simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܚܛܝܬܐ ܚܕܐ
- ܒܪܫܐ . ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܒܗܘܢ
- ܠܢ . ܘܐܡܬܝ ܕܐܦ ܟܕ ܚܢܢ ܨܒܝܢ
- ܕܟܠܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܬܡܢ
- ܕܘܟܬܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܩܕܡ ܗܟܢ
- . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ
- . ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܐܦ ܦܓܪܐ
- ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܡܦܩܕ ܕܢܥܝܪ
- ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܆ ܕܐܦ ܒܣܝܒܘܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ
- . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ̇
- ܦܓܪܐ ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܪܓܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܓܘ
- ܡܬܦܠܚܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܙܕܝܩܘܬܐ ܒܢܘܗܪܐ .
- ܕܠܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢ ܢܙܝܥܘܢ ܚܘܫܒܐ̈
- ܘܡܐܟܘܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܐܟܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ
- ܠܓܘܪܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܦܓܪܐ ܡܪܦܐ
- ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܓܕܥܘܢ ܩܪܒܬܢܐ ܇
- ܠܗ ܐܠܗܐ ܆ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܒܩܐ
- ܕܙܢܝܘܬܐ . ܗܘ ܕܐܦ ܗܘ ܕܠܝܠ ܘܦܫܝܩ
- ܕܪܓܬܐ ܇ ܡܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܗ ܕܟܝܢܐ
- ܗܘܐ ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܡܫܠܗܒܢܐ ܗܘ