simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܐ ܡܐ ܕܡܣܬܪܩ ܐܢܫ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܆ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܫܪܐ ܒܗ ܕܐܦ ܘܬܐ ܒܬܪܝ . ‏ ‏ܚܘܪ ܗܟܝܠ ܟܡܐ ܓܡܝܪ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆
- ܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܕܢܫܬܥܝܘܗܝ ܒܡܠܬܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܙܘܥܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܬܐ ܇ ܗܝ ܕܪܡܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܘܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܗܝ ܗܝ ܕܝܗܒ ܝܥܢܐ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܆ ܬܬܚܙܐ ܕܡܢ ܡܠܝܘܬ ܟܪܣܗ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܡܠܝܬ ܆ ܠܐ ܕܐܠ ܒܗ̇ ܚܘܫܒܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܪܝܐ ܕܟܘܠ ܒܝܫܢ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܒܫܘܪܝܐ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܕܝܢ ܥܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܪܓܬܐ ܕܟܪܣܐ ܣܩܘܒܠܗ̇ ܗܝ . ܥܡ ܗܝ
- ܟܕ ܠܐ ܢܦܪܘܥ ܆ ܗܘ ܥܝܕܐ ܘܢܡܘܣܐ ܡܕܒܪ ܠܗ̇ ܠܡܘܗܒܬܐ . ܦܪܥ ܕܐܦ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗ . ܬܡܢ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܝܩܪ . ܝܕܥ ܓܝܪ
- ܢܒܝܐ ܡܘܫܐ ܐܠܦ ܠܢ . ܕܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܥܠܬܐ ܛܥܐ ܥܡܐ ܠܐܠܗܗ . ܕܐܦ ܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܣܥܪ ܆ ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚܦܛ ܒܗ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܟܕ ܠܐ ܡܥܘܟܐ ܠܢ ܪܓܬ ܟܪܣܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ ܆ ܡܥܠܢܐ ܗܝ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܓܝܪ .
- ܗܘ ܗܢܐ ܚܫܐ ܣܢܝܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠܗܝܢ ܖܓܝܓܬܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ . ‏ ‏ܘܥܡܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܥܫܢܐ ܐܦ ܣܟܠܘܬܐ . ܡܛܠ
- ܝܕܥܬܐ ܢܘܗܪܐ ܗܝ ܕܟܝܢܗ̇ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܕܥܟ ܫܪܓܐ ܒܪܘܚܐ̈ ܕܐܦ ܟܪܣܐ ܡܣܓܝܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܣܟܠܘܬܐ ܥܡܛܢܐ ܗܝ ܕܢܦܫܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܠܐ ܠܟܪܣܐ ܘܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܬ ܒܕܡܘܬܗ ܕܐܦ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܦܠܘܚ ܐܟܚܕ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ
- ܗܝ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܬ ܒܕܡܘܬܗ ܕܡܡܘܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܩܪܐ ܝܫܘܥ ܡܪܐ ܕܐܦ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦ ܠܐ ܠܟܪܣܐ ܘܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ
- ܠܚܛܝܬܐ ܕܓܘܐ ܇ ܘܠܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܫܘܪܝܐ ܪܓܬ ܟܪܣܐ ܕܐܦ . ܘܐܟܠܬ ܘܝܗܒܬ ܐܦ ܠܒܥܠܗ̇ ܥܡܗ̇ ܘܐܟܠ . ܚܙܐ ܐܢܬ
- ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ ܕܢܐܪܬ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܘܐܣܬܠܝ . ܐܬܪܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܘܪܦܐ ܐܝܟ ܥܣܘ ܇ ܕܒܚܕܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܙܒܢ ܒܘܟܪܘܬܗ . ܡܛܠ
- ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܕܐܦ ܕܝܢ ܡܘܬܐ ܕܖܓܝܓܬܐ̈ ܆ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܩܪܐ ܠܗ . ܡܛܠ
- ܟܪܣܐ ܘܟܪܣܐ ܐܝܬ ܠܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܩܒܠܢ̈ ܫܘܚܠܦܝܗܝܢ̈ ܕܐܦ ܒܣܝܒܪܬܐ ܇ ܘܐܕܫܐ̈ ܒܐܕܫܐ̈ ܇ ܘܛܥܘܡܐ̈ ܒܛܥܘܡܐ̈ ܇ ܡܛܠ
- ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܡܫܬܟܚ ܐܢܬ ܠܚܝܐ̈ . ܘܠܟ ܕܐܦ ܛܒܬܐ̈ ܒܚܩܠܐ ܕܩܢܘܡܟ ܇ ܗܝ ܕܫܪܟܬ ܠܟ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܐܙܥܩ ܠܘܬܟ . ܕܐܡܝܢ ܠܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܦ ܒܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܚܝܬܐ ܇ ܕܐܠܗܐ ܥܒܝܕ ܒܗ̇ ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܬܠܝܬܝܐ ܡܥܒܪܝܢ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܘ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒܘܬܐ ܥܦܝܦܐ ܆ ܕܐܦ . ܘܐܝܬ ܕܚܣܢܝܢ ܐܦ ܠܟܦܢܐ ܕܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܒܒܘܬܐ . ܘܐܝܬ
- ܡܐ ܕܡܚܘܐ ܦܓܪܐ ܟܦܢܐ ܕܟܝܢܗ ܆ ܬܚܘܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܟܦܢ ܢܣܬܝܒܪ . ܐܠܐ ܚܝܒ ܐܝܟ ܡܠܝܠܐ ܆
- ܦܓܪܐ ܒܗܠܝܢ ܕܟܝܢܗ . ܘܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܟܦܢܗ ܕܦܓܪܐ ܆ ܡܥܗܕܢܐ ܕܐܦ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܗ̇ . ܘܬܬܚܫܚ ܐܦ ܗܝ ܒܕܝܠܗ̇ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
- ܡܢ ܚܫܐ ܕܪܓܬܐ ܡܬܝܠܕ ܟܦܢܐ ܆ ܒܥܕܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܟܦܢܝܢ ܕܐܦ ܩܠܝܠ ܐܘ ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܆ ܟܠܢ ܫܘܝܐܝܬ ܟܦܢܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ
- ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܠܟܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܠܩܢܘܡܢ . ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܦܩܝܕܝܢܢ ܕܡܘܬ . ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܆
- ܡܢ ܚܕ ܙܘܥܐ ܚܝܐ ܕܚܠܦ ܐܠܗܐ ܡܥܕܐ ܡܙܕܟܝܐ ܇ ܐܢ ܗܘ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܠܐ ܬܙܕܟܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܗܝ
- ܒܗܘܢ ܒܣܘܢܩܢܐ̈ ܆ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܐܝܬ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܕܐܦ ܒܥܝܕܐ ܠܒܟܬ ܒܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܣܘܢܩܢܐ . ‏ ‏ܚܘܪ ܕܝܢ
- ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܝܠܦܢܢ ܇ ܕܠܘ ܣܘܢܩܢܐ ܕܚܕܐ ܕܐܦ . ܠܐ ܕܚܝܠܐ ܢܡܠܐ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܝܠܗܘܢ ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܟܕ ܬܬܟܬܫ ܘܬܙܟܐ ܆ ܥܕܟܝܠ ܗܝ ܙܟܘܬܟ ܆ ܬܚܝܬ ܒܘܨܪܐ̈ ܣܝܡܐ ܕܐܦ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܚܘܫܒܟ ܬܦܢܐ ܠܘܬܗ̇ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܗܝ ܕܪܒܐ .
- ܡܐ ܕܐܙܕܟܝܬ ܠܘ ܣܓܝ ܪܒܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܗܝ ܕܐܦ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܠܙܟܘܬܐ . ܙܟܝ ܗܟܝܠ ܒܚܝܠܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܟ ܇ ܠܗܝ
- ܗܝ ܪܓܬܐ ܆ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܩܒܠܐ ܙܘܥܐ . ܢܩܝܐ ܓܝܪ ܘܚܝܪܐ ܠܗ ܕܐܦ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܕܪܓܬܐ . ܕܟܝܢܐ ܕܝܢ ܬܩܦܚ ܘܬܫܠܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܟܬܒܐ ܩܠܝܠ ܪܡܙܐ ܝܗܒ ܠܢ ܆ ܕܦܐܪܐ ܗܘ ܕܐܟܠܬ ܚܘܐ ܆ ܬܐܬܐ ܕܐܦ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܀ ‏ ‏ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܘܐܝܟ
- ܗܝ ܡܘܠܕܐ ܠܗ ܒܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܒܟܠܢܫ . ܥܩܪܐ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܪܓܬܐ ܕܐܦ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܘܬܐ ܠܐ ܡܘܠܕ . ܡܕܝܢ ܪܓܬܐ ܐܘܠܕܬܗ ܠܡܘܬܐ ܆ ܗܝ
- ܛܥܡܬܐ ܕܒܣܪܐ ܡܡܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܠܗ ܆ ܠܛܥܡܐ ܕܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܒܦܘܡܗܘܢ ܡܫܬܚܠܦ ܗܘܐ . ܘܝܕܝܥܐ
- ܥܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܬܝܒ ܆ ܕܐܟܠܘ ܒܣܪܐ ܘܐܫܬܝܘ ܚܡܪܐ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ ܕܐܦ ܕܒܣܪܐ ܆ ܘܠܐ ܡܥܡܛ ܠܚܘܫܒܝܟ̈ ܡܫܬܝܗ ܕܚܡܪܐ ܆ ܐܝܟ
- ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܗܝ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܆ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܆ ܢܕܥ ܗܘ ܕܗܕܐ ܐܡܪ ܆
- ܒܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܇ ܐܦ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܘܕܓܒܪܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܕܐܦ ܦܐܪܐ̈ ܕܝܕܥܬܐ ܀ ‏ ‏ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܨܝܕ ܛܠܝܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܓܠܬ ܒܗܘܢ ܢܦܫܗ̇ . ܒܙܒܢܐ ܕܘܠܐ ܗܘܐ . ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܠܐ̈ ܡܬܝܐܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܒܠܘܢ . ܗܝ
- ܗܢܘܢ ܢܡܘܣܐܝܬ ܆ ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܪܕܘ ܠܘܬܗ̇ ܕܐܦ ܆ ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܠܛܠܝܐ̈ ܡܠܦܐ ܗܘܬ . ܐܬܚܘܝܬ ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܆ ܡܛܠ
- ܗܘܬ ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܕܐܟܠܘ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܘܐܫܬܝܘ ܕܐܦ ܕܢܦܫܐ ܇ ܠܡܪܓܫܢܘܬܐ ܘܚܙܬܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܗܝ
- ܗܘ ܬܘܠܡܕܟ . ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܫܬܘܕܐ ܆ ܡܐܟܘܠܬܐ ܓܝܪ ܕܦܘܢܩܐ̈ ܕܐܦ . ܗܘܝ ܨܝܡܐ ܕܬܗܘܐ ܚܙܝܐ . ܕܝܠܟ ܗܕܐ ܗܝ ܡܐܟܘܠܬܟ . ܡܛܠ
- ܗܝ ܡܥܕܪܢܝܬܐ ܗܝ ܠܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܆ ܘܟܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܕܐܦ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܗܝ ܕܡܒܥܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚܙܬܗܝܢ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܆
- ܚܢܢ ܐܢ ܨܒܝܢܢ ܕܢܫܪܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܢ ܨܘܡܐ ܢܫܪܐ ܆ ܕܐܦ ܕܨܘܡܐ . ܡܛܠ ܕܢܬܠ ܐܦ ܠܢ ܛܘܦܣܐ ܇ ܘܢܣܝܡ ܠܢ ܢܡܘܣܐ ܓܠܝܐ .
- ܡܪܢ ܒܩܕܡܐ ܙܟܐ ܠܪܓܬܐ ܕܟܪܣܐ . ܘܒܬܪܗ̇ ܠܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܆ ܕܐܦ ܆ ܘܒܬܪܗ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܇ ܢܬܝܒܠ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܢܨܚܢܐ̈ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܇ ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܬܓܒܝܘ ܇ ܐܫܬܘܝܘ ܕܐܦ ܥܕܟܝܠ ܡܕܝܪ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܦܓܪܢܐ . ‏ ‏ܘܐܬܒܝܢ ܕܝܢ ܥܡ ܗܕܐ ܆
- ܗܘܬ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܐ ܕܠܫܡܝܐ . ‏ ‏ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܕܒܪܗܒܘܢܐ ܕܐܦ ܕܚܠܦ ܢܘܗܪܗ ܕܝܫܘܥ ܆ ܗܘ ܩܢܘܡܗ ܢܕܢܚ ܒܓܘ ܟܣܝܘܬܗܘܢ . ܗܝ
- ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܆ ܒܗ ܒܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܕܨܘܡܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܦ ܆ ܕܡܢ ܡܣܩܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܡܚܬܬܗ ܕܪܘܚܐ ܆ ܢܐܠܦ
- ܗܘ ܒܟܠܕܘܟ ܥܗܕ ܨܘܡܗ ܘܨܠܘܬܗ ܆ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܚܠܦ ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܗ ܆ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ̈ ܥܢܐ ܗܘܐ . ܐܝܟ
- ܗܢܘܢ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܠܚܙܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ . ‏ ‏ܐܝܬ ܠܟ ܕܝܢ ܕܬܣܬܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܆
- ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܡܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܨܘܡܐ ܡܘܕܥ ܇ ܕܐܬܡܚܠܘ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܕܠܘܬܗܘܢ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܛܥܝܢܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ
- ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܗ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܕܢܥܘܠ ܠܗ ܇ ܟܡܐ ܕܐܬܐ ܕܐܦ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܩܪܒ ܠܕܘܒܪܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܪܓܬܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܆ ܐܠܘ ܠܐ ܢܡܘܣܐ ܕܐܡܪ . ܕܠܐ ܬܪܓ . ܕܐܦ ܫܘܪܝܐ ܕܟܠ ܪܓܝܓܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܠܦܢܢ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡܪ ܆
- ܠܐ ܚܘܒܐ ܘܠܐ ܕܢܬܩܪܐ ܆ ܐܠܐ ܚܫܐ ܡܟܐܪܐ ܘܢܕܝܕܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܫܘܐ ܠܪܓܬܐ ܇ ܘܢܫܬܠܗܒ ܒܢܘܪ ܚܘܒܐ ܕܟܝܢܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܇ ܗܘ
- ܫܘܝܢ ܕܢܣܬܢܘܢ ܟܐܢܐܝܬ ܇ ܕܡܢ ܒܡܢ ܚܠܦܘ . ܘܚܠܦ ܫܘܦܪܐ ܕܐܦ ܪܘܚܢܐ ܇ ܒܪܚܡܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܦܓܪܢܐ ܡܬܬܚܕܝܢ ܆ ܗܠܝܢ
- ܐܠܗܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܩܪܝܒ ܠܟܠܡܕܡ . ܟܕ ܟܠܡܕܡ ܕܐܦ ܇ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܙܪܝܥܐ . ܘܠܐ ܢܬܠ ܠܡܕܡ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬܗ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܚܘܒܐ ܆ ܡܥܕ ܗܘ ܗܘܐ ܫܒܝܠܐ ܠܪܓܬܐ . ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܕܡܢ ܕܐܦ ܕܢܦܫܟ . ܒܥܕܢܐ ܕܪܓܬܐ ܆ ܚܠܦ ܚܘܒܐ ܒܚܡܬܐ ܐܬܚܫܚ . ܡܛܠ
- ܗܝ ܒܥܕܢܐ ܗܘ ܕܡܚܬܚܬ ܚܘܒܐ ܦܓܪܢܐ ܆ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܥܕܪܐ . ܕܐܦ ܘܬܘܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܗܝ ܕܬܙܝܥ ܒܟ ܣܢܐܬܐ ܬܫܬܐܠ . ܡܛܠ
- ܢܦܫܐ ܚܒܠܬܗ ܒܗܝ ܕܫܒܩܬܗ ܕܢܬܬܚܬܐ ܨܝܕ ܐܖܓܝܓܬܐ̈ ܕܐܦ ܛܒ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܥܠ ܢܦܫܐ ܘܥܠ ܦܓܪܐ ܓܙܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ
- ܗܢܘܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܘܚܫܝܗ̇̈ ܘܐܣܟܡܝܗ̇̈ ܕܒܗܬܬܐ ܐܢܘܢ . ‏ ܕܐܦ ܇ ܒܣܡܬ ܠܗ̇ ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܪܓܬܗ ܕܝܠܗ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܇ ܗܝ
- ܦܓܪܐ ܒܗܬ ܡܢ ܒܪ ܙܘܓܗ ܇ ܘܚܙܬܐ ܡܬܢܟܦܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܇ ܟܡܐ ܕܐܦ ܕܚܛܝܬܐ ܇ ܟܡܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܚܙܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܝܚ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܟܘܠ ܡܕܡ . ܠܘ ܟܕ ܡܦܚܡܝܢ ܡܕܡ ܥܡ ܡܕܡ ܇ ܕܐܦ ܇ ܗܝ ܕܐܫܬܟܚܬ ܠܗ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܑܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܪܥܝܢܐ ܒܗܘ ܥܕܢ ܒܐܓܘܢܐ ܩܐܡ . ܘܐܝܟ ܕܡܬܟܬܫ ܦܓܪܐ ܕܐܦ ܕܢܣܒ ܝܕܥܬܐ ܇ ܢܬܬܚܕ ܠܗ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܕܚܫܑܐ̈ ܣܢܝܐ̈ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܚܫܐ ܗܘ ܦܓܪܢܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܨܒܬܐ ܕܠܒܘܫܐ̈ ܆ ܘܚܫܐ ܕܐܦ ܗܝ ܡܘܥܝܬܗ . ܘܡܥܕܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܗܢܐ
- ܗܝ ܚܛܝܬܐ ܚܕܐ ܗܝ . ܐܦܢ ܡܦܠܓܐ ܒܐܣܟܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ ܕܐܦ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܚܫܑܐ̈ ܫܘܚܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ
- ܗܢܘܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܡܬܬܚܕ ܚܫܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܆ ܓܕܫܐ ܕܠܐ ܕܐܦ . ܘܒܗܬܬܐ ܘܢܘܟܦܐ . ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܬܘܒ
- ܟܕ ܚܢܢ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܆ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܬܦܪܣܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܥܡܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ . ܘܐܡܬܝ
- ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܬܡܢ ܡܬܬܢܝܚ . ܘܡܛܠ ܕܡܢܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܒܘܥܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܆ ܬܡܢ ܫܪܐ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܐ ܩܕܡ ܗܟܢ ܫܢܝ ܡܢ ܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ ܒܚܫܘܟܐ ܆ ܐܬܚܦܝ ܕܐܦ ܘܫܠܝܘ ܆ ܡܫܬܟܚ ܚܘܫܒܗ̇ ܕܙܢܝܘܬܐ ܥܠ ܕܘܟܬܗ . ܡܛܠ
- ܫܠܝܡܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܪ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܡܦܗܝܢܐ ܘܡܕܘܕܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܪܘܚܐ ܐܦ ܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܝܬ ܠܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܒܦܓܪܟܘܢ ܘܒܪܘܚܟܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ . ܚܙܐ ܐܢܬ
- ܦܘܠܘܣ ܡܦܩܕ ܕܢܥܝܪ ܒܢ ܗܘ ܗܢܐ ܪܬܚܐ ܕܪܘܚܐ ܇ ܕܒܗ ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܠܝܠܐ̈ ܘܥܬܝܕܐ̈ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ
- ܒܣܝܒܘܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ . ܫܘܬܦܘܬܐ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܠܘ ܥܠ ܟܠ ܕܐܦ ܪܐܓ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܒܙܘܘܓܐ ܬܗܘܐ ܆ ܐܬܦܪܣ ܣܝܡ ܒܟ ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܆
- ܠܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܬܪܓ ܠܐܠܗܐ . ܘܠܦܓܪܐ ܬܘܒ ܕܢܬܬܙܝܥ ܕܐܦ ܕܢܦܫܐ ܘܐܢ ܕܦܓܪܐ ܆ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܣܝܡܐ ܒܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ
- ܪܓܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ ܆ ܚܡܝܡܬܐ ܗܝ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܐܦ . ‏ ‏ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܪܘܝܐ ܚܡܝܡܬܐ ܥܒܕܗ̇ ܠܪܓܬ ܦܓܪܐ ܆ ܡܛܘܠ
- ܙܕܝܩܘܬܐ ܒܢܘܗܪܐ . ‏ ‏ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܚܬܚܬܟ ܚܫܐ ܗܢܐ ܡܘܒܕܢܐ ܕܐܦ ܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܥܐܠ . ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܬܦܠܚܐ . ܐܝܟ
- ܐܢ ܢܙܝܥܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܘܢܚܬܚܬܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܠܘܐܐ ܕܐܦ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܇ ܠܐ ܓܕܫܐ ܠܗ ܙܢܝܘܬܐ ܕܠܠܝܐ . ܡܛܠ
- ܗܝ ܐܟܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܥܒܝܐ ܗܘܢܐ ܘܡܣܓܝܐ ܪܓܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܘܐܦ ܥܡ ܫܢܬܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܝܟ ܕܥܡ ܪܓܬܐ ܘܡܐܟܘܠܬܐ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܒܦܓܪܐ ܡܪܦܐ ܠܗ . ܥܩܪܐ ܓܝܪ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܘܢ . ܕܐܦ ܡܫܬܡܠܐ . ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܠܒܐ ܛܪܕ ܠܗ ܠܓܘܪܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ
- ܓܕܥܘܢ ܩܪܒܬܢܐ ܇ ܠܗܢܘܢ ܕܥܠ ܒܘܪܟܝܗܘܢ̈ ܒܪܟܘ ܇ ܘܠܡܣܒܥ ܕܐܦ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬ ܫܩܝܐ ܆ ܡܝܒܫܐ ܘܡܚܡܝܐ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܒܩܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܒܘܚܪܢܗܘܢ ܒܡܝܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܗܘܘ . ܟܕ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܚܠܦܝܗ̇ ܩܢܝܛܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܆
- ܗܘ ܕܠܝܠ ܘܦܫܝܩ ܠܬܒܪܗ . ܘܒܠܡܦܐܕܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܬܒܪܗ ܕܐܦ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܒܩܘܠܬܐ ܕܐܬܬܒܪܬ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܗܘ
- ܒܗ̇ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܚܝܪܝܢܢ ܇ ܘܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܆ ‏ ‏ܪܘܪܒܐܝܬ ܓܝܪ ܡܥܕܪ ܠܢ ܠܩܘܦܚܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܇ ܡܐ
- ܗܘ ܡܫܠܗܒܢܐ ܗܘ ܕܪܓܬܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܥܡ ܪܓܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܐܦ ܕܪܓܬܐ . ܘܠܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܘܥܢܝܢܐ ܕܢܫܐ̈ ܚܣܝܟ ܗܘܐ ܇ ܗܢܐ
- ܗܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܕܒܪܐ ܆ ܪܚܝܩ ܘܚܣܝܟ ܆ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܢܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܢܠܦܢ ܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆
- ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܢܫܐ̈ ܢܗܘܐ ܚܣܝܟ . ܘܡܢ ܚܙܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܐܦ ܠܗ ܓܝܪ ܠܗܘ ܕܨܒܐ ܕܢܬܚܙܐ ܙܟܝܐ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܚܫܐ ܆
- ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ ܓܡܪܝܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܘܫܩܠܝܢ ܙܟܘܬܐ ܆ ܐܡܪ ܕܐܦ ܥܒܝܕ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܚܝܠܢܐ ܢܡܘܣܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ . ܡܐ ܕܝܢ
- ܪܓܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܝܬܐ ܗܝ . ܘܨܥܪܐ ܗܘ ܠܗܘܢܐ . ܠܘ ܕܢܙܕܟܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܘܢ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܪܘܚ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ
- ܗܘ ܆ ܠܘ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܟܬܒ ܗܘܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܪܢܫܐ . ܕܐܦ ܗܘܝܢ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܚܐ . ܘܠܘ ܫܡܘܥܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܡܛܠ
- ܠܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܚܐܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܓܕܫܬ . ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܠܗ ܕܐܦ ܕܫܘܬܦܘܬܗ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܆ ܡܬܚܪܪܐ ܕܬܗܘܐ ܠܡܢ ܕܨܒܝܐ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܘ ܦܓܪܝܟܘܢ̈ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܕܣܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܒܗ ܡܬܩܝܡܝܢ ܘܡܢܗ ܚܐܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܦܓܪܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܟܡܐ ܕܒܕܘܟܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܝܬ ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܐ ܣܝܡ ܆ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܗܘܐ ܗܕܡܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܡܛܠ
- ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܓܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܢ ܢܬܬܚܕ ܒܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܕܐܦ ܦܟܐ ܘܟܘܝܐ ܚܠܦ ܟܘܝܐ ܆ ܘܨܘܠܦܬܐ ܚܠܦ ܨܘܠܦܬܐ . ܐܝܕܝܥܐ
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܦ ܘܥܝܪܬܐ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܩܥܐ ܠܘܬܢ ܇ ܕܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܝܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ ܕܡܩܕܫ ܠܢ ܆ ܗܘ ܕܗܘܐ ܢܦܫܐ ܠܢܦܫܢ ܘܡܥܒܕ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܕܡܝܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ