simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܥܠ ܚܠܐ . ܕܐܦ ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈
- . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ
- ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈
- ܡܬܡܠܠܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܗܟܢܐ
- . ܟܕ ܡܗܝܡܢ ܕܐܦ ܠܘܩܒܠ ܢܟܝܢܐ̈ ܕܪܚܫܐ
- . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
- ܡܬܝܕܥ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܢ
- ܚܟܡܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܝ ܒܬܘܩܢܢ ܐܬܝܗܒܬ
- ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܘ
- ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ . ܕܐܦ ܒܗܕܐ . ܒܐܠܗܐ
- ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܢܚܬ ܢܦܫܗ
- ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܒܟܠܗ ܥܡܐ ܘܒܢܫܐ̈
- ܕܟܝܢܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܨܝܐ ܢܦܫܐ
- ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ .
- ܡܨܥܬܐ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܦܢܢ ܦܘܠܘܣ ܥܠ
- ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܠܦ .
- ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈
- ܆ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܝܠܘܕܐ ܡܩܒܠ ܩܠܐ̈
- ܠܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܡܣܗܕ ܆
- . ܘܒܗܕܐ ܐܬܚܙܝܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܩܪܘܢ
- ܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܫܡܗ̇ ܣܗܕ
- ܦܫܝܛܘܬܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܦܫܝܛܐ ܩܪܝܢ
- . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܒܝܘ
- ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܡܣܗܕ ܗܘܐ
- ܨܒܘܬܗ̈ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܗܘ ܗܘܦܟܐ
- ܒܙܢܝܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܘܕܥ
- ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܆ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܙܢܝܘ
- ܒܚܫܠܗ ܕܥܓܠܐ . ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܕ ܢܚܬ
- ܚܛܝܦܐ ܆ ܢܕܥ ܕܐܦ ܙܢܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܬ
- ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܇ ܕܐܦ ܥܠ ܝܫܘܥ ܪܡܙ
- . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆
- ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܡܪ ܒܣܒܪܬܗ
- ܓܒܝܘܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܡܘܕܐ ܘܡܥܗܕ
- ܆ ܘܟܕ ܡܠܦ ܕܐܦ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܒܦܫܝܛܘܬܐ
- ܟܕ ܦܫܝܩ ܠܢ ܕܐܦ ܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܚܙܐ
- ܕܘܝܕ . ܗܝ ܕܐܦ ܗܘ ܟܕ ܥܡ
- ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܘܟܪܘܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ̈
- ܬܩܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܫܡܘܐܝܠ
- ܘܝܥܩܘܒ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܒܡܫܟܢܐ ܐܬܪܒܝܘ
- ܚܝܠܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܬܥܠܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ
- ܢܓܠܙܘܢܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܪܝܡܘܬܗ ܕܚܘܝܐ ܆
- ܬܘܒ ܒܡܠܬܐ ܆ ܕܐܦ ܚܘܐ ܥܕܡܐ ܕܫܒܩܬ
- . ܚܙܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ
- ܕܝܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܡܠܠܐ
- ܒܕܓܠܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܬܡܫܐ ܒܗ
- ܒܐܝܕܗ̇ ܡܬܩܛܪܓܬ ܆ ܕܐܦ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ
- ܚܪܥܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܘܠܡܢܗ̇ ܫܪܝܪܐ ܆
- ܗܘ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܡܢ ܥܠܡܐ
- ‏ ‏ܚܙܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܘ ܡܪܢ ܙܥܘܪܐ̈
- ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ ܕܐܦ ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ
- ܡܬܝܒ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ
- ܕܒܣܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈
- ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܪܥܝܢܗܘܢ ܆ ܡܥܠܝ
- ܡܚܒ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܫܒܪܘܬܐ ܟܘܠ ܐܢܫ
- . ܥܡ ܗܝ ܕܐܦ ܚܣܡܐ ܘܛܢܢܐ ܡܬܬܥܝܪ
- ܒܫܦܝܘܬܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܫܘܪܝ
- ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ . ܕܐܦ ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇
- ܆ ܥܡ ܗܝ ܕܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ
- ܬܬܚܒܒ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܗܘ ܦܘܠܚܢܢ ܗܝ
- ܕܡܩܒܠܢܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܕܡܠܦ ܥܡ
- ܕܢܦܫܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܠܚܛܝܐ
- . ‏ ‏ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܗܢܐ .
- ܥܘܬܪܗ . ܗܘ ܕܐܦ ܡܘܗܒܬܗ̈ ܠܗ ܕܡܝܢ̈
- ܡܘܗܒܬܗ̈ . ܗܘ ܕܐܦ ܟܕ ܪܕܐ ܠܢ
- ܆ ܐܝܟ ܗܘ ܕܐܦ ܗܘ ܒܢ ܥܬܪ
- ܚܛܗܘܗܝ̈ . ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܆ ܕܚܠܬܐ
- ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܗܠܟ ܒܗ̇
- . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܩܛܠܐ . ܘܐܝܬ
- . ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܫܐܕܐ̈
- ܗܢܐ ܘܐܡܪ . ܕܐܦ ܠܐ ܡܪܐ ܬܗܘܐ
- ܠܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢ ܒܨܝܪܐ ܗܘܬ
- ܕܝܢ ܐܡܪ . ܕܐܦ ܒܢܦܫܗ ܙܕܩ ܠܗ
- ܠܢ . ܗܝ ܕܐܦ ܗܘ ܒܗ̇ ܡܬܕܒܪ
- ܟܠܗ̇ ܡܠܝܘܬܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܩܢܐ ܐܘ
- ܥܠܡܐ ܆ ܘܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ
- ܦܘܠܘܣ ܡܠܦ ܆ ܕܐܦ ܟܐܢܐ̈ ܕܡܬܚܬܝܢ ܡܢ
- ܡܢ ܢܡܘܣܐ . ܕܐܦ ܠܐ ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ
- ܥܘܠܐ . ܐܬܓܙܪ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܓܙܪܘܢ .
- ܒܝܕܥܬܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܡܪܢ ܠܗܢܘܢ
- ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܕܢܘܕܐ ܒܐܒܗܐ̈
- . ‏ ‏ܚܙܝ ܕܐܦ ܗܝ ܕܗܘܬ ܠܘܬ
- ܘܒܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܥܠ ܝܡܐ
- ܥܠܡܐ ܆ ܗܘ ܕܐܦ ܒܗ ܦܫܝܩ ܗܘܐ
- ܦܠܓܬܝܗܝ . ܓܕܫܐ ܕܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܘܝܢ
- ܐܢܫܐ . ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘܐ ܗܘܝܬ
- ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܒܥܐ
- ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܠܗ ܕܐܦ ܒܘܣܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܛܝܒ
- ܦܝܣܐ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܆
- ܢܦܫܟ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܠ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
- ܕܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܪܗܒܘܢܐ ܕܡܬܝܗܒ
- ܡܬܝܗܒ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇
- ܕܚܘܫܒܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܗܕܐ ܕܡܢ
- ܟܐܢܐ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܝ
- ܐܚܪܬܐ ܬܚܘܝܬܐ ܇ ܕܐܦ ܗܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܟ
- ܡܬܬܒܥ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܣܟܡܗ ܘܕܘܒܪܗ
- ܢܫܟܚܝܗ̇ . ܘܗܘ ܕܐܦ ܠܐ ܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ
- ܬܥܒܕ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܡܠܦܢܐ ܦܫܩ
- ܠܥܠܡܐ ܇ ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܢܦܩ ܡܢܗ
- ܠܡܣܪܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܠܗܘܢ ܫܟܝܚ
- ܐܪܓܝܓܬܗ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡܪ ܥܠ