simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܐܦ X ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܦܝܠܝܦܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ . ³ XXX X
Lettre aux moines de Senoun X ܝܘܩܪܐ ܕܣܥܪܐ ܛܥܝܢܝܢ . ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ . ܘܡܟܘܠܬܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܘܡܫܬܝܐ ܕܒܟܝܠܐ . ܘܡܢܟܢ ܬܘܒ̣
Lettre aux moines de Senoun ܢܦܫܗ ܗܘܬ ܡܚܪܪܐ̣ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܕܙܟ̣ܐ ܕܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܕܕܟ̣ܐ ܦܓܪܗ ܡܢ ܪܓܬܐ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܠܛܥܝܘܬܐ ܢܚܣܘܢ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܕܐܦ . ܘܠܗ̇ܘ ܕܙܟ̣ܐ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܒܝܬ ²ܬܟܬܘܫܐ̈ X0 ܘܥܡܠܐ̈ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ . ܚܢܢ XX ¹ X X ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ X ܕܐܦ ܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ ܆ ܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܚܫܒܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܐܝܟ ܡܐ̣
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܘ X-- ܢܬܚ̇ܒܠ ܡܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܗ ܠܗܢܐ ܗܝܟܠܐ ܆ X ܥܬܝܕ ⁴ܐܝܟ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܕܡܢ ܫܠܝܚܐ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܐ ܆ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ . ܕܐܦ . ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܬ̇ܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܟܬܝܒ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܐܒܐ ܇ XX ܕܒܕܒܚܐ̈ ܘܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܐܬܓܫܡ ܘܗ̣ܘܐ ܕܒܚܐ ܚܠܦ ܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܐܒܐ̇ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܒܝܕ ܕܗ̣ܘܐ ܐܟܘܬܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܕܐܦ ܣܝܒܪ ܒܒܣܪܐ ܡ̇ܘܬܐ ܕܒܨܠܝܒܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܒ̣ܩ ¹⁰ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܘܗ̣ܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܕܐܦ ²ܕܝܠܢ . ܐܠܐ̣ ܠܐ ܐܘܒܕ ܚܝܘܗܝ̈ ܟܕ ܡܝ̣ܬ . ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܐܢܬܘܢ̣ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܘܡܢܐ X ܐܡ̣ܪ ܗܢܐ X0 ܕܐܣ̣ܗܕ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܐ : -- ³ܒܡܘܬܐ : X -- ²ܒܗܝܟܠܐ : X ¹ ܘܫܙܝܪܐ : ⁴ ܐܡܪ̣
Lettre aux moines de Senoun ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܒܪܘ ܕܝܕܥܘ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ̣ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡ ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܦ ܡܕܡ ܕܝܕܥ̇ܝܢ : ܐܬܚܫܒܘ ܡܢ ܗܕܐ X . X Xܝ ܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܘ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܒܪܝܬܐ̈ ܡ̇ܢܐ ܠܗ ܀ ܚܝ̇ܒܘ ܕܝܢ ܬܘܒ̇ ܕܐܦ X X1ܒܬܘܠܬܐ ܀ ܘܬܘܒ ܐܣܠܘ ܥܡ ܗܠܝܢ̣ ܘܐܦ ܠܡܩܕܘܢܝܣ . ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܘ ܚܣܝܪܐ X ܚܘܝܗ ܠܦܪܘܩܢ ܇ ¹ܒܝܕ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܐܬܢ̣ܣܒ ܕܐܦ ܡ̇ܢܐ ܠܗ ܀ ܚܝ̇ܒܘ ܕܝܢ ܬܘܒ̇ ܥܡ ܗܢܐ ܆ ܘܐܦ ܠܐܦܘܠܢܪܝܣ . ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܬܪܝܢ̈ ܐܢܘX ܒܢܝܐ̈ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܘܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܗܐ̈ . ܚܕ ܕܐܦ : X X -- ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܐ̇ܠܨܐ ܠܡܬ̇ܪܥܝܘ̇
Lettre aux moines de Senoun ܗ̇ܢܘܢ . ܘܚܠܦ ܕܚܢܦܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܆ ܨܪܘ ܘܚܫܠܘ ܘܓܠܦܘ ܕܐܦ ܚܢܦܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܇ ܕܐܥܠܘ XX ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun ܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̇ܘ ܕܝܠܦܘ ܡܢܗ ܡܥܕ ܐܡܪ ܇ ܕܣ̇ܓܕ ܐܢܐ ܠܡ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܆ ܕܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̣̈ ܐܟܚܕܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܣܓܕ . XX ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun X ܬܡܢ̣ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ . ܕܐܝܬܝܢܝ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܠܬܪܥܐ ܕܐܦ ܥܠܝܗ̇ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܇ ܕܩ̇ܝܡܐ ܒܬܪܥܐ ܡܕܢܚܝܐ . ܡܛܠ
Lettre aux moines de Senoun ܬܡܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܢܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܣܡܘܗ̇ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܦ ܇ ܗܝ ܕܣ̣ܝܡܐ ܗܘܬ ܠܘܩܒܠ ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܝܕܝܥܐ̇
Lettre aux moines de Senoun ܕܛܢ̣ܢܐ ܐܝܟ ܕܠܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ ܕܩ̇ܝܡܐ ܗܘܬ ܒܬܪܥܐ ܕܐܦ ܕܛܘܥܝܝ . ܘܩܪܘ ܘܐܦ ܠܗܕܐ ܩ̇ܝܡܬܐ . X ܘܐܝܕܝܥܐ̣