simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܢܬܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܫܦܪܐ
- ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܟܘܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܦ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܝ
- ܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܥܝܢ ܕܢܪܫܘܢ ܕܐܦ ܡܪܚܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ
- . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܙܘܓܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܪܗܛܝܢ
- ܕܫܘܥܐ̈ ܐܠܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܡܢ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈
- ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ
- ܡܣܬܕܩܢܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
- ܘܡܘܙܓܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܡܢ
- ܐܘܣܝܐ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ
- ܫܥܬܐ ܗܝ ܠܢ ܕܐܦ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܕ
- ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܕܘܢ
- . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܘ ܒܗܠܝܢ
- . ܐܢܢܩܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܓܕܫܐ ܬܬܠ ܘܗܠܝܢ
- . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܗ̇ܝ
- ܛܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ
- ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ
- ܕܟܝܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ
- ܘܓܘܫܡܐ ܠܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܦܐܝܘܬ
- ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܛܪ
- ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܐܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ