simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܗܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܟܦܢ ܂ ܝܢ̈ ܗܘܘ ܂ ܘܐܟܘܬܗ ܝ ܫܚܠܦܘ ܥܝܕܐ̈ ܕ ܕܐܦ ܐܬܥܝܝ ܕܢܐܟܘܠ ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܚܐ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܡܪܫܘܬܐ ܂ ܡܛX
Epistulae Quotquot Supersunt ܗܢܘܢ ܟ̇ܦ̣ܢܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܠܐ ܕܘܝܕ ܥܕܝ̇ܠ ܂ X Xܝ X ܒܠܚܡ̇ܐ ܕܐܦ ܣ̇ܥܪ ܕܘܝܕ ܟܕ ܟܦ̣ܢ ܂ ܘܗܝ ܣܥ̣ܪܘ ܗܘܘ ܐܦ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܝ· ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܒܚ ܥܓܠܬܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܂ ܐܦ ܩܪܒܗ ܠܐܠܗܐ ܝX ܡܫܝܚܘܬܐ ܕܐܦ ܂ ܟܕ ܒܥܐ ܕܢܡܫܚܗ ܠܡܠܟܐ ܂ ܘܠܘ ܡܕܓܠܘ ܡܕܓܠ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܠܘ ܠܐ ܕܟܝ̣ܢ ܓܒܪܐ ܝX ܕܥܡܝ̣ ܂ ܘܐܦ ܐܠܘܓ̣ܕܫ ܘܡܣܝܒܝܢ ܃ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܬܬܝܥܝܢ ܥܪ̇ܘܩܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܢܬܕܢܘܢ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܐܠܘ ܬܒܘ ܗܘܘ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܢܦܩ ܗܘܐ ܠܗ ܓܙܪ ܕܐܦ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܫܬ̇ܘܕܝ̣ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܓܙܪ ܂ X Xܝ ܕܝܢܐ ܡܬܬܘܣܦ ܐ̇ܝܟܐ ܕܡܬܬܘܣܦ ܥܘ̣ܠܐ̣ ܂ ܐܦ ܕܐܦ ܂ [ܫܠܝܐ] Xܟܕ 2ܡܘܣܦ ܘܒܨܪ ܥܠ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢ ܚܝܐ̈ ܬܒܨܘܪ ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܐ ܂ ܗܝ ܬܘܣܦܬܐ ܕܐܦ ܫܪܝܐ̣ ܘܡܒ̇ܛܠܐ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܂ ܘܐܝܬ ܚܝܠ̣ܐ̈ ܝ ܒܚܛܝܬܐ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܓܙܪ ܕ[ܝܢ[ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܬܝܒܘܬܐ ܡܒܛܠܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܪܗܛ ܒܬܪ ܙܕܝܩܘܬ ܐ ܂ ܘܢ[ܗܘܐ ]ܟܠ ܐܢܫ ܝ[ܕܥXX X ܂ ]ܝ ܝܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܗܕ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܢܨܝܚܐ̈ ܦܘܠܘܣ ܂ ܘܐ ܬ ܠܢ ܕܢܐܡ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ̣ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܣܦ ܝ ܥܠܝܗܝܢ ܬܠܬܝܢ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬ ܒ ܕܚܟܡܬܐ ܒܢܬ ܒܝܬܐ ܂ ܘܐܩܝܡܬ ܒܗ ܫܒܥܐ ܝ ܥܡܘܕܝܢ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܫܒܥܐ ܛܒܥܝܢ̈ ܕܨܝܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܟܡܬܐ ܕܒܪܘܝܐ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܝ ܒܘܪܟܬܐ̣ ܥܒ̇ܕܐ ܗܘ̣ ܂ ܘܠܘ ܒܛܠܢܐ ܗܘ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܕܐܦ ܕܒܛܠܢܐ ܗܘܐ ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܐܬܪܐ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܚܟܝܡܘܬܟ ܝܕܥܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܂ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ Xܝ ܐܠܗܐ ܥܒܕܐ̈ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܘܫܐ ܡܪܝܡ ܩܠܗ ܘܐܡܪ ܂ ܕܐܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܘܟܠ ܕܐܦ ܂ ܘܗܫܐ ܡܟܝܠ ܟܘܠ ܕܡܡܠܠ̣ ܝ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܬܬܢܝܚ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܒܬܐ̣ ܂ ܢܝܚܬܐ ܡܢ ܝ- ܢܡܘܣܐ ܢ ܐ̇ܠܗܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ ܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܂ ܫܘܐܠܐ ܕܬܪܝܢ̈ 1ܕܟܕ ܗܘܐ ܢܘܚ ܒܪ ܕܐܦ ܂ ܘܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ̣ ܂ ܩ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܢܝܚܬܐ ܂ ܘܚܙܝܢ ܚܢܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܕܝܢ ܠܚܛܝܐ ܕܪܒܘ ܟܬܒܝܢ̈ ܐ̇ܢ ܕܐܦ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܡܫܬܒܩ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ̣ ܡܐܬ ܐܢܬ ܂ ܐ ܟ
Epistulae Quotquot Supersunt 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܪܗܛ ܂ X ܙ ܠܡܘܡܬܐ̈ 0ܕܬܒܥ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܡܬ̇ܦܠܓ ܇ ܐܢ ܝ 1ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܠܗ ܠܐ ܝܩܝܪX ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܦ 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐܬܪܗ ܕܥܠܝܐ̣ ܒܡ̣ܣܩܢܐ ܢܟ̣ܒܫܘܢ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܕܚܡܫܐ̣ ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܢܘܚ̣ ܂ ܒܢܘ ܡܓܕܠܐ̣ ܘܐܙܪܢܘ̈ ܒܡܪܘܕܘܬܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܕܨܝܕ ܐܒܓܪ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܂ ܠܘ ܡܚܛܐ ܠܐ ܢܢܛܘ ܕܐܦ ܒܗ ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܪ ܕܩܝܡܐ ܕܨܝܕ ܢܘܚ ܠܐ ܡܫܬܪܐ̣ ܂ ܢܗ ܡܢ