simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܥܠ ܚܠܐ . ܕܐܦ ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈
- . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ
- ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈
- ܡܬܡܠܠܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܗܟܢܐ
- . ܟܕ ܡܗܝܡܢ ܕܐܦ ܠܘܩܒܠ ܢܟܝܢܐ̈ ܕܪܚܫܐ
- . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
- ܡܬܝܕܥ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܢ
- ܚܟܡܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܝ ܒܬܘܩܢܢ ܐܬܝܗܒܬ
- ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܘ
- ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ . ܕܐܦ ܒܗܕܐ . ܒܐܠܗܐ
- ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܢܚܬ ܢܦܫܗ
- ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܒܟܠܗ ܥܡܐ ܘܒܢܫܐ̈
- ܕܟܝܢܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܨܝܐ ܢܦܫܐ
- ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ .
- ܡܨܥܬܐ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܦܢܢ ܦܘܠܘܣ ܥܠ
- ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܠܦ .
- ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈
- ܆ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܝܠܘܕܐ ܡܩܒܠ ܩܠܐ̈
- ܠܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܡܣܗܕ ܆
- . ܘܒܗܕܐ ܐܬܚܙܝܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܩܪܘܢ