simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܘܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܬ
- ܕܒܣܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈
- ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܒܟܠܗ ܥܡܐ ܘܒܢܫܐ̈
- ܗܢܐ ܘܐܡܪ . ܕܐܦ ܠܐ ܡܪܐ ܬܗܘܐ
- ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܒܗܠܝܢ ܕܟܝܢܗ
- ܟܣܝܘܬܗܘܢ . ܗܝ ܕܐܦ ܗܘܬ ܡܢ ܒܬܪ
- ܆ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܝܠܘܕܐ ܡܩܒܠ ܩܠܐ̈
- ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦ ܠܐ ܠܟܪܣܐ ܘܠܐܠܗܐ
- ܕܘܟܬܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܩܕܡ ܗܟܢ
- ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ . ‏
- ܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܢ
- ܚܝܠܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܬܥܠܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ
- ܕܢܦܫܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܝܕܥܬܐ ܢܘܗܪܐ ܗܝ
- ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈
- ܦܘܠܘܣ ܡܠܦ ܆ ܕܐܦ ܟܐܢܐ̈ ܕܡܬܚܬܝܢ ܡܢ
- ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ . ܕܐܦ ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇
- ܕܡܩܒܠܢܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܕܡܠܦ ܥܡ
- . ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܐܦ ܦܓܪܐ
- ܬܫܬܐܠ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܒܥܕܢܐ ܗܘ
- ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ