simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܛܖܝܢ̈ ܒܗ ܒܒܢܝܢܗ ܣܚܦܢ ܠܗ . ‏ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܆ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܣܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܚܠܐ .
- ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܚܙܐ ܡܝܬܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܣܟܪܘ ܕܐܦ ܆ ܕܢܬܦܪܣ ܘܢܒܥܐ ܠܗ ܫܟܚܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܠܩܢܘܡܗ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ
- ܦܓܪܐ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܗܠܝܢ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܇ ܚܝܒ ܕܐܦ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܦܐ ܢܦܫܐ ܕܬܨܘܡ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܗܟܢܐ ܩܪܬܢ . ܫܒܘܩܘ ܠܡ ܛܠܝܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܝ ܕܐܦ ܝܕܥܬܐ ܆ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܨܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܆ ܡܛܠ
- ܠܘܩܒܠ ܢܟܝܢܐ̈ ܕܪܚܫܐ ܡܟܝܢܐ ܩܐܡ ܫܘܠܛܢܗ ܕܐܒܘܗܝ . ܕܐܦ ܣܗܕܐ ܠܙܬܗ ܐܡܝܢܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ . ܘܩܥܬܗ ܘܒܟܝܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢ
- ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܝܠܦܝܢ ܚܢܢ ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܠܐ ܢܦܠܢ̈ ܆ ܡܬܩܒܠܢ̈ ܡܢܢ . ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ
- ܠܐ ܚܕ ܡܢ ܪܓܫܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈ ܡܫܥܒܕ ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܦܩܕܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܆ ܕܐܦ ܟܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܠܐ ܢܦܠ ܆ ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܝܕܥ : ܡܛܠ
- ܗܝ ܒܬܘܩܢܢ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢ ܘܚܠܦܢܗ̇ ܇ ܘܚܠܦ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܛܥܝܘܬܐ . ܘܒܕܡܘܬ ܚܟܡܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ
- ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܚܫܝܒܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܟܣܝܢ̈ ܆ ܗܝ ܕܐܦ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠܩܐ ܘܡܣܝܦܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ
- ܒܗܕܐ . ܒܐܠܗܐ ܬܬܕܡܐ . ‏ ‏ܗܝܡܢܘܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܡܫܠܛܐ ܕܐܦ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘܝܐ ܬܘܬܐ ܆ ܥܠ ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ .
- ܒܗܢܐ ܢܚܬ ܢܦܫܗ ܆ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܩܪܐ ܐܢܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܦ ܦܓܪܐ . ‏ ‏ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܐܣܟܡܐ ܐܦ ܝܫܘܥ ܣܥܪ ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆
- ܒܟܠܗ ܥܡܐ ܘܒܢܫܐ̈ ܘܒܛܠܝܐ̈ ܐܟܚܕ ܆ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܡܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ‏ ‏ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܥܠ ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܐ
- ܠܐ ܡܨܝܐ ܢܦܫܐ ܕܬܚܙܝܗ̇ ܇ ܟܕ ܡܦܠܓܐ ܚܙܝܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܆ ܠܐ ܡܚܘܝܐ ܠܗ̇ ܫܘܦܪܐ ܕܟܝܢܗ̇ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܡܛܠ ܗܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܐܦ ܥܠ ܟܘܠܗܝܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗܢܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܆
- ܡܠܦܢܢ ܦܘܠܘܣ ܥܠ ܗܕܐ ܣܗܕ ܒܡܠܬܗ ܆ ܕܐܢ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܘܬܪܢ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܆ ܐܝܟ
- ܦܘܠܘܣ ܐܠܦ . ܗܝܡܢ ܡܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܣܒܪ ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܟ ܡܢܗ ܕܐܦ ܕܙܒܢܐ ܗܘ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
- ܟܠܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܢܫܬܡܥ ܠܗ . ܘܢܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܝܠܘܕܐ ܡܩܒܠ ܩܠܐ̈ ܡܢ ܡܪܒܝܢܝܬܗ . ܘܐܝܟ ܫܒܪܐ ܬܘܒ ܕܡܩܒܠ ܕܐܦ ܕܦܫܝܛ ܕܢܫܡܥ ܘܠܘ ܕܢܕܘܢ ܇ ܘܢܩܒܠ ܘܠܐ ܢܥܩܒ ܆ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܦܘܠܘܣ ܡܣܗܕ ܆ ܕܡܣܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܐܚܪܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܫܡܝܐ ܡܠܟ ܕܡܚܘܐ ܠܗ . ܐܝܟ
- ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܩܪܘܢ ܆ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ‏ ‏8 ܗܢܘ ܓܝܪ ܕܐܦ . ܘܪܗܛܘ ܡܚܕܐ ܒܬܪܗ ܘܠܐ ܐܫܬܘܚܪܘ ܡܢܗ . ܘܒܗܕܐ ܐܬܚܙܝܘ