simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܘ ܫܡܗ̇ ܣܗܕ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܠܝܬ ܒܗ̇ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܫܪܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܕܐܦ ܕܝܢ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܪܥܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܟܘܠ ܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܐܠܗܐ ܦܫܝܛܐ ܩܪܝܢ ܚܢܢ ܇ ܒܡܠܬܐ ܕܬܘܕܝܬܢ ܕܥܠܘܗܝ . ܥܠ ܕܐܦ . ‏ ‏ܫܡܐ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܚܡ ܠܐܠܗܐ ܩܒܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ . ܡܛܘܠ
- ܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܒܝܘ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܦܫܝܛܝܢ ܕܐܦ ܐܪܙܝ̈ ܐܠܗܐ . ܘܗܝ ܐܫܬܘܝܬ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܫܠܝܚܐ ܡܣܗܕ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܇ ܕܒܘܪܐ ܠܡ ܐܝܬܝ ܠܚܟܡܬܗ ܕܐܦ ܗܘ . ܘܙܘܥܝܗ̇̈ ܘܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ
- ܠܐ ܗܘ ܗܘܦܟܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ . ܥܕܟܝܠ ܐܬܓܠܝ ܗܘܐ ܆ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܢܣܝܘ ܐܘ ܐܬܗܦܟܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܨܒܘܬܗ̈ : ܡܛܠ
- ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܘܕܥ ܇ ܕܚܙܐ ܥܡܐ ܠܒܢܬ̈ ܡܕܝܢ ܘܐܫܬܪܚ ܕܐܦ ܗܘ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܇ ܐܫܬܪܚ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܒܙܢܝܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܙܢܝܘ ܇ ܡܘܫܐ ܠܡ ܘܟܠܗ ܐܝܣܪܝܠ ܆ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܟܘܠܗ ܥܡܐ ܡܝܬܘ ܆ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܆
- ܬܡܢ ܟܕ ܢܚܬ ܡܘܫܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܆ ܘܚܙܐ ܒܠܝܠܘܬܗ ܕܥܡܐ ܆ ܘܝܕܥ ܕܐܦ ‏ ‏ܘܐܝܬ ܠܝ ܕܐܗܝܡܢܗ̇ ܠܗܕܐ . ܡܢ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܚܫܠܗ ܕܥܓܠܐ .
- ܙܢܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܬ . ܘܗܢܘܢ ܐܬܥܗܕܘ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܐܦ ܓܙܪ ܕܝܢܗܘܢ ܢܐܠܦ ܙܢܝܘܬܗܘܢ . ܘܡܢ ܡܘܬܗܘܢ ܚܛܝܦܐ ܆ ܢܕܥ
- ܥܠ ܝܫܘܥ ܪܡܙ ܠܢ ܟܬܒܐ ܇ ܕܒܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܘܒܬܪ ܩܒܘܬܐ . ‏ ‏ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܇
- ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆ ܬܪܝܨܘܬܐ ܠܬܡܝܡܘܬܐ ܡܩܦ ܒܡܠܬܗ . ܬܡܝܡܐ̈ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ ܬܪܝܨܘܬܐ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܡܪܢ ܐܡܪ ܒܣܒܪܬܗ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܐܦ ܕܦܫܝܛ ܘܫܦܐ ܒܠܒܗ . ܗܘ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ
- ܗܘ ܡܘܕܐ ܘܡܥܗܕ ܓܒܝܘܬܗ . ܒܚܕ ܡܢ ܡܙܡܘܪܘܗܝ̈ ܇ ܓܒܐ ܠܡ ܕܐܦ ܦܫܝܛܘܬܐ ܐܬܓܒܝ ܆ ܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ ܓܝܪ ܗܘܬ ܓܒܝܘܬܗ . ܐܝܟ
- ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡܬܕܒܪܐ ܗܘܬ ܐܡܪ . ܕܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܆ ܘܕܒܪܗ ܡܢ ܓܙܪܐ ܕܥܢܐ ܆ ܘܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ ܕܡܝܢܩܐ ܆ ܘܟܕ ܡܠܦ
- ܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܚܙܐ ܦܫܝܛܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ . ܗܝ ܕܐܦ ܗܘ ܕܐܦ ܓܝܪ . ܡܠܟ ܡܠܟܗ ܕܕܘܝܕ ܡܘܕܥ ܠܗ ܟܬܒܐ . ܟܕ ܦܫܝܩ ܠܢ
- ܗܘ ܟܕ ܥܡ ܝܘܢܬܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܡܘܕܥ . ܒܗܝ ܕܐܡܪ ܕܠܝܬ ܒܠܒܝ ܕܐܦ ܠܢ ܕܐܦ ܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܚܙܐ ܦܫܝܛܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ . ܗܝ
- ܥܠ ܒܘܟܪܘܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܐܬܬܥܝܩ ܗܘܐ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܘܒܕ ܕܐܦ . ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܢܟܣܐ̈ ܘܕܩܢܝܢܐ̈ ܗܘ ܕܪܚܡ ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܫܡܘܐܝܠ ܐܬܪܟܢ ܇ ܘܫܒܩ ܥܪܝܡܘܬܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗ . ܕܐܦ ܒܡܘܗܒܬܗ . ܘܥܡܪܐ ܚܟܡܬܗ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘ ܬܩܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܠܝܢ ܒܡܫܟܢܐ ܐܬܪܒܝܘ ܇ ܐܝܟ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܢ ܡܢ ܠܥܠ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܒܕܡܘܬ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܝܥܩܘܒ . ܡܛܠ
- ܠܬܥܠܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ ܚܪܥܘܬܐ ܡܡܠܝܐ ܠܗ . ܒܨܒܝܢܝ ܠܡ ܐܙܠ ܕܐܦ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܇ ܕܬܡܠܐ ܠܗ ܚܪܥܘܬܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ ܇ ܐܝܟܢܐ