simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܢܘܢ ܥܡܗ ܩܒܠܘ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܐܒܗܐ̈ ⁴ܕܗܕܐ ܕܐܦ ܒܙܒܢܐ ܕܝܠܗ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܪܥܝܘ ³ܗܘܘ ܐܟܘܬܗ ܇
Lettre aux moines de Senoun ܠܗ̇ܢܘܢ ³ܟܕ ܢܩܦܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܣ̇ܬܥܪ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ̣ ܕܐܦ ܒܝܕ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܘܡܓܣܛܪܝܢܘ̈ ܇ ܠܘܬ ܐܦܣܩܦܐ̈ ܕܒܟܠܕܘܟ
Lettre aux moines de Senoun ܐܬܕܡܪ ܘܫܒܚ ܒܗ̇ ܇ ܠܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܡܢ ܦܠܘܝܢܐ ܕܐܦ ܕܝܠܗ ܇ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ̇ ܐܝܟܐ
Lettre aux moines de Senoun ܗܪܟܐ ܬܬܣܝܡ . ܗܕܐ ܕܪܫܝܡܐ ܡܢ ܠܬܚܬ . ܕܡܐ ܝ0 XX ܕܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܐ̇ܝܕܐ ܕܢܣ̇ܒܬ ܡܢ ܐܓܪܬܗ ܆ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܠܨܐ
Lettre aux moines de Senoun ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܐܘܕܥ ܕܐܦ ܕܟܢܫ ܘܐܝܬܝ ܡܢ ܟܬܒܝܗܘܢ̈ ܚ̇ܣܢ X ¹ܡܠܦܢܘܬܗ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܠܟܠܗܘX ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܫܠܡ̇ܝܢ . ܕܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܕܐܦ . ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܘܣ . ܘܥܡܗܘܢ . ܐܝܕܝܥܐ̇
Lettre aux moines de Senoun ܒܗ̇ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܇ ܗܢܐ ܗ̣ܘ X X ¹ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܠܘܝܢܐ̇ ܘܠܐܘܢ ܆ ܘܨܠܘ̣ ܕܣܘܢܗܕܣ ܬܗܘܐ ܬܐܒܠܝܬܐ . ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܗܝ̇ ܗܘܝܐ ܒܡܥܕܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܗܐ̣ ܫܡܥܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܐܪܬܕܟܣܘܢܫ̇ܬܪܪܘܢ̈ . ܡܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܗܕܐ ܬܗܘܐ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܝܠܗ X ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܪܪܘܢ : ܕܐܦ ܬܐܒܠܝܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ - ܒܟܠܩܕܘܢܐ : ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܣܘܢܗܕܣ ܗ̇ܝ ܕܡܬܟ̇ܢܫܐ ܆ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܝܠܗ ܘܕܠܐܘܢ ܕܐܦ ܕܝܠܗ X ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܪܪܘܢ : ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܠܗ ܓܝܪ :
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܘܬ . ܘܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܩܝ̇ܡܬ ܗܕܐ ܣܘܢܗܕܣ ܆ ܕܐܦ ܕܝܠܗ ܘܕܠܐܘܢ ܘܕܦܠܘܝܢܐ ܘܐܦ XXX ܗ̣ܝ ܡܫܪܪܐ . ܗ̇ܝ̣
Lettre aux moines de Senoun ܢܣܛܘܪܝܣ̇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܕܐܝܬ ܠܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܡܢܗ̣̇ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܚܘܝܢ̈ . ܐܡܪܬ ܓܝܪ ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐܘܢXX⁸ XX ܕܪܗܘܡܐ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܇ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܕܐܦ ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܡܢ ܕܘܟ ܡ̣ܨܐ ܠܡܚܘܝܘ ܕܐܝܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܒܪ ܕܐܦ ܡܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ . ܘܗܟܢܐ ܐܘܕܝ ܕܫ̣ܘܐ ܥܡ ܐܒܐ ܆ ܐ̇ܝܕܐ̣
Lettre aux moines de Senoun ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܣܘܢܗܕܣ . ܘܦܪܫܐܢܘܢ̈ ܘܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܇ ܕܐܦ ܘܐܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̣̈ ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܝ ܣܘܢܗܕܣ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܚܫܒܬ ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܣܡܬܗ ܠܒܪ ܡܢ ܕܐܦ ܕܝܢ̣ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢܗXX ܘܐܦ ܡܪܝܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܣܡܬܗ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܇ ܘܐܡ̣ܪܬ ܘܐܦ ³ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܐܦ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܣܘܢܗܕܣ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܚܫܒܬ ܇ ܗܢܐ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܠܐ ¹ܐܡܗ ܕܐܪܡܝܐ ܐܬܚ̣ܫܒܬ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܇ ܡܢ ܥܠܬ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܡܬܝܠܕ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܗܢܐ ܝ̇ܠܕܐ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܬܫܬܡܗ ܇ ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܘܕܝ . ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܝܫܒܥ ܝ̇ܠܕܬ ܕܐܦ ܐܠܐ̣ X ܝܠܕܬ ܒܪܢܫܐ . ܕܒܠܚܘܕ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗ̣ܘܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ̇ ܕܐܦ ܕܗ̣ܢܘܢ ܪܢܘ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܡܒܪܢܫ ܆ ܐܠܨܐ ܠܡܣ̣ܒܪܘ̣