simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun ܫܒܛܐ ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܡܢ ܥ̣ܠܬ ܗܕܐ ܐܬܝܩܪܘ ܇ ܘܢܣ̣ܒ ¹⁰ ܡܘܗܒXܐ ܕܐܦ ܘܐܡܝܪ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܠܘܬܗ̣ ܟܠܗܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܠܘܝ . ܗ̇ܢܘܢ .
Lettre aux moines de Senoun ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܝ̣ ܒܝܕ XXX X X ܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܡܗ ܇ ܕܐܦ ܕܒܝܕ ܬܫܡܫܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܗܘܘX ܢܩܝܦܝܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܠܐܠܗܐ .
Lettre aux moines de Senoun ܠܘܬܟ̇ܘܢ . ܐܬܐܡܪ ܗܢܐ ܩܠܐ . ܕܡܢ̣ܘ ܡܢ ܡܪܝܐ̣ ܢܐ̇ܬܐ ܕܐܦ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ X¹ X X X ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܢܝܐ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܕܝܠܝ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܠܘܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܇ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ XX ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܠܘܬܗ ܆ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܛܢ̣ܘ ܚܠܦܘܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܐܢܬܘܢ̣ ܥܡܢ ܝܕܥܬܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ . X X X X ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̣ X X 88ܐܦ ܠܐ ܡܢܟܘܢ ܡܬܢܣܒܐ . Xܝ ܡܦܣ ܐܢܐ ܓܝܪ
Lettre aux moines de Senoun ܣܗܕܐ̣̈ ܒܝܕ XX ܛܢ̣ܢܐ ܐܣܗܕܘ ܚܠܦܝܗ̇ . ܘܬܘܒ̇ ܘܐܦ ܕܐܦ ܗܕܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ X · ܘܐܦ ܛܢ̣ܢܐ ܚܡܝܡܐ ܕܠܘܬܗ̇ . ²ܡܛܠ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܡܢ ܫܚܝܡܐ̈ ܐܢܫ ܢܣܩ ܠܘܬܝ ܢܫ̣ܡܥ ܡܠܬܝ . ܟܕ XX ܝXXX X ܕܐܦ ܘܩܫܝܐ ܫܕܪܘܢ . ܘܣܝ̣ܡܝܢ ܠܝ ܐܦ ܡܢ ܟܠܕܘܟ̇ ܢܛܘܪܐ̈ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܢܘܗܪܗ ܢܘܒܕ . XX ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ⁵ܐܦܝܣܢ ܚܢܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܒܝܕ ܐܠܗܐ̇ ܠܐ ܢܬ̇ܥܕܪ ܆ ܩܪܝܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ̣
Lettre aux moines de Senoun ⁵ܐܦܝܣܢ ܚܢܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܆ ܕܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܬ̇ܥܕܪ ܆ ܩܪܝܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ̣ ܕܐܦ ܢܘܗܪܗ ܢܘܒܕ . XX ܘܥܠ ܗ̇ܝ
Lettre aux moines de Senoun ܗܢܐ ܆ X X -- ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܆ X X - ܫܠܝܐ ܆ X X - ܘܐܡܪܩ ܇ X ¹ ܘܐܦ ܕܐܦ ܒܝܫܬܐ̇̈ ܘܩܛܘܠܐ̈ ܚܒܝܫܝܢ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܩܒܠ ܡܢܝ . ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܒܝܕ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܟܘX ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܗܘܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܡܬܥܬܕܝܢX ܥܠܝ ܡܢܗܘܢ . ܠܐ ܡܕܝܢ ܒܨ̇ܪܬ ܇
Lettre aux moines de Senoun ܠܟܠ ܕܝ̇ܢܐ ܐܝܢܐ ܕܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܆ ܠܛܫ̇ܝܢ XX- ܕܐܦ ܚܢܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܥܡ ܗܪܛܝܩܘ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Lettre aux moines de Senoun ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܚܪܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܘܠܐܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܒܝܕ ܚܪܡܐ ܠܐ XX ܢܗܘܘܢ : ܗ̇ܝ