simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܗܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܕܒܪܐ
- ܗܢܐ ܚܫܐ ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܢܫܐ̈
- . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ
- ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܪܓܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܝܬܐ
- ܒܠܚܘܕ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܆ ܠܘ
- ܕܨܒܝܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܚܐܪܘܬܗ
- ܚܐܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܘ ܦܓܪܝܟܘܢ̈
- ܕܙܢܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܦܓܪܐ
- ܨܘܠܦܬܐ . ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܓܘܫܡܗ
- ܕܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ
- ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ