simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܕܢܗܘ̣ܐ ܝ ܒܒܘܕܪܐ ܕܥܠ ܕܐܦ ܂ ܠܐ ܗ̣ܐ ܫܩܠ̣ܬ ܂ ܗܝ ܡܢܗܘܢ ܕܬܣܥ̣ܘܪ ܒܗ ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܢ̇ܬܥܓܢ ܂ ܒܟܝ ܡ̇ܕܝܢ ܥ̇ܠ ܐܬܡ̣ܠ ܕܠܝܬܘܗܝ ܃ ܕܐܦ ܂ ܐܬܡ̣ܠ ܩܒܪ̣ܢܝܗܝ ܐܬܡ̣ܠ ܂ ܘܗܐ̣ ܡܠ̣ܟܝܢܢ ܠܗ ܠܝܘܡܢ̇ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܡܫ̇ܢ̣ܐ ܠܗ ܃ ܗ̣ܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܚ̇ܛܦܝܢ ܠ̣ܟ ܚܝ̣ܐ̈ ܝܝ ܕܐܦ ܒܟܝ ܡ̇ܕܝܢ ܥ̇ܠ ܐܬܡ̣ܠ ܕܠܝܬܘܗܝ ܃ ܘ̣ܐܗܦ̣ܟ ܩܠܟ ܥܠ ܝܘܡܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܘܬ ܂ ܨܠܝ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܘܢܐܬܐ̣̇ ܂ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܟܠܐ ܃ ܕܐܦܠܢ ܗܝ ܗ ܐ ܬܗܘܐ ܂ ܗ̇ܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ̈ ܠܥܝ ܘܢܝܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܂ ܡܛܠ̣ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܘܬ ܂ ܨܠܝ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐ· ܬܝܟ ܂ ܘܐܘܬܪ [ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟ ܂ ]ܘܠܐ ܬܓܠܘܙ ܕܐܦ [ܕܩܫ̣ܐ ܡܢ ܚܝܠܟ ]ܐܠܐ ܐܬܡܟܟ ܡܛ ܂ ܠ [ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܢܦܘܫ ܒܢܦܫܐ ܕܐܣܠܝܬܗ̇ ܂ ܒܫܟܚܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܕܐܦ ܂ ܗܟܢ ܡܙܕܟܝܐ ܘܕܥܟܐ ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ · X ܒܗ̇ܝ ܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܒܠ̣ܥ ܒܪܘܡܚܐ̣ ܂ ܘܐܬܘ ܡܢܗ ܡܝܐ̣̈ ܕܐܦ ܒܗ̣ ܚܝܐ̈ ܕܟܝܢܗ ܂ ܘܕܬܗܘܐ ܓܠܝܐ ܘܐܝܕܝܥܐ ܒܫܪܪܐ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܘܝܬ ܠܟܢܫܐ̈ ܕܗܘܝܘ ܂ ܘܐܫܬ̣ܒܚܬ ܃ ܕܐܦ ܒܪܝ ܝX ܚܒܝܒܐ ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܫܘܥ ܕܥܡܕ ܂ ܗܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗܘ ܒܗ·ܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬ ܐ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܂ ܪܚܡܬܝܗܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܫܦܝܪܬܐ̣ ܂ ܠܣܓܝܐܐ̣̈ ܂ ܘܐܘܪܒ̣ܬ ܕܘܟܪܢܗ ܕܐܒܘܟ̇ ܂ ܗ̇ܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ·ܪܬܟ̣ ܩܕܡܝܟ ܢܫܬܕܪ ܂ ܘܬܡܢ ܬܚ̣ܕܐ ܒܗ̣ ܡܐ ܕܝܪܬ ܥܡܟ ܕܐܦ ܘܐܠܗܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܘ ܚܘܒܗ ܡܢ ܕܝܠܟ̣ ܂ ܫܦ̣ܪ ܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܢܬ ܫܡܠ̣ܝܬ ܘ ܂ ܫܪܪܬ ܒܢܦܫܟ̇ ܂ ܕܠܐ̇ ܬܫܬܥܒܕ ܠܥܩܬܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܂ ܝܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܫ̇ܠܡ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ ܪܚܝܩ ܐܢܬ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܥܝܩܗ ܩ̣ܛܠܐ ܕܐܦ ܘܡܠܟܐ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܣܕܪܬܝܗܝ ܒܩܢܘܡܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝ̣ܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ̇ܝ ܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܡܪ̣ܢ ܃ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܬܪܬܥܣ̣ܪܐ̈ ܕܐܦ ܐܘ ܡܬܩܪܝܐ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܂ ܝܕܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐXܗܘXܟ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܘܓܐܗܝܢ̣ ܕܢܦܫܬܐ̣̈ ܂ ܐܦ ܕܢܬܥ̇ܕܠܢ ܝ ܒܐܠܗܐ ܐܡܪܚ ܂ ܕܐܦ ܐܬܬܟܣܬ ܃ ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܡܐ ܐܗܡܝ ܘܠܐ ܥ̇ܕܪ ܂ ܂ X ܝXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܠܝܢ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܡܛܠ ܪܦܝܘܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܥܬܪ ܕܐܦ [ܘ]ܫܡܝܐ̣ ܡ̇ܥܛܦܐ ܚܫܘܟܐ ܂ ܢܘܗܪܐ ܫܦܝܪܐ̇̈ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܂ X ܝ ܕܢܦܘܚ 15ܒܦܟܪܘܗܝ ܡܬܛܦܝܣ ܂ ܐܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝ ܕܟܡܐ ܕܐܦ X ܂ 13ܙ X X ܢܫܬܪܘܢ̇X 1ܐܘ ܠܨܒܝܢܝ ܕܟܡܐ ܡܚܝܠ̣
Epistulae Quotquot Supersunt ܝ ܂ ܠܐ ܐܢ ܬܡܝܫ ܬܠܒܟܝܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܬܪ·-ܨܬܐ ·X ܙ ܝXX ܕܐܦ ܕܦܘܠܓܐ̈ ܟܕ ܟܠ ܐ·ܟܐ ܕܦܣܥܐ̣ ܬܘܩܠܬܐ̈ ܡܫܟܚܐ ܂ ܗܟܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܫܦܝܪ ܢܘܗܪܐ ܠܥܝܢܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܥܪܩܐ ܂ ܡܢܗ ܐܦ ܕܐܦ ܐܘܪܚܐ ܬܪ·-ܨܬܐ ·X ܙ ܝXX ܒܪܚܡܬܐ ܡܗܠܟܐ ܒܗ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬܝܒ ܂ ܕܩܕܡ ܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܗ̣ ܂ ܡܫܪܐ ܓܝܪ ܝ ܡܢ ܝܘܣܦ̣ ܕܐܦ ܨܐܕܘܗܝ ܡܬܟܠܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܗܠ ܡܢ ܐܕܡ ܐ·ܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ