simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܫܡܗ̇ ܣܗܕ
- ܦܫܝܛܘܬܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܦܫܝܛܐ ܩܪܝܢ
- . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܒܝܘ
- ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܡܣܗܕ ܗܘܐ
- ܨܒܘܬܗ̈ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܗܘ ܗܘܦܟܐ
- ܒܙܢܝܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܘܕܥ
- ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܆ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܙܢܝܘ
- ܒܚܫܠܗ ܕܥܓܠܐ . ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܕ ܢܚܬ
- ܚܛܝܦܐ ܆ ܢܕܥ ܕܐܦ ܙܢܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܬ
- ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܇ ܕܐܦ ܥܠ ܝܫܘܥ ܪܡܙ
- . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆
- ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܡܪ ܒܣܒܪܬܗ
- ܓܒܝܘܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܡܘܕܐ ܘܡܥܗܕ
- ܆ ܘܟܕ ܡܠܦ ܕܐܦ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܒܦܫܝܛܘܬܐ
- ܟܕ ܦܫܝܩ ܠܢ ܕܐܦ ܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܚܙܐ
- ܕܘܝܕ . ܗܝ ܕܐܦ ܗܘ ܟܕ ܥܡ
- ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܘܟܪܘܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ̈
- ܬܩܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܫܡܘܐܝܠ
- ܘܝܥܩܘܒ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܒܡܫܟܢܐ ܐܬܪܒܝܘ
- ܚܝܠܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܬܥܠܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ