simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun ³ XXX X ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܒܪ
Lettre aux moines de Senoun . ܘܡܢܟܢ ܬܘܒ̣ ܕܐܦ X ܝܘܩܪܐ ܕܣܥܪܐ
Lettre aux moines de Senoun ܡܢ ܪܓܬܐ ܆ ܕܐܦ ܢܦܫܗ ܗܘܬ ܡܚܪܪܐ̣
Lettre aux moines de Senoun X0 ܘܥܡܠܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܠܛܥܝܘܬܐ ܢܚܣܘܢ ܒܝܕ
Lettre aux moines de Senoun . ܐܝܟ ܡܐ̣ ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ .
Lettre aux moines de Senoun ܕܡܢ ܫܠܝܚܐ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܘ X-- ܢܬܚ̇ܒܠ
Lettre aux moines de Senoun ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܪܫܗ
Lettre aux moines de Senoun . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܟܬܝܒ
Lettre aux moines de Senoun ܚܝܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܒܐ̇ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
Lettre aux moines de Senoun . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
Lettre aux moines de Senoun : ⁴ ܐܡܪ̣ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ̣ ܬܗܝܡܢܘܢ .
Lettre aux moines de Senoun ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܒܪܘ ܕܝܕܥܘ
Lettre aux moines de Senoun ܠܡܩܕܘܢܝܣ . ܥܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐܦܘܠܢܪܝܣ . ܥܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܣܝܪܐ X
Lettre aux moines de Senoun ܆ ܐ̇ܠܨܐ ܠܡܬ̇ܪܥܝܘ̇ ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܐܢܘX ܒܢܝܐ̈
Lettre aux moines de Senoun ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ . ܘܚܠܦ
Lettre aux moines de Senoun . XX ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̇ܘ ܕܝܠܦܘ
Lettre aux moines de Senoun ܡܕܢܚܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ X ܬܡܢ̣ ܗܟܢܐ
Lettre aux moines de Senoun ܕܡܪܝܐ . ܘܝܕܝܥܐ̇ ܕܐܦ ܬܡܢ ܆ ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun . X ܘܐܝܕܝܥܐ̣ ܕܐܦ ܕܛܢ̣ܢܐ ܐܝܟ ܕܠܗ̇ܝ