simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun ܠܢ ܗܫܐ ܐܒܗܬܐ̈ ܚܫܝܒܝܢ ܇ X ܘܟܘܟܒܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܇ ܕܐܦ . ܐܝܟ ܥܝܕܐ̣ ܘܛܟܣܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܇ ¹ܗܠܝܢ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܦ̣ܣ ܠܡܐܡܪ : ܥܠ ܗ̇ܘ ܚܕ XX ܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܆ ²ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܒܣܪܐ̣ ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܚ̇ܒܠܐ ܐܥܒܪ .
Lettre aux moines de Senoun ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܒܪܘ ܕܝܕܥܘ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ̣ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡ ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܦ ܡܕܡ ܕܝܕܥ̇ܝܢ : ܐܬܚܫܒܘ ܡܢ ܗܕܐ X . X Xܝ ܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܣܘܢܗܕܣ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ : ܒܝܕ ܬܚܘܡܐ ܓܘܢܝܐ XX ܕܐܦ ܛܘܡܣܐ ܆ ܡܛܠ ܣܕܩܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܘ ܒܐܝܕܗ̇ . ܘܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܘ ܡܕܘܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܐܢܛܝܟܝܐ . ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܆ ²ܟܬܒܘ ܗܫܐ ܐܝܟ ܕܝ̇ܠܦ ܐܢܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܠܘܬ ܗ̇ܘ
Lettre aux moines de Senoun ܠܘܬܟ̇ܘܢ . ܐܬܐܡܪ ܗܢܐ ܩܠܐ . ܕܡܢ̣ܘ ܡܢ ܡܪܝܐ̣ ܢܐ̇ܬܐ ܕܐܦ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ X¹ X X X ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܢܝܐ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܕܝܠܝ ܆
Lettre aux moines de Senoun X ܬܡܢ̣ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ . ܕܐܝܬܝܢܝ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܠܬܪܥܐ ܕܐܦ ܥܠܝܗ̇ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܇ ܕܩ̇ܝܡܐ ܒܬܪܥܐ ܡܕܢܚܝܐ . ܡܛܠ
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܘ ܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܚܝܠܐ ܕܢܫܬܡܗ ܫܘܥܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܕܐܦ ܕܐܘܕܝ ܫܡܥܘܢ ܇ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܗ̇ܘ̣
Lettre aux moines de Senoun ܒܗ̇ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܇ ܗܢܐ ܗ̣ܘ X X ¹ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܠܘܝܢܐ̇ ܘܠܐܘܢ ܆ ܘܨܠܘ̣ ܕܣܘܢܗܕܣ ܬܗܘܐ ܬܐܒܠܝܬܐ . ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܝ ܐܬܝܠ̣ܕܬ ܡܢ ܪܓܬܐ ܕܗ̣ܘܬ ܒܚܙܬܐ XX ܕܐܝܠܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܩܕܡ ܕܢܬܟ̇ܬܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܚܛܝ̣ܬܐ . ܗ̇ܝ
Lettre aux moines de Senoun ܡܠܟܘ ܘܐܪܬܝܘ ܐܢܘܢ̣ ܕܒܗܕܐ ܢܗܘܘܢ ܡܚܡܣܢܝܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܕܐܦ ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܐܦ ܐܫܬ̣ܘܝܘ X ܕܢܚܫܘܢ ܚܠܦܝܗ̇ . ܗ̇ܢܘܢ
Lettre aux moines de Senoun ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗ̣ܘܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ̇ ܕܐܦ ܕܗ̣ܢܘܢ ܪܢܘ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܡܒܪܢܫ ܆ ܐܠܨܐ ܠܡܣ̣ܒܪܘ̣
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܢܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܡܪܘ . ܕܡܕܡ ܕܫܡ̣ܥܢ ܘܩܒܠܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܢܦܫܗ ܗܘܬ ܡܚܪܪܐ̣ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܕܙܟ̣ܐ ܕܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܕܕܟ̣ܐ ܦܓܪܗ ܡܢ ܪܓܬܐ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܢܢ ܠܗ ܫܠܡܝܢܢ ܇ ܗܟܢܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܝܕܥ̇ ܕܐܦ ܐܢ ܢܬܩܪܐ ܆ ܠܘ ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܥܠ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ XX ܩܕܝܫܐ . ܟܝܢܐܝܬ ܓܝܕ̇ ܡܒܥܕ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܘܢܬܬܥܝܩ ܘܬܟܪܐ ܠܗ ܇ ܠܚܡܐ ܠܡܬܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܐܦ XX ܠܒܪܐ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ . ܘܠܐ ܒܩܢܘܡܐ . ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܬܡܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܢܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܣܡܘܗ̇ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܦ ܇ ܗܝ ܕܣ̣ܝܡܐ ܗܘܬ ܠܘܩܒܠ ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܝܕܝܥܐ̇
Lettre aux moines de Senoun ܠܐܘܢXX⁸ XX ܕܪܗܘܡܐ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܇ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܕܐܦ ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܕܬܘܪܓܡܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܇ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܚܒ ܕܐܦ ܕܘܟ ܡܬܡܠܠܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܒܙܒܢ̣ ܢܣܛܘܪܝܢܘ̈ . ⁴ܗ̇ܘ̣