simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܝܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ ܕܡܩܕܫ ܠܢ ܆ ܗܘ ܕܗܘܐ ܢܦܫܐ ܠܢܦܫܢ ܘܡܥܒܕ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܕܡܝܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ
- ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡܬܕܒܪܐ ܗܘܬ ܐܡܪ . ܕܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܆ ܘܕܒܪܗ ܡܢ ܓܙܪܐ ܕܥܢܐ ܆ ܘܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ ܕܡܝܢܩܐ ܆ ܘܟܕ ܡܠܦ
- ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܆ ܒܗ ܒܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܕܨܘܡܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܦ ܆ ܕܡܢ ܡܣܩܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܡܚܬܬܗ ܕܪܘܚܐ ܆ ܢܐܠܦ
- ܙܢܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܬ . ܘܗܢܘܢ ܐܬܥܗܕܘ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܐܦ ܓܙܪ ܕܝܢܗܘܢ ܢܐܠܦ ܙܢܝܘܬܗܘܢ . ܘܡܢ ܡܘܬܗܘܢ ܚܛܝܦܐ ܆ ܢܕܥ
- ܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܒܝܘ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܦܫܝܛܝܢ ܕܐܦ ܐܪܙܝ̈ ܐܠܗܐ . ܘܗܝ ܐܫܬܘܝܬ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆ ܬܪܝܨܘܬܐ ܠܬܡܝܡܘܬܐ ܡܩܦ ܒܡܠܬܗ . ܬܡܝܡܐ̈ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ ܬܪܝܨܘܬܐ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܢܒܝܐ ܡܘܫܐ ܐܠܦ ܠܢ . ܕܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܥܠܬܐ ܛܥܐ ܥܡܐ ܠܐܠܗܗ . ܕܐܦ ܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܣܥܪ ܆ ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚܦܛ ܒܗ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܫܠܝܡܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܪ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܡܦܗܝܢܐ ܘܡܕܘܕܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܚܙܐ ܡܝܬܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܣܟܪܘ ܕܐܦ ܆ ܕܢܬܦܪܣ ܘܢܒܥܐ ܠܗ ܫܟܚܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܠܩܢܘܡܗ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ
- ܗܝ ܕܗܘܬ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܛܘܦܣܐ ܗܝ ܕܗܠܝܢ ܕܠܘܬܟ ܕܐܦ ܕܝܕܥܬܐ ܆ ܘܒܬܪ ܡܣܚܘܬܟ ܐܩܦ ܒܕܘܒܪܐ ܕܪܘܚܐ . ‏ ‏ܚܙܝ
- ܢܒܝܐ ܗܢܐ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܡܪ ܕܣܥܪ ܗܘܐ . ܕܚܫܒܬ ܠܡ ܝܘܡܝ̈ ܕܐܦ ܆ ܕܒܐܝܕܐ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘ . ‏ ‏ܡܛܠ