simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܢܓܠܙܘܢܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܪܝܡܘܬܗ ܕܚܘܝܐ ܆
- ܬܘܒ ܒܡܠܬܐ ܆ ܕܐܦ ܚܘܐ ܥܕܡܐ ܕܫܒܩܬ
- . ܚܙܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ
- ܕܝܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܡܠܠܐ
- ܒܕܓܠܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܬܡܫܐ ܒܗ
- ܒܐܝܕܗ̇ ܡܬܩܛܪܓܬ ܆ ܕܐܦ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ
- ܚܪܥܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܘܠܡܢܗ̇ ܫܪܝܪܐ ܆
- ܗܘ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܡܢ ܥܠܡܐ
- ‏ ‏ܚܙܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܘ ܡܪܢ ܙܥܘܪܐ̈
- ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ ܕܐܦ ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ
- ܡܬܝܒ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ
- ܕܒܣܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈
- ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܪܥܝܢܗܘܢ ܆ ܡܥܠܝ
- ܡܚܒ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܫܒܪܘܬܐ ܟܘܠ ܐܢܫ
- . ܥܡ ܗܝ ܕܐܦ ܚܣܡܐ ܘܛܢܢܐ ܡܬܬܥܝܪ
- ܒܫܦܝܘܬܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܫܘܪܝ
- ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ . ܕܐܦ ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇
- ܆ ܥܡ ܗܝ ܕܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ
- ܬܬܚܒܒ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܗܘ ܦܘܠܚܢܢ ܗܝ
- ܕܡܩܒܠܢܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܕܡܠܦ ܥܡ