simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܬ ܐܡܪ̣ ܂ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̣ ܐܥܒܪ ܣܟܠܘܬܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܓܕܝܢܢ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ̇ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝ ܟܬܝܒ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܝܠܗ ܗ̣ܘܬ ܣܓܕܬ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܚܘܕܐܝܬ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܐ ܚܕ ܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܫ̣ܛܪܐ ܟܠܗܘܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܡܬܓܪܓܪ 1ܘܡܬܒܣܒܣ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܢܣ̇ܓܐ ܢܝܩܪ·ܘܗܝ̣
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܗܘܘ̣ܢ̣ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܣܝܪܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܬܬܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܬܚܫܚ ·X
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܐܦܣܩܦܐܝ̈ ܕܡܕܢܚ̣ܐ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ · ܝX
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܐ ܟ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܒܪ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܗ ܘܡܫܟܚ̣ ܂ ܕܐܦ ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܂ 1ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܦܫܟ X ܦܪܘܫܬܐ̇
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܢܚ̣ܬ̣ ܗܘܝܘ ܗܘX ܕܐܦ ܣܠ̣ܩ ܂ ܘܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܗܟܢܐ ܫܠܝܛ ܕܐܦ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ̇ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt X X X ܕܐܦ ܂ ܠܐ ܝܕܥ