simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܚܫܝܒܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܟܣܝܢ̈ ܆ ܗܝ ܕܐܦ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠܩܐ ܘܡܣܝܦܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ
- ܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܕܢܫܬܥܝܘܗܝ ܒܡܠܬܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܙܘܥܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܬܐ ܇ ܗܝ ܕܪܡܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܘܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܚܙܐ ܡܝܬܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܣܟܪܘ ܕܐܦ ܆ ܕܢܬܦܪܣ ܘܢܒܥܐ ܠܗ ܫܟܚܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܠܩܢܘܡܗ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ
- ܐܠܗܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܩܪܝܒ ܠܟܠܡܕܡ . ܟܕ ܟܠܡܕܡ ܕܐܦ ܇ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܙܪܝܥܐ . ܘܠܐ ܢܬܠ ܠܡܕܡ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬܗ . ܡܛܠ
- ܐܢ ܒܨܝܪܐ ܗܘܬ ܬܫܡܫܬܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܗܘܬ ܕܝܕܥܬܗܘܢ ܕܐܦ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ ܇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗ . ܘܡܛܠ
- ܐܢ ܢܙܝܥܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܘܢܚܬܚܬܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܠܘܐܐ ܕܐܦ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܇ ܠܐ ܓܕܫܐ ܠܗ ܙܢܝܘܬܐ ܕܠܠܝܐ . ܡܛܠ
- ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܆ ܚܢܩܐ ܡܘܥܝܬܗ . ܘܡܩܦܚܐ ܬܪܒܝܬܗ . ܕܐܦ ܘܨܢܝܥܘܬܐ . ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܡܠܝܐ ܟܘܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ .
- ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܛܖܝܢ̈ ܒܗ ܒܒܢܝܢܗ ܣܚܦܢ ܠܗ . ‏ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܆ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܣܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܚܠܐ .
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܦ ܘܥܝܪܬܐ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܩܥܐ ܠܘܬܢ ܇ ܕܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܡܫܬܟܚ ܐܢܬ ܠܚܝܐ̈ . ܘܠܟ ܕܐܦ ܛܒܬܐ̈ ܒܚܩܠܐ ܕܩܢܘܡܟ ܇ ܗܝ ܕܫܪܟܬ ܠܟ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܡܛܠ
- ܐܢܬ ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ . ܕܐܦ . ܘܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܣܬܒܪ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܡܬܝܒ ܗܘܐ .
- ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܡܠܠܐ ܡܥܕܪܢܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܕܐܪܓܝܓܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܇ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ
- ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܘ ܦܓܪܝܟܘܢ̈ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܕܣܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܒܗ ܡܬܩܝܡܝܢ ܘܡܢܗ ܚܐܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܠܟܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܠܩܢܘܡܢ . ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܦܩܝܕܝܢܢ ܕܡܘܬ . ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܆
- ܒܗ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܙܕܕܩ . ܠܡܢܐ ܫܩܠܬ ܒܕܪܬ ܥܘܬܪܟ ܆ ܗܘ ܕܐܦ ܡܫܪܝܢ ܕܢܙܝܥܘܢ ܒܓܘ ܚܘܫܒܝܟ̈ . ܠܡܢܐ ܫܒܩܬ ܥܠܡܐ ܆ ܗܘ
- ܒܗ̇ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܚܝܪܝܢܢ ܇ ܘܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܆ ‏ ‏ܪܘܪܒܐܝܬ ܓܝܪ ܡܥܕܪ ܠܢ ܠܩܘܦܚܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܇ ܡܐ
- ܒܗܕܐ . ܒܐܠܗܐ ܬܬܕܡܐ . ‏ ‏ܗܝܡܢܘܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܡܫܠܛܐ ܕܐܦ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘܝܐ ܬܘܬܐ ܆ ܥܠ ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ .
- ܒܗܘܢ ܒܣܘܢܩܢܐ̈ ܆ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܐܝܬ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܕܐܦ ܒܥܝܕܐ ܠܒܟܬ ܒܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܣܘܢܩܢܐ . ‏ ‏ܚܘܪ ܕܝܢ
- ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ ܓܡܪܝܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܘܫܩܠܝܢ ܙܟܘܬܐ ܆ ܐܡܪ ܕܐܦ ܥܒܝܕ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܚܝܠܢܐ ܢܡܘܣܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ . ܡܐ ܕܝܢ
- ܒܗܢܐ ܢܚܬ ܢܦܫܗ ܆ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܩܪܐ ܐܢܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܦ ܦܓܪܐ . ‏ ‏ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܐܣܟܡܐ ܐܦ ܝܫܘܥ ܣܥܪ ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆