܦܝܪܐ ܕܢܝܬܐ ܠܟ ܕܐܦ ܕܦܪܘܩܢ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܓܝܪ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠܗܕܐ ܙܕܩ ܗܘܐ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ . ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܒܣܪ ܐܬܝܠܕ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܩܦܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ
- ܚܫ ܒܒܣܪ ܟܕ ܩܘܝ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܦ ܠܡܚܫ ܡܩܒ̇ܠ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
- ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܚܫ ܡܢ ܡܬܘܡ ܢܬܕܡܐ ܠܗ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܪܒܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܥܒܕܐ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܕܨܥܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܬܩܛܘܦ ܐܝܩܪܐ ܕܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܥܡܠܐ̈ ܘܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܢܬܠ ܠܟ ܕܬܬܝܬܪ ܒܟܠ ܡܠܬܐ ܘܒܟܠ ܝܕܥܬܐ . ܥܡ ܗ̇ܝ
- ܟܕ ܡܫܦܐ ܠܚܘܪܘܬܐ ܫܒܩܬ ܠܐܘܣܝܐ ܐܝܟ ܕܡܟܢܐ . ܟܕ ܫ̇ܬܩ ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܘ ܒܩܢܘܡܐ ܐܠܐ ܫܘܕܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ
- ܒܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܡܢܟܘܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܫܬܡܠܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܕܐܦ ܦܣ̇ܩ ܐܢܐ . ܒܐܝܢܐ ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ ܐܦ ܐܡܪܚ . ܬܘܒ ܡܨ̇ܠܐ ܐܢܐ
- ܥܡܠܐ̈ ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ ܡܛܠ ܫܝܛܘܬܐ ܡܢ ܟܠ ܣܒܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܪܒܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܩܪܐ ܕܥܡܠܐ ܕܝܠܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ
- ܓܚܟ ܐܢܬ ܥܠܝܗ̇ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܐ ܬܬܝܗܒ ܠܟ ܣܝܡܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ
- ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܫ . ܡܥܪܙܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܗ . ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܒܫܪܪܐ ܒܕܓܘܢ ܐܟܚܕ ܚܫܝܒ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܡܐ
- ܗܘ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܝܡ ܚܕܝܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܐܬܚܫܚ ܒܡܠܬܐ ܟܕ ܡܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝܪܐ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܕܥ
- ܚܡܪܐ ܒܡܝܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ ܡܕܡ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܢܚܫܘܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܒܙܢܐ ܫܘܝܐ ܢܬܡܙܓܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ
- ܐܬܒܪܢܫ . ܒܬܪܟܢ ܘܐܬܪܡܪܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ܐܣ̇ܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ
- ܠܥܠ ܡܢܟ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܦ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܕܐܦ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܠܟ ܡܬܒܣܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܡܬܝ
- ܐܬܒܪܢܫ ܢܫܢܐ ܘܢܣܒܪ ܕܠܘܬ ܐܘܣܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܢܦܠ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܡܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ
- ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܣ . ܟܕ ܡܣܩܠܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ ܢܦ̇ܠ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܩܘܒܠܝܐ̈ . ܕܡܛܠ
- ܠܐܝ ܘܟܦܢ ܘܨܗܝ ܘܐܣ̇ܬܪܕ ܘܕܡ̇ܥ ܒܢܡܘܣܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ
- ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܠܐ ܡܘܕܐ . ܐܠܐ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ . ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ . ܗ̇ܝ
- ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܡܢܨܚ ܒܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܠܐ ܕܐܦ . ܡܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܠܘܬ ܥܘܕܠܐ ܕܠܘܩܒܠ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ ܟܕ ܒܣܪܐ ܢܣܒ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
- ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܡܬܪܢܐ . ܘܠܘ ܥܦܝܦܐ ܡܠܘܢ ܐܠܐ ܚܕ ܕܐܦ ܡܣܬܟܠ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܬܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ܘܠܐ ܣܡܝܟܐ̈ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܐܓܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܕܐܦ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ
- ܡܢ ܒܚܝܪܐ ܡܠܦܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܬܟܣܣܘ ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ . ܡܛܠ
- ܠܡܠܝ̈ ܡܣܟܢܝܬܐ̈ ܐܫܘܝܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܢܦܣ̇ܩܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܬܚܠܘܨܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܕܘܡܝܐ ܕܕܓܠܘܬܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܪܒܐ ܐܢܗܘ
- ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܘܒܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܐ ܐܚܝܬܐ ܟܪܝܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ
- ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܩܪܐ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܕܐܦ ܘܗܝ ܟܕ ܗܝ ܕܟܝܢܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥܐ ܓܢܣܢܐܝܬ ܠܗ̇ܝ
- ܠܬܚܘܝܬܐ ܫܩܝܠ ܠܫܠܝܚܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܐܦ ܢܐܠܦ . ܡܐܬܝܐ ܓܝܪ ܕܐܟܚܕܐ ܕܢܦܫܐ ܕܝܠܢ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܗ̇ܘ
- ܡܘܙܓܐ ܡܫܡܗ ܠܪܘܟܒܐ ܕܝܠܢ ܗܟܢܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܠܦܢܐ ܕܒܡܐܡܪܐ ܕܡܛܠ ܪܚܡܬ ܡܣܟܢܐ̈
- ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܢܗ̇ܪ ܠܢ ܫܡܐ ܕܡܘܙܓܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܐܣܒܪܘ ܕܚܝܕ ܠܗ ܡܠܬܐ ܠܗܢܐ . ܡܛܠ
- ܢܦܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܡ ܒܣܪܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ ܘܐܟܚܕܐ ܚܫܝܒܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܦ ܐܠܨܐ ܕܢܘܕܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܡܐ
- ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܕ ܫܠܚܝܢ ܗܘܝܢ ܐܡܪܢܢ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦ ܠܘܬ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܝܠܬܐ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܡܫܬܡܗܐ ܡܠܝܠܬܐ . ܗ̇ܝ
- ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܝܘܠܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܦ ܡܠܠܬ ܠܟܘܢ . ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܕܟܠܗ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܟܬܝܒ . ܗ̇ܝ
- ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܪܡܝܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܪܕܐ ܕܠܐ ܡܟܢܐ ܕܬܗܦܘܟ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ . ܐܝܟ ܡܐ ܐܢ ܬܓܕܫ ܗ̇ܝ ܕܟܘܫܝܐ . ܗ̇ܝ
- ܬܚܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܕܠܒܪ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܒܐܘܣܝܣ̈ ܢܐܡܪ ܕܡܪܟܒܐ ܚܝܘܬܐ .
- ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܐܦ ܒܫܬܩܐ ܢܣܬܓܕ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ
- ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܕܡܐ ܪܝܫܝܐܝܬ ܠܝܬ ܠܗ ܕܐܦ ܗܟܢܐ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܠܥܠ ܡܢ ܗܕܐ ܐܠܗܐ . ܒܗ̇ܝ
- ܨܠܡܐ ܡܕܡ ܢܬܢܣܒ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܕܡܐ ܪܝܫܝܐܝܬ ܠܝܬ ܠܗ ܒܥܒܝܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܗ̇ܝ ܐܘܣܦ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܢ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܕܐܦ ܘܐܬܒܪܢܫ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܐܕܪܟܢܢ ܡܦܪܫܢ̈ ܠܢ
- ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܟܬܒ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܩܩ ܕܡܛܠ ܡܫܬܕܪܢܐ ܕܐܦ ܗܘܝ̈ . ܘܡܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܣ̇ܓܝ ܚܣܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܘܒܨܝܪܢ̈ . ܗ̇ܝ
- ܠܫܢܬܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܢܗܪܢ̈ ܠܢܦܫܐ . ܬܪܥܝܬܐ ܨܝܪܐ ܗܘܬ . ܗ̇ܝ
- ܢܚܫ ܡܛܠܬܢ ܢܫܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܒܙܙ ܡܘܬܐ ܕܡܝܬ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܢܬܠ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܒܣܪ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܫܘܪܝܢ ܘܥܘܠܗܘܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܗܓܓܘ ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܒܝܫܐ ܫܩܠܝܢ ܐܝܠܝܢ
- ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܡܠܐ̈ ܢܕܪܫ . ܘܐܢܬ ܡܠܦܢܐ ܐܒܐ ܒܫܡܥܐ̈ ܡܫܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܝ ܐܦ ܠܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܘܕܝ ܠܝ ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ
- ܠܘܬ ܐܕܫܐ̈ ܥܒܪܢ̈ ܝܕܥܝܢܢ . ܘܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܠܚܝܘܬܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܡܢܕܪܝܫ . ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܓܢܣܐ
- ܠܐܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܫܦܪܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܒܪܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܕ ܗܘܐ ܕܐܦ . ܒܝܕ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܢܬܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ
- ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܝ ܢܩܪܘܢ . ܕܠܐ ܟܕ ܙܒܢܐ ܢܣ̇ܒ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܕܬܣܝܡܘܢ ܢܡܘܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܟܘܢ ܕܬܪܬܝܢ̈
- ܡܪܚܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܡܣܒܪܝܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܐܦ ܐܬܚܫܚ . ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܕܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈ ܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܥܝܢ ܕܢܪܫܘܢ
- ܙܘܓܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܪܗܛܝܢ ܒܬܪܝ ܥܡ ܟܬܝܒܬܟܘܢ̈ ܟܗܢܝܬܐ̈ . ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܕܡܪܝܐ . ܘܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܟܚ . ܡܛܠ ܕܝܢ
- ܡܢ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܦܐܪܐ̈ ܬܣܒܘܢ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܠܟ ܘܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܐܦ ܠܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܫܘܥܐ̈ ܐܠܨܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܚܢܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܒܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܘܡܪܝܐ ܘܟܕ ܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ
- ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܐܬܚܙܝ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܐܦ ܘܐܒܐ . ܒܪܡ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܕܩܢܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܡܩܝܡ ܘܡܢ ܕܐܦ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܩܝܡ ܐܦ ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܗܘܝܬ ܕܐܦ ܢܬܬܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܕܗܘܐ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ ܗ̇ܝ
- ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܕܐܦ ܢܦܠܓ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܫܥܬܐ ܗܝ ܠܢ
- ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܕܘܢ ܐܡ̇ܪ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܕܐܦ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܫܒܚ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܠܘ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ
- ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܘ ܒܗܠܝܢ ܩܛܓܘܪܝܣ̈ ܕܪܫܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܕܐܦ ܣܡ ܠܐ ܩܫܝܐ ܕܐܚܘܐ . ܕܐܪܤܛܛܠܣ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ
- ܓܕܫܐ ܬܬܠ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܬܚܘܡܐ̈ . ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ . ܕܝܠܝܬܐ ܓܝܪ ܥܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܢܢܩܐ ܕܝܢ
- ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܐܦ . ܘܬܚܝܬ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܬܝܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ
- ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܥܝܢܐ ܐܪܡܝ . ܘܠܐ ܟܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܠܠܐ ܕܐܦ ܡܨܚܝܢ ܗܘܘ ܠܟܐܢܐ ܣ̇ܓܝ . ܒܐܒܫܠܘܡ ܗ̇ܘ ܛܢܢ . ܗ̇ܘ
- ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܠܕܘ . ܐܠܐ ܠܝ ܐܢܫܝܢ ܕܐܦ ܡܬܟܚܕܢܘܬܐ ܕܡܠܝܢ̈ ܩܦܣ . ܕܡܘܬܐ ܡܬܚܡ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ
- ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܣܬܟܠܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܠܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܠܐ ܕܟܝܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ
- ܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܡܚܘܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܠܗ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܘܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܓܘܫܡܐ ܠܗܢܐ ܕܗ̇ܘ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܛܪ ܘܚܫ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܕܐܦ ܐܚܝܕ ܠܦܓܪܐ . ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܗܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܢܐ . ܡܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܐܘܪܐ ܡܛܠ