simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܛܖܝܢ̈ ܒܗ ܒܒܢܝܢܗ ܣܚܦܢ ܠܗ . ‏ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܆ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܣܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܚܠܐ .
- ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܚܙܐ ܡܝܬܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܣܟܪܘ ܕܐܦ ܆ ܕܢܬܦܪܣ ܘܢܒܥܐ ܠܗ ܫܟܚܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܠܩܢܘܡܗ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ
- ܦܓܪܐ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܗܠܝܢ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܇ ܚܝܒ ܕܐܦ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܦܐ ܢܦܫܐ ܕܬܨܘܡ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܗܟܢܐ ܩܪܬܢ . ܫܒܘܩܘ ܠܡ ܛܠܝܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܝ ܕܐܦ ܝܕܥܬܐ ܆ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܨܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܆ ܡܛܠ
- ܠܘܩܒܠ ܢܟܝܢܐ̈ ܕܪܚܫܐ ܡܟܝܢܐ ܩܐܡ ܫܘܠܛܢܗ ܕܐܒܘܗܝ . ܕܐܦ ܣܗܕܐ ܠܙܬܗ ܐܡܝܢܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ . ܘܩܥܬܗ ܘܒܟܝܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢ
- ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܝܠܦܝܢ ܚܢܢ ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܠܐ ܢܦܠܢ̈ ܆ ܡܬܩܒܠܢ̈ ܡܢܢ . ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ
- ܠܐ ܚܕ ܡܢ ܪܓܫܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈ ܡܫܥܒܕ ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܦܩܕܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܆ ܕܐܦ ܟܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܠܐ ܢܦܠ ܆ ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܝܕܥ : ܡܛܠ
- ܗܝ ܒܬܘܩܢܢ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢ ܘܚܠܦܢܗ̇ ܇ ܘܚܠܦ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܛܥܝܘܬܐ . ܘܒܕܡܘܬ ܚܟܡܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ
- ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܚܫܝܒܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܟܣܝܢ̈ ܆ ܗܝ ܕܐܦ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠܩܐ ܘܡܣܝܦܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ
- ܒܗܕܐ . ܒܐܠܗܐ ܬܬܕܡܐ . ‏ ‏ܗܝܡܢܘܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܡܫܠܛܐ ܕܐܦ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘܝܐ ܬܘܬܐ ܆ ܥܠ ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ .
- ܒܗܢܐ ܢܚܬ ܢܦܫܗ ܆ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܩܪܐ ܐܢܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܦ ܦܓܪܐ . ‏ ‏ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܐܣܟܡܐ ܐܦ ܝܫܘܥ ܣܥܪ ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆
- ܒܟܠܗ ܥܡܐ ܘܒܢܫܐ̈ ܘܒܛܠܝܐ̈ ܐܟܚܕ ܆ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܡܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ‏ ‏ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܥܠ ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܐ
- ܠܐ ܡܨܝܐ ܢܦܫܐ ܕܬܚܙܝܗ̇ ܇ ܟܕ ܡܦܠܓܐ ܚܙܝܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܆ ܠܐ ܡܚܘܝܐ ܠܗ̇ ܫܘܦܪܐ ܕܟܝܢܗ̇ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܡܛܠ ܗܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܐܦ ܥܠ ܟܘܠܗܝܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗܢܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܆
- ܡܠܦܢܢ ܦܘܠܘܣ ܥܠ ܗܕܐ ܣܗܕ ܒܡܠܬܗ ܆ ܕܐܢ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܘܬܪܢ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܆ ܐܝܟ
- ܦܘܠܘܣ ܐܠܦ . ܗܝܡܢ ܡܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܣܒܪ ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܟ ܡܢܗ ܕܐܦ ܕܙܒܢܐ ܗܘ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
- ܟܠܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܢܫܬܡܥ ܠܗ . ܘܢܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܝܠܘܕܐ ܡܩܒܠ ܩܠܐ̈ ܡܢ ܡܪܒܝܢܝܬܗ . ܘܐܝܟ ܫܒܪܐ ܬܘܒ ܕܡܩܒܠ ܕܐܦ ܕܦܫܝܛ ܕܢܫܡܥ ܘܠܘ ܕܢܕܘܢ ܇ ܘܢܩܒܠ ܘܠܐ ܢܥܩܒ ܆ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܦܘܠܘܣ ܡܣܗܕ ܆ ܕܡܣܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܐܚܪܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܫܡܝܐ ܡܠܟ ܕܡܚܘܐ ܠܗ . ܐܝܟ
- ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܩܪܘܢ ܆ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ‏ ‏8 ܗܢܘ ܓܝܪ ܕܐܦ . ܘܪܗܛܘ ܡܚܕܐ ܒܬܪܗ ܘܠܐ ܐܫܬܘܚܪܘ ܡܢܗ . ܘܒܗܕܐ ܐܬܚܙܝܘ
- ܗܘ ܫܡܗ̇ ܣܗܕ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܠܝܬ ܒܗ̇ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܫܪܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܕܐܦ ܕܝܢ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܪܥܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܟܘܠ ܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܐܠܗܐ ܦܫܝܛܐ ܩܪܝܢ ܚܢܢ ܇ ܒܡܠܬܐ ܕܬܘܕܝܬܢ ܕܥܠܘܗܝ . ܥܠ ܕܐܦ . ‏ ‏ܫܡܐ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܚܡ ܠܐܠܗܐ ܩܒܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ . ܡܛܘܠ
- ܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܒܝܘ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܦܫܝܛܝܢ ܕܐܦ ܐܪܙܝ̈ ܐܠܗܐ . ܘܗܝ ܐܫܬܘܝܬ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܫܠܝܚܐ ܡܣܗܕ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܇ ܕܒܘܪܐ ܠܡ ܐܝܬܝ ܠܚܟܡܬܗ ܕܐܦ ܗܘ . ܘܙܘܥܝܗ̇̈ ܘܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ
- ܠܐ ܗܘ ܗܘܦܟܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ . ܥܕܟܝܠ ܐܬܓܠܝ ܗܘܐ ܆ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܢܣܝܘ ܐܘ ܐܬܗܦܟܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܨܒܘܬܗ̈ : ܡܛܠ
- ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܘܕܥ ܇ ܕܚܙܐ ܥܡܐ ܠܒܢܬ̈ ܡܕܝܢ ܘܐܫܬܪܚ ܕܐܦ ܗܘ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܇ ܐܫܬܪܚ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܒܙܢܝܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܙܢܝܘ ܇ ܡܘܫܐ ܠܡ ܘܟܠܗ ܐܝܣܪܝܠ ܆ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܟܘܠܗ ܥܡܐ ܡܝܬܘ ܆ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܆
- ܬܡܢ ܟܕ ܢܚܬ ܡܘܫܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܆ ܘܚܙܐ ܒܠܝܠܘܬܗ ܕܥܡܐ ܆ ܘܝܕܥ ܕܐܦ ‏ ‏ܘܐܝܬ ܠܝ ܕܐܗܝܡܢܗ̇ ܠܗܕܐ . ܡܢ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܚܫܠܗ ܕܥܓܠܐ .
- ܙܢܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܬ . ܘܗܢܘܢ ܐܬܥܗܕܘ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܐܦ ܓܙܪ ܕܝܢܗܘܢ ܢܐܠܦ ܙܢܝܘܬܗܘܢ . ܘܡܢ ܡܘܬܗܘܢ ܚܛܝܦܐ ܆ ܢܕܥ
- ܥܠ ܝܫܘܥ ܪܡܙ ܠܢ ܟܬܒܐ ܇ ܕܒܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܘܒܬܪ ܩܒܘܬܐ . ‏ ‏ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܇
- ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆ ܬܪܝܨܘܬܐ ܠܬܡܝܡܘܬܐ ܡܩܦ ܒܡܠܬܗ . ܬܡܝܡܐ̈ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ ܬܪܝܨܘܬܐ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܡܪܢ ܐܡܪ ܒܣܒܪܬܗ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܐܦ ܕܦܫܝܛ ܘܫܦܐ ܒܠܒܗ . ܗܘ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ
- ܗܘ ܡܘܕܐ ܘܡܥܗܕ ܓܒܝܘܬܗ . ܒܚܕ ܡܢ ܡܙܡܘܪܘܗܝ̈ ܇ ܓܒܐ ܠܡ ܕܐܦ ܦܫܝܛܘܬܐ ܐܬܓܒܝ ܆ ܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ ܓܝܪ ܗܘܬ ܓܒܝܘܬܗ . ܐܝܟ
- ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡܬܕܒܪܐ ܗܘܬ ܐܡܪ . ܕܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܆ ܘܕܒܪܗ ܡܢ ܓܙܪܐ ܕܥܢܐ ܆ ܘܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ ܕܡܝܢܩܐ ܆ ܘܟܕ ܡܠܦ
- ܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܚܙܐ ܦܫܝܛܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ . ܗܝ ܕܐܦ ܗܘ ܕܐܦ ܓܝܪ . ܡܠܟ ܡܠܟܗ ܕܕܘܝܕ ܡܘܕܥ ܠܗ ܟܬܒܐ . ܟܕ ܦܫܝܩ ܠܢ
- ܗܘ ܟܕ ܥܡ ܝܘܢܬܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܡܘܕܥ . ܒܗܝ ܕܐܡܪ ܕܠܝܬ ܒܠܒܝ ܕܐܦ ܠܢ ܕܐܦ ܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܚܙܐ ܦܫܝܛܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ . ܗܝ
- ܥܠ ܒܘܟܪܘܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܐܬܬܥܝܩ ܗܘܐ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܘܒܕ ܕܐܦ . ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܢܟܣܐ̈ ܘܕܩܢܝܢܐ̈ ܗܘ ܕܪܚܡ ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܫܡܘܐܝܠ ܐܬܪܟܢ ܇ ܘܫܒܩ ܥܪܝܡܘܬܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗ . ܕܐܦ ܒܡܘܗܒܬܗ . ܘܥܡܪܐ ܚܟܡܬܗ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘ ܬܩܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܠܝܢ ܒܡܫܟܢܐ ܐܬܪܒܝܘ ܇ ܐܝܟ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܢ ܡܢ ܠܥܠ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܒܕܡܘܬ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܝܥܩܘܒ . ܡܛܠ
- ܠܬܥܠܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ ܚܪܥܘܬܐ ܡܡܠܝܐ ܠܗ . ܒܨܒܝܢܝ ܠܡ ܐܙܠ ܕܐܦ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܇ ܕܬܡܠܐ ܠܗ ܚܪܥܘܬܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܥܪܝܡܘܬܗ ܕܚܘܝܐ ܆ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܗܝ ܘܠܘ ܠܘܬ ܢܦܫܗ . ܘܡܫܠܡ ܕܐܦ ܇ ܠܘܩܒܠ ܗܢܘܢ ܕܡܬܦܪܣܝܢ ܕܡܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܢܓܠܙܘܢܢ . ܡܛܠ
- ܚܘܐ ܥܕܡܐ ܕܫܒܩܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܠܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܕܐܦ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܟܬܪ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܗ . ܘܪܡܙ ܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܡܠܬܐ ܆
- ܠܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܆ ܕܪܥܝܢܐ ܦܫܝܛܐ ܡܫܟܚ ܡܩܒܠ ܠܗ . ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܟܝܢܐ ܡܬܝܠܕܐ ܫܦܝܥܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܪܘܚ . ܚܙܝ ܕܝܢ
- ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܡܠܠܐ ܡܥܕܪܢܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܕܐܪܓܝܓܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܇ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܡܫܬܡܫܐ ܒܗ ܕܓܠܘܬܐ ܒܗܘ ܐܬܪܐ . ܠܝܬ ܬܡܢ ܕܡܬܝܠܦ ܕܐܦ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܠܝܬ ܬܡܢ ܕܡܬܦܪܣ ܕܢܙܟܐ ܒܕܓܠܘܬܐ . ܡܛܠ
- ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܠܘܬܟ ܐܢܝܢ̈ . ܠܐܝܠܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܝܠܟ . ܡܢ ܥܠܡܐ ܢܣܒܬܝܗ̇ ܠܚܪܥܘܬܐ ܆ ܒܐܝܕܗ̇ ܡܬܩܛܪܓܬ ܆
- ܚܘܠܡܢܗ̇ ܫܪܝܪܐ ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܫܝܛܘܬܐ . ܘܐܝܟܐ ܕܝܢ ܚܙܐ ܠܟ ܕܐܦ ܟܣܝܐ̈ . ܟܘܪܗܢܐ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܪܥܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܫܠܝܚܐ̈ ܡܢ ܥܠܡܐ ܟܘܠܗ ܡܣܬܠܝܢ ܗܘܘ . ܘܗܘ ܬܘܒ ܦܪܘܩܢ ܕܐܦ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܣܠܝ ܆ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܓܒܝܐ ܗܘ . ܐܝܟ
- ܗܘ ܡܪܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܩܪܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܙܥܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܟܘܠ ܕܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܒܪܐ . ‏ ‏ܚܙܝ ܕܝܢ
- ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܡܟܪܙ ܠܗ . ܘܒܐܡܪܐ ܘܒܢܩܝܐ ܡܬܠ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘ ܡܕܡ ܕܫܒܩ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ . ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ
- ܐܢܬ ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ . ܕܐܦ . ܘܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܣܬܒܪ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܡܬܝܒ ܗܘܐ .
- ܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܐܝܬ ܫܟܚܬܐ̈ ܘܨܢܥܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܐܦ ܒܛܘܦܣܐ̈ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܣܪܐ . ܡܛܠ
- ܪܥܝܢܗܘܢ ܆ ܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ . ܘܒܡܫܒܚܬܐ̈ ܕܐܦ . ܐܢ ܓܝܪ ܕܘܒܪܗܘܢ ܪܡ ܗܘ ܇ ܡܢ ܟܘܠܗ̇ ܦܓܪܢܘܬܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
- ܠܫܒܪܘܬܐ ܟܘܠ ܐܢܫ ܪܚܡ . ܦܫܝܛܐ̈ ܓܝܪ ܘܫܒܪܐ̈ ܆ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܚܪܥܐ̈ ܘܨܢܝܥܐ̈ . ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܓܝܪ ܟܠ ܐܢܫ ܡܚܒ ܆ ܐܝܟ
- ܚܣܡܐ ܘܛܢܢܐ ܡܬܬܥܝܪ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ ܠܘܩܒܠ ܫܪܟܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܡܫܬܟܚܝܢ . ܘܒܥܒܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܥܡܠܐ ܡܙܝܓ . ܥܡ ܗܝ
- ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܫܘܪܝ ܓܒܝܬܗܘܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܗܘܘ ܇ ܒܫܘܠܡܐ ܕܐܦ . ܘܗܘ ܕܡܫܪܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܆ ܡܫܠܡ ܒܫܦܝܘܬܐ . ܐܝܟ
- ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܆ ܚܢܩܐ ܡܘܥܝܬܗ . ܘܡܩܦܚܐ ܬܪܒܝܬܗ . ܕܐܦ ܘܨܢܝܥܘܬܐ . ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܡܠܝܐ ܟܘܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ .
- ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܪܥܘܬܐ ܟܠܐ ܗܘܐ . ܠܦܫܝܛܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܦ ܡܠܟ ܗܘܐ . ܘܡܛܠܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܐܡܪ ܗܘܐ ܆ ܥܡ ܗܝ
- ܗܘ ܦܘܠܚܢܢ ܗܝ ܗܕܐ ܬܒܥ ܇ ܘܗܢܘܢ ܕܐܬܝܢ ܠܘܬܢ ܆ ܡܣܟܝܢ ܕܐܦ ܘܠܐ ܕܬܫܬܟܚ ܆ ܐܦ ܒܟܢܘܫܝܐ̈ ܕܐܝܚܝܕܝܐ̈ ܬܬܚܒܒ ܆ ܐܝܟܐ
- ܗܘ ܕܡܠܦ ܥܡ ܗܘ ܕܝܠܦ ܆ ܚܕܝܐܝܬ ܫܡܥ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܆ ܐܢܗܘ ܕܐܦ ܓܒܐ̈ . ܒܠܫܢܐ ܕܙܪܘܥܗ ܆ ܘܒܐܕܢܐ ܕܡܩܒܠܢܗ . ܡܛܠ
- ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܠܚܛܝܐ ܕܠܐ ܬܐܒ ܆ ܡܝܬܐ ܩܪܐ ܠܗ . ‏ ‏ܬܝܒܘܬܐ ܕܐܦ ܠܒܪ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܘܬܐ ܗܝ ܓܡܝܪܐ ܕܢܦܫܐ . ܐܝܟ
- ܢܒܝܐ ܗܢܐ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܡܪ ܕܣܥܪ ܗܘܐ . ܕܚܫܒܬ ܠܡ ܝܘܡܝ̈ ܕܐܦ ܆ ܕܒܐܝܕܐ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘ . ‏ ‏ܡܛܠ
- ܡܘܗܒܬܗ̈ ܠܗ ܕܡܝܢ̈ . ܘܐܟܘܬܗ ܠܥܠ ܡܢ ܣܟܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܐܦ ܠܡܚܙܝܗ . ܗܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܟܝܢܗ . ܘܠܐ ܡܬܦܫܩ ܥܘܬܪܗ . ܗܘ
- ܟܕ ܪܕܐ ܠܢ ܆ ܛܥܝܢ ܚܘܣܢܐ ܕܥܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܪܚܡ ܕܢܩܢܝܢ ܆ ܥܠ ܕܐܦ . ܗܘ ܕܙܥܘܪܝܢ̈ ܡܪܕܘܬܗ̈ ܆ ܘܣܓܝܐܢ̈ ܡܘܗܒܬܗ̈ . ܗܘ
- ܗܘ ܒܢ ܥܬܪ . ܗܘ ܕܡܢ ܕܒܠܥܕܝܢ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܩܢܐ ܡܕܡ . ܘܐܢ ܩܢܐ ܕܐܦ ܕܗܘ ܩܢܐ ܐܝܟ ܗܘ ܕܡܣܟܢܐ ܗܘ . ܘܡܐ ܕܚܢܢ ܩܢܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܗܘ
- ܗܪܟܐ ܆ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܝܬܝܐ ܠܘܬ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܗܒ ܕܐܦ ܠܡܢ ܕܐܫܬܒܩ ܠܗ ܥܘܠܗ ܇ ܘܐܬܟܣܝܘ ܠܗ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ܘܝܕܝܥܐ
- ܗܘ ܗܠܟ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܇ ܘܗܘܐ ܐܦ ܠܢ ܢܡܘܣܐ ܕܐܦ ܕܡܢ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܇ ܐܫܬܠܡ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܩܛܠܐ . ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܫܐܕܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܕܐܦ ܕܬܛܠܘܡ ܘܬܒܘܙ ܆ ܒܙܒܢ ܠܡܘܡܬܐ̈ ܕܓܠܬܐ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
- ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܫܐܕܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܡܪܦܐ ܚܕܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܡܘܡܬܐ̈ ܕܓܠܬܐ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܩܛܠܐ . ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ
- ܠܐ ܡܪܐ ܬܗܘܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܨܥܪܐ ܗܘ ܠܗܘ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܐ ܠܥܘܬܪܐ ܆ ܡܣܩ ܠܗ ܠܕܪܓܐ ܬܘܒ ܕܪܡ ܡܢ ܗܢܐ ܘܐܡܪ .
- ܐܢ ܒܨܝܪܐ ܗܘܬ ܬܫܡܫܬܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܗܘܬ ܕܝܕܥܬܗܘܢ ܕܐܦ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ ܇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗ . ܘܡܛܠ
- ܒܢܦܫܗ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܟܦܘܪ ܠܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܦ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܇ ܘܟܦܪ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ . ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܐܡܪ .
- ܗܘ ܒܗ̇ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܘ ܥܠܡܐ . ܟܕ ܛܒ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܦܩܕ ܠܢ ܕܢܬܢܟܪܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܆ ܚܐܪܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܝܗܒ ܠܢ . ܗܝ
- ܠܐ ܩܢܐ ܐܘ ܢܩܥܐ ܕܐܝܬ ܠܚܝܘܬܐ ܘܠܦܪܚܬܐ ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܓܘ ܕܐܦ ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܗܘ ܕܒܗ ܟܢܝܫܐ ܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܡܠܝܘܬܐ ܆
- ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܢܡܘܣܐ ܕܢܫܥܒܕ ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܕܡܣܬܪܩ ܘܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܆ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܆ ܘܐܢܢܩܐ
- ܟܐܢܐ̈ ܕܡܬܚܬܝܢ ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ . ܡܚܪܪܝܢ̈ ܡܢ ܢܡܘܣܐ . ܕܐܦ ܕܐܦ ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܐܫܬܟܚ ܦܘܠܘܣ ܡܠܦ ܆
- ܠܐ ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܚܠܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܣܥܪܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܆ ܕܐܦ ܟܐܢܐ̈ ܕܡܬܚܬܝܢ ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ . ܡܚܪܪܝܢ̈ ܡܢ ܢܡܘܣܐ .
- ܗܢܘܢ ܢܓܙܪܘܢ . ܘܢܫܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܥܘܪܠܘܬܐ ܕܠܒܐ ܇ ܕܐܦ ܕܢܡܘܣܐ . ܕܢܠܦ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܢܬܕܟܘܢ ܡܢ ܥܘܠܐ . ܐܬܓܙܪ
- ܗܘ ܡܪܢ ܠܗܢܘܢ ܕܒܨܝܪܝܢ̈ ܡܢܗ ܒܝܕܥܬܐ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܇ ܘܡܢ ܕܐܦ ܠܚܝܝܟ̈ ܆ ܐܦ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܨܝܪܝܢ̈ ܡܢܟ ܒܝܕܥܬܐ . ܐܝܟ
- ܠܐ ܕܢܘܕܐ ܒܐܒܗܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ . ܡܢ ܗܝ ܠܡ ܐܡܝ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆
- ܗܝ ܕܗܘܬ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܛܘܦܣܐ ܗܝ ܕܗܠܝܢ ܕܠܘܬܟ ܕܐܦ ܕܝܕܥܬܐ ܆ ܘܒܬܪ ܡܣܚܘܬܟ ܐܩܦ ܒܕܘܒܪܐ ܕܪܘܚܐ . ‏ ‏ܚܙܝ
- ܗܢܘܢ ܥܠ ܝܡܐ ܘܒܓܘ ܝܡܐ ܕܚܠܬܐ ܡܠܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܙܘܥܬܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܥܒܪܬ ܒܝܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ
- ܒܗ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܙܕܕܩ . ܠܡܢܐ ܫܩܠܬ ܒܕܪܬ ܥܘܬܪܟ ܆ ܗܘ ܕܐܦ ܡܫܪܝܢ ܕܢܙܝܥܘܢ ܒܓܘ ܚܘܫܒܝܟ̈ . ܠܡܢܐ ܫܒܩܬ ܥܠܡܐ ܆ ܗܘ
- ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܐܬܝܗܒ . ܐܠܘ ܕܝܢ ܐܬܢܛܪ ܠܘܬܟ : ܕܐܦ ܒܗ ܡܪܚܡܢܐ . ܗܫܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܡܣܪܗܒܐܝܬ ܦܠܓܬܝܗܝ . ܓܕܫܐ
- ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘܐ ܗܘܝܬ ܕܡܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܢܡܪܘܢ ܒܟ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܓܠܝܐ ܗܘܬ ܐܦ ܠܚܙܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܬܘܒ
- ܠܐ ܐܢ ܒܥܐ ܕܢܬܬܢܝܚ ܘܢܬܒܣܡ ܣܕܪܢ̈ ܠܗ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܢܝܚܗ . ܕܐܦ ܆ ܛܒ ܡܢ ܗܘ ܕܡܢ ܒܠܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ .
- ܒܘܣܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܛܝܒ ܠܗ ܆ ܗܕܐ ܕܠܟ ܕܝܠܟ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܐܦ . ܘܡܢܘ ܡܫܬܐܠ ܡܢ ܕܠܐ ܢܬܒܣܡ ܐܦ ܗܪܟܐ ܇ ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܠܗ
- ܗܢܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܆ ܗܢܘܢ ܕܡܙܝܥܝܢ ܒܟ ܒܩܕܡܝܬܐ ܆ ܠܘ ܕܐܦ ܒܓܘ ܪܥܝܢܗ ܆ ܕܐܝܟ ܗܘ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܦܝܣܐ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ
- ܥܠ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܟܢܫܘ ܘܟܫܘ ܡܨܪܝܐ̈ ܕܪܕܦܝܢ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ܫܐܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܟܢܫܝܢ ܘܟܫܝܢ ܥܠ ܢܦܫܟ ܆ ܐܝܟ
- ܗܘ ܪܗܒܘܢܐ ܕܡܬܝܗܒ ܚܠܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܆ ܐܚܝܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܘܬ ܕܐܦ . ܕܕܚܠܬܐ ܘܕܥܩܬܐ . ܪܗܒܘܢܐ ܕܗܝ ܓܗܢܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܛܠ
- ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇ ܟܠܡܕܡ ܕܡܩܕܡ ܡܬܝܗܒ ܪܗܒܘܢܐ ܚܠܦ ܡܕܡ ܇ ܕܐܦ ܆ ܐܚܝܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܘܬ ܗܘ ܡܕܡ ܕܚܠܦܘܗܝ ܡܬܝܗܒ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܝ ܗܕܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܢܣܒ ܛܥܡܬܐ ܕܒܝܫܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ . ܢܫܢܐ ܡܢ ܕܐܦ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܚܐܪܘܬܗ ܐܬܐ ܠܫܝܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ܡܛܠ
- ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܝ ܓܠܝܐܝܬ ܐܠܦܬܢ . ܕܐܠܐ ܐܢܫ ܟܦܪ ܒܥܠܡܐ ܕܐܦ ܐܢ ܐܬܢܟܪܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܇ ܒܕܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܟܐܢܐ ܆ ܐܝܟ
- ܗܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܩܪܒܐ ܠܟ . ܘܒܛܘܦܣܗ̇ ܕܗܕܐ ܕܐܦ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܀ ‏ ‏ܫܡܥ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܬܚܘܝܬܐ ܇
- ܠܐ ܐܣܟܡܗ ܘܕܘܒܪܗ ܓܡܝܪܘܬܐ ܡܫܬܘܕܐ . ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ . ‏ ‏ܥܠܡܐ ܓܝܪ ܕܢܬܡܛܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܡܬܬܒܥ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܆ ܢܣܝ ܚܫܐ ܕܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܥܠ ܕܐܦ ܠܐ ܒܥܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܡܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܢܫܟܚܝܗ̇ . ܘܗܘ
- ܗܘ ܡܠܦܢܐ ܦܫܩ ܆ ܕܗܢܘ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܀ ‏ ‏ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܇ ܕܡܕܡ ܕܥܠܝܟ ܣܢܐ ܠܚܒܪܟ ܠܐ ܬܥܒܕ . ܐܝܟ
- ܠܐ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ . ‏ ‏ܘܐܟܙܢܐ ܕܫܠܝܬܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܕܐܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܆ ܕܡܕܡ ܠܐ ܐܥܠܢ ܠܥܠܡܐ ܇ ܘܝܕܝܥܐ
- ܠܐ ܠܗܘܢ ܫܟܝܚ ܥܘܬܪܐ ܇ ܕܢܣܥܪܘܢ ܒܗ ܗܠܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܕܟܡܐ ܕܐܦ ܠܓܡܝܪܐ̈ ܘܠܪܘܚܢܐ̈ ܠܐ ܠܚܡ . ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܠܡܣܪܩܐ̈ . ܡܛܠ
- ܦܘܠܘܣ ܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܗ . ܕܙܩܝܦ ܗܘܐ ܠܥܠܡܐ ܇ ܘܒܛܝܠܐ ܡܢܗ ܕܐܦ ܇ ܘܙܩܦ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܐܪܓܝܓܬܗ̈ . ܐܝܟ