simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܡܪܫܘܬܐ ܂ ܡܛX ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܠܡܝܕܐ̈ ܝ· ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܟ̇ܦ̣ܢܝܢ ܗܘܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܕܓܠ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܒܚ ܥܓܠܬܐ ܕܬܘܪܐ̈
Epistulae Quotquot Supersunt ܢܬܕܢܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܠܘ ܠܐ ܕܟܝ̣ܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܬܐܡܪܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܐܠܘ ܬܒܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܓܙܪ ܂ X
Epistulae Quotquot Supersunt ܝ ܒܚܛܝܬܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܬܒܨܘܪ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ]ܝ ܝܝ ܕܐܦ ܠܓܙܪ ܕ[ܝܢ[ܐ ܕܐܠܗܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܠܬܝܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܗܕ ܗ̇ܘ ܪܒܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܒܪܘܝܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬ ܒ ܕܚܟܡܬܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܬܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܘܪܟܬܐ̣ ܥܒ̇ܕܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܠܗܐ ܥܒܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܟܝܡܘܬܟ ܝܕܥܐ ܒܝܘܡܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܡܠܠ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܡܪܝܡ ܩܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐ̇ܠܗܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܬܢܝܚ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܘܚܙܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܒܗ ܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܐ ܟ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ
Epistulae Quotquot Supersunt 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܦ 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X
Epistulae Quotquot Supersunt ܘܐܙܪܢܘ̈ ܒܡܪܘܕܘܬܐ ܂ ܕܐܦ ܠܐܬܪܗ ܕܥܠܝܐ̣ ܒܡ̣ܣܩܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܢܗ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܕܨܝܕ