simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܕܒܪܐ ܆ ܪܚܝܩ ܘܚܣܝܟ ܆ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܢܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܢܠܦܢ ܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆
- ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܢܫܐ̈ ܢܗܘܐ ܚܣܝܟ . ܘܡܢ ܚܙܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܐܦ ܠܗ ܓܝܪ ܠܗܘ ܕܨܒܐ ܕܢܬܚܙܐ ܙܟܝܐ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܚܫܐ ܆
- ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ ܓܡܪܝܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܘܫܩܠܝܢ ܙܟܘܬܐ ܆ ܐܡܪ ܕܐܦ ܥܒܝܕ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܚܝܠܢܐ ܢܡܘܣܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ . ܡܐ ܕܝܢ
- ܪܓܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܝܬܐ ܗܝ . ܘܨܥܪܐ ܗܘ ܠܗܘܢܐ . ܠܘ ܕܢܙܕܟܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܘܢ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܪܘܚ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ
- ܗܘ ܆ ܠܘ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܟܬܒ ܗܘܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܪܢܫܐ . ܕܐܦ ܗܘܝܢ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܚܐ . ܘܠܘ ܫܡܘܥܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܡܛܠ
- ܠܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܚܐܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܓܕܫܬ . ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܠܗ ܕܐܦ ܕܫܘܬܦܘܬܗ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܆ ܡܬܚܪܪܐ ܕܬܗܘܐ ܠܡܢ ܕܨܒܝܐ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܘ ܦܓܪܝܟܘܢ̈ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܕܣܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܒܗ ܡܬܩܝܡܝܢ ܘܡܢܗ ܚܐܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܦܓܪܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܟܡܐ ܕܒܕܘܟܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܝܬ ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܐ ܣܝܡ ܆ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܗܘܐ ܗܕܡܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܡܛܠ
- ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܓܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܢ ܢܬܬܚܕ ܒܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܕܐܦ ܦܟܐ ܘܟܘܝܐ ܚܠܦ ܟܘܝܐ ܆ ܘܨܘܠܦܬܐ ܚܠܦ ܨܘܠܦܬܐ . ܐܝܕܝܥܐ
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܦ ܘܥܝܪܬܐ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܩܥܐ ܠܘܬܢ ܇ ܕܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܝܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ ܕܡܩܕܫ ܠܢ ܆ ܗܘ ܕܗܘܐ ܢܦܫܐ ܠܢܦܫܢ ܘܡܥܒܕ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܕܡܝܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ