simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܪܝܐ̣ ܐܥܒܪ ܣܟܠܘܬܟ ܂ ܐܡ̇ ܬܘܒ̣ ܂ ܕܦܪܥ̈ ܐܢܐ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܦ ܬܝܒܘܬܐ ܘܒܛܠܬܗ ܠܓܙܡܐ ܂ ܘܐܫܬܚܠܦܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܬ ܐܡܪ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܢܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ̇ ܂ ܘܠܗܝܟܠܐ ܡܛܠ ܂ X ܥܡܘܪܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܂ ܕܠܒܪܢܫܐ ܕܐܬܢܣ̣ܒ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܢܣܒܗ ܣܓܕܝܢܢ̇ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܝ ܟܬܝܒ ܂ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܬܡܠܝ̇ܝ ܘܝܘܡܢܐ̇ ܗܘܝܘ̣ ܕܐܦ ܂ ܗܘ ܘܝ ܒ̣ܪܐ ܩܕܡ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ̣ ܘܒܬܪ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܝܠܗ ܗ̣ܘܬ ܣܓܕܬ ܐ ܩܕܡ ܕܢܐܬ̣ܐ ܠܥܠܡܐ̇ ܂ ܘܢܬܚܙܐ ܕܐܦ ܗܘܝܘ̣ ܘܠܥܠܡ ܂ ܘܟܐܢܐܝܬ ܡܣܬܓ̣ܕ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܒܐ ܚܕ ܐ ܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܬܐ ܫܡ̇ܥܝܗܝ ܠܒܪ ܪܥܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ̣ ܕܐܦ ܂ ܚܕ ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܗܢܐ ܕܡܬܬܘܕܐ 7ܚX ܠܚܘܕܐܝܬ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܐܫ̣ܛܪܐ ܟܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ̣̈ ܂ ܫ̇ܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ 1ܘܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܕܚܪܡܢܐ ܩܛܘܠܐ̣ ܂ ܐܦ ܡܘܬܐ ܕܓܘܐ ܩ̇ܒܠ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܕ ܢܣ̇ܓܐ ܢܝܩܪ·ܘܗܝ̣ ܂ ܠܚܪܬ ܐ ܒܫܝܘܠ̣ ܡܬ̣ܡܚܚ̇ ܂ ܕܐܦ ܘܬܡܢ ܗܘܝܐ ܢܩܡܬܐ XܝXܢ Xܦܓܪܐ̇ ܂ ܕܡܬܓܪܓܪ 1ܘܡܬܒܣܒܣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܣܝܪܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܬܬܗ ܡܢܘܢ ܂ ܘܠܘ ܠܣܓܕܬܗ ܒܠܚܘܕ ܝ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܐ̣ ܂ ܕܠܘܝ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܫܡܐ ܬܗܘܘ̣ܢ̣ ܂ ܐܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܐܬܚܫܚ ·X X ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܪܥܝܢܗ ܕܢܣܛܪܝܣ ܕܐܦ ܝ ܘܠܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܗ ܂ ܘܠܟܢܘܫܝܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ · ܝX ܫܠܡ ܗ̣ܘܐ ܠܪܥܝܢܗX ܕܢܣܛܪܝܣ ܡܚܪܡܐ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܕܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̇ ܂ ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܦܐܝ̈ ܕܡܕܢܚ̣ܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܫܒܩܗ̇ ܂ ܕܬܗܘܐ ܂ X ܝ ܢܛܝܪܐ ܕ̣ܠܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܘܣܐܡ ܐܢܐ ܡܢ̇ܬܗ̣̇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ̈ ܂ ܐ ܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ̣̈ ܢܩܒ̇ܠ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܠܪܓܝܙܘܬܟ̣ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܘܡܫܟܚ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܢܦܫܟ X ܦܪܘܫܬܐ̇ ܂ ܫܪܝܬ ܘܫ̇ܠܡܬ ܘܣܝ̣ܟܬ ܘܣܠ̣ܩܬ̇ ܂ ܕܐܦ ܪܐ ܂ ܣܝܟܢܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܢ ܂ ܕܠܐ ܣܕܩܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܂ 1ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܠ̣ܩ ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܢܚܬ ܣ̇ܦܩ ܫܡܝܐ ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܝ ܣܠܩ ܫܢ̇ܝ ܡܢ ܕܐܦ ܂ X ܙ ܝX ܘܒܡܣܩܬܗ̣ ܬܚܬܝܐ ܗܘ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܢܚ̣ܬ̣ ܗܘܝܘ ܗܘX
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ̇ ܂ ܢܣ̇ܝܟ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܡܕܘܕܐ̈ X ܂ ܕܐܦ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܕܢܕܘܫ ܘܢܥܒܪ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܒܪܝܬܐ̇̈ ܂ ܗܟܢܐ ܫܠܝܛ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܂ ܐܢܐ ܠܟܝܢ ܇ ܦܢ̇ܝ ܚܬܢܐ ܠܣܟܠܬܐ̇̈ ܂ X ܕܕܥ̣ܟ ܕܐܦ ܂ ܠܘ̇ ܠܐ ܝ ܦܬ̇ܚ ܐܢܐ ܠܟܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܆ 10ܐܠܐ ܂ X X X