simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ̈ ܠܥܝ ܘܢܝܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܂ ܡܛܠ̣ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܘܬ ܂ ܨܠܝ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ̣̈ ܢܩܒ̇ܠ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܠܪܓܝܙܘܬܟ̣ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܘܡܫܟܚ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܢܬ ܫܡܠ̣ܝܬ ܘ ܂ ܫܪܪܬ ܒܢܦܫܟ̇ ܂ ܕܠܐ̇ ܬܫܬܥܒܕ ܠܥܩܬܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܂ ܝܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܫ̇ܠܡ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܠܝܢ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܡܛܠ ܪܦܝܘܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܥܬܪ ܕܐܦ [ܘ]ܫܡܝܐ̣ ܡ̇ܥܛܦܐ ܚܫܘܟܐ ܂ ܢܘܗܪܐ ܫܦܝܪܐ̇̈ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܐܠܘ ܬܒܘ ܗܘܘ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܢܦܩ ܗܘܐ ܠܗ ܓܙܪ ܕܐܦ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܫܬ̇ܘܕܝ̣ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܕܝܢ ܠܚܛܝܐ ܕܪܒܘ ܟܬܒܝܢ̈ ܐ̇ܢ ܕܐܦ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܡܫܬܒܩ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ̣ ܡܐܬ ܐܢܬ ܂ ܐ ܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܝ ܂ ܠܐ ܐܢ ܬܡܝܫ ܬܠܒܟܝܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܬܪ·-ܨܬܐ ·X ܙ ܝXX ܕܐܦ ܕܦܘܠܓܐ̈ ܟܕ ܟܠ ܐ·ܟܐ ܕܦܣܥܐ̣ ܬܘܩܠܬܐ̈ ܡܫܟܚܐ ܂ ܗܟܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܪܗܛ ܂ X ܙ ܠܡܘܡܬܐ̈ 0ܕܬܒܥ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢ ܚܝܐ̈ ܬܒܨܘܪ ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܐ ܂ ܗܝ ܬܘܣܦܬܐ ܕܐܦ ܫܪܝܐ̣ ܘܡܒ̇ܛܠܐ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܂ ܘܐܝܬ ܚܝܠ̣ܐ̈ ܝ ܒܚܛܝܬܐ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܫܒܩܗ̇ ܂ ܕܬܗܘܐ ܂ X ܝ ܢܛܝܪܐ ܕ̣ܠܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܘܣܐܡ ܐܢܐ ܡܢ̇ܬܗ̣̇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ̈ ܂ ܐ ܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܬܬܢܝܚ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܒܬܐ̣ ܂ ܢܝܚܬܐ ܡܢ ܝ- ܢܡܘܣܐ ܢ ܐ̇ܠܗܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܕܨܝܕ ܐܒܓܪ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܂ ܠܘ ܡܚܛܐ ܠܐ ܢܢܛܘ ܕܐܦ ܒܗ ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܪ ܕܩܝܡܐ ܕܨܝܕ ܢܘܚ ܠܐ ܡܫܬܪܐ̣ ܂ ܢܗ ܡܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬܝܒ ܂ ܕܩܕܡ ܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܗ̣ ܂ ܡܫܪܐ ܓܝܪ ܝ ܡܢ ܝܘܣܦ̣ ܕܐܦ ܨܐܕܘܗܝ ܡܬܟܠܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܗܠ ܡܢ ܐܕܡ ܐ·ܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܡܫ̇ܢ̣ܐ ܠܗ ܃ ܗ̣ܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܚ̇ܛܦܝܢ ܠ̣ܟ ܚܝ̣ܐ̈ ܝܝ ܕܐܦ ܒܟܝ ܡ̇ܕܝܢ ܥ̇ܠ ܐܬܡ̣ܠ ܕܠܝܬܘܗܝ ܃ ܘ̣ܐܗܦ̣ܟ ܩܠܟ ܥܠ ܝܘܡܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܣܝܪܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܬܬܗ ܡܢܘܢ ܂ ܘܠܘ ܠܣܓܕܬܗ ܒܠܚܘܕ ܝ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܐ̣ ܂ ܕܠܘܝ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܫܡܐ ܬܗܘܘ̣ܢ̣ ܂ ܐܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ · ܝX ܫܠܡ ܗ̣ܘܐ ܠܪܥܝܢܗX ܕܢܣܛܪܝܣ ܡܚܪܡܐ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܕܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̇ ܂ ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܦܐܝ̈ ܕܡܕܢܚ̣ܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܓܙܪ ܂ X Xܝ ܕܝܢܐ ܡܬܬܘܣܦ ܐ̇ܝܟܐ ܕܡܬܬܘܣܦ ܥܘ̣ܠܐ̣ ܂ ܐܦ ܕܐܦ ܂ [ܫܠܝܐ] Xܟܕ 2ܡܘܣܦ ܘܒܨܪ ܥܠ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܫܦܝܪ ܢܘܗܪܐ ܠܥܝܢܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܥܪܩܐ ܂ ܡܢܗ ܐܦ ܕܐܦ ܐܘܪܚܐ ܬܪ·-ܨܬܐ ·X ܙ ܝXX ܒܪܚܡܬܐ ܡܗܠܟܐ ܒܗ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܘܫܐ ܡܪܝܡ ܩܠܗ ܘܐܡܪ ܂ ܕܐܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܘܟܠ ܕܐܦ ܂ ܘܗܫܐ ܡܟܝܠ ܟܘܠ ܕܡܡܠܠ̣ ܝ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܪܝܐ̣ ܐܥܒܪ ܣܟܠܘܬܟ ܂ ܐܡ̇ ܬܘܒ̣ ܂ ܕܦܪܥ̈ ܐܢܐ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܦ ܬܝܒܘܬܐ ܘܒܛܠܬܗ ܠܓܙܡܐ ܂ ܘܐܫܬܚܠܦܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܬ ܐܡܪ̣ ܂