simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܥܪܝܡܘܬܗ ܕܚܘܝܐ ܆ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܗܝ ܘܠܘ ܠܘܬ ܢܦܫܗ . ܘܡܫܠܡ ܕܐܦ ܇ ܠܘܩܒܠ ܗܢܘܢ ܕܡܬܦܪܣܝܢ ܕܡܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܢܓܠܙܘܢܢ . ܡܛܠ
- ܚܘܐ ܥܕܡܐ ܕܫܒܩܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܠܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܕܐܦ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܟܬܪ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܗ . ܘܪܡܙ ܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܡܠܬܐ ܆
- ܠܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܆ ܕܪܥܝܢܐ ܦܫܝܛܐ ܡܫܟܚ ܡܩܒܠ ܠܗ . ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܟܝܢܐ ܡܬܝܠܕܐ ܫܦܝܥܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܪܘܚ . ܚܙܝ ܕܝܢ
- ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܡܠܠܐ ܡܥܕܪܢܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܕܐܪܓܝܓܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܇ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܡܫܬܡܫܐ ܒܗ ܕܓܠܘܬܐ ܒܗܘ ܐܬܪܐ . ܠܝܬ ܬܡܢ ܕܡܬܝܠܦ ܕܐܦ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܠܝܬ ܬܡܢ ܕܡܬܦܪܣ ܕܢܙܟܐ ܒܕܓܠܘܬܐ . ܡܛܠ
- ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܠܘܬܟ ܐܢܝܢ̈ . ܠܐܝܠܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܝܠܟ . ܡܢ ܥܠܡܐ ܢܣܒܬܝܗ̇ ܠܚܪܥܘܬܐ ܆ ܒܐܝܕܗ̇ ܡܬܩܛܪܓܬ ܆
- ܚܘܠܡܢܗ̇ ܫܪܝܪܐ ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܫܝܛܘܬܐ . ܘܐܝܟܐ ܕܝܢ ܚܙܐ ܠܟ ܕܐܦ ܟܣܝܐ̈ . ܟܘܪܗܢܐ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܪܥܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܫܠܝܚܐ̈ ܡܢ ܥܠܡܐ ܟܘܠܗ ܡܣܬܠܝܢ ܗܘܘ . ܘܗܘ ܬܘܒ ܦܪܘܩܢ ܕܐܦ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܣܠܝ ܆ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܓܒܝܐ ܗܘ . ܐܝܟ
- ܗܘ ܡܪܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܩܪܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܙܥܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܟܘܠ ܕܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܒܪܐ . ‏ ‏ܚܙܝ ܕܝܢ
- ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܡܟܪܙ ܠܗ . ܘܒܐܡܪܐ ܘܒܢܩܝܐ ܡܬܠ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘ ܡܕܡ ܕܫܒܩ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ . ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ
- ܐܢܬ ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ . ܕܐܦ . ܘܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܣܬܒܪ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܡܬܝܒ ܗܘܐ .
- ܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܐܝܬ ܫܟܚܬܐ̈ ܘܨܢܥܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܐܦ ܒܛܘܦܣܐ̈ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܣܪܐ . ܡܛܠ
- ܪܥܝܢܗܘܢ ܆ ܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ . ܘܒܡܫܒܚܬܐ̈ ܕܐܦ . ܐܢ ܓܝܪ ܕܘܒܪܗܘܢ ܪܡ ܗܘ ܇ ܡܢ ܟܘܠܗ̇ ܦܓܪܢܘܬܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
- ܠܫܒܪܘܬܐ ܟܘܠ ܐܢܫ ܪܚܡ . ܦܫܝܛܐ̈ ܓܝܪ ܘܫܒܪܐ̈ ܆ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܚܪܥܐ̈ ܘܨܢܝܥܐ̈ . ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܓܝܪ ܟܠ ܐܢܫ ܡܚܒ ܆ ܐܝܟ
- ܚܣܡܐ ܘܛܢܢܐ ܡܬܬܥܝܪ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ ܠܘܩܒܠ ܫܪܟܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܡܫܬܟܚܝܢ . ܘܒܥܒܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܥܡܠܐ ܡܙܝܓ . ܥܡ ܗܝ
- ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܫܘܪܝ ܓܒܝܬܗܘܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܗܘܘ ܇ ܒܫܘܠܡܐ ܕܐܦ . ܘܗܘ ܕܡܫܪܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܆ ܡܫܠܡ ܒܫܦܝܘܬܐ . ܐܝܟ
- ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܆ ܚܢܩܐ ܡܘܥܝܬܗ . ܘܡܩܦܚܐ ܬܪܒܝܬܗ . ܕܐܦ ܘܨܢܝܥܘܬܐ . ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܡܠܝܐ ܟܘܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ .
- ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܪܥܘܬܐ ܟܠܐ ܗܘܐ . ܠܦܫܝܛܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܦ ܡܠܟ ܗܘܐ . ܘܡܛܠܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܐܡܪ ܗܘܐ ܆ ܥܡ ܗܝ
- ܗܘ ܦܘܠܚܢܢ ܗܝ ܗܕܐ ܬܒܥ ܇ ܘܗܢܘܢ ܕܐܬܝܢ ܠܘܬܢ ܆ ܡܣܟܝܢ ܕܐܦ ܘܠܐ ܕܬܫܬܟܚ ܆ ܐܦ ܒܟܢܘܫܝܐ̈ ܕܐܝܚܝܕܝܐ̈ ܬܬܚܒܒ ܆ ܐܝܟܐ
- ܗܘ ܕܡܠܦ ܥܡ ܗܘ ܕܝܠܦ ܆ ܚܕܝܐܝܬ ܫܡܥ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܆ ܐܢܗܘ ܕܐܦ ܓܒܐ̈ . ܒܠܫܢܐ ܕܙܪܘܥܗ ܆ ܘܒܐܕܢܐ ܕܡܩܒܠܢܗ . ܡܛܠ