simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐܬܪܗ ܕܥܠܝܐ̣ ܒܡ̣ܣܩܢܐ ܢܟ̣ܒܫܘܢ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܕܚܡܫܐ̣ ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܢܘܚ̣ ܂ ܒܢܘ ܡܓܕܠܐ̣ ܘܐܙܪܢܘ̈ ܒܡܪܘܕܘܬܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܓܙܪ ܕ[ܝܢ[ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܬܝܒܘܬܐ ܡܒܛܠܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܪܗܛ ܒܬܪ ܙܕܝܩܘܬ ܐ ܂ ܘܢ[ܗܘܐ ]ܟܠ ܐܢܫ ܝ[ܕܥXX X ܂ ]ܝ ܝܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܘܬ ܂ ܨܠܝ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܘܢܐܬܐ̣̇ ܂ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܟܠܐ ܃ ܕܐܦܠܢ ܗܝ ܗ ܐ ܬܗܘܐ ܂ ܗ̇ܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ̇ ܂ ܢܣ̇ܝܟ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܡܕܘܕܐ̈ X ܂ ܕܐܦ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܕܢܕܘܫ ܘܢܥܒܪ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܒܪܝܬܐ̇̈ ܂ ܗܟܢܐ ܫܠܝܛ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܘܫܐ ܡܪܝܡ ܩܠܗ ܘܐܡܪ ܂ ܕܐܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܘܟܠ ܕܐܦ ܂ ܘܗܫܐ ܡܟܝܠ ܟܘܠ ܕܡܡܠܠ̣ ܝ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ̣̈ ܢܩܒ̇ܠ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܠܪܓܝܙܘܬܟ̣ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܘܡܫܟܚ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢ ܚܝܐ̈ ܬܒܨܘܪ ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܐ ܂ ܗܝ ܬܘܣܦܬܐ ܕܐܦ ܫܪܝܐ̣ ܘܡܒ̇ܛܠܐ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܂ ܘܐܝܬ ܚܝܠ̣ܐ̈ ܝ ܒܚܛܝܬܐ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܕܢܗܘ̣ܐ ܝ ܒܒܘܕܪܐ ܕܥܠ ܕܐܦ ܂ ܠܐ ܗ̣ܐ ܫܩܠ̣ܬ ܂ ܗܝ ܡܢܗܘܢ ܕܬܣܥ̣ܘܪ ܒܗ ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܪܝܐ̣ ܐܥܒܪ ܣܟܠܘܬܟ ܂ ܐܡ̇ ܬܘܒ̣ ܂ ܕܦܪܥ̈ ܐܢܐ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܦ ܬܝܒܘܬܐ ܘܒܛܠܬܗ ܠܓܙܡܐ ܂ ܘܐܫܬܚܠܦܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܬ ܐܡܪ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܢܦܫܟ X ܦܪܘܫܬܐ̇ ܂ ܫܪܝܬ ܘܫ̇ܠܡܬ ܘܣܝ̣ܟܬ ܘܣܠ̣ܩܬ̇ ܂ ܕܐܦ ܪܐ ܂ ܣܝܟܢܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܢ ܂ ܕܠܐ ܣܕܩܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܂ 1ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܗܕ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܢܨܝܚܐ̈ ܦܘܠܘܣ ܂ ܘܐ ܬ ܠܢ ܕܢܐܡ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ̣ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܣܦ ܝ ܥܠܝܗܝܢ ܬܠܬܝܢ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܘܓܐܗܝܢ̣ ܕܢܦܫܬܐ̣̈ ܂ ܐܦ ܕܢܬܥ̇ܕܠܢ ܝ ܒܐܠܗܐ ܐܡܪܚ ܂ ܕܐܦ ܐܬܬܟܣܬ ܃ ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܡܐ ܐܗܡܝ ܘܠܐ ܥ̇ܕܪ ܂ ܂ X ܝXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܠ̣ܩ ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܢܚܬ ܣ̇ܦܩ ܫܡܝܐ ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܝ ܣܠܩ ܫܢ̇ܝ ܡܢ ܕܐܦ ܂ X ܙ ܝX ܘܒܡܣܩܬܗ̣ ܬܚܬܝܐ ܗܘ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܢܚ̣ܬ̣ ܗܘܝܘ ܗܘX
Epistulae Quotquot Supersunt ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܡܬ̇ܦܠܓ ܇ ܐܢ ܝ 1ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܠܗ ܠܐ ܝܩܝܪX ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܦ 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣
Epistulae Quotquot Supersunt ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܘܝܬ ܠܟܢܫܐ̈ ܕܗܘܝܘ ܂ ܘܐܫܬ̣ܒܚܬ ܃ ܕܐܦ ܒܪܝ ܝX ܚܒܝܒܐ ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܫܘܥ ܕܥܡܕ ܂ ܗܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܕܨܝܕ ܐܒܓܪ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܂ ܠܘ ܡܚܛܐ ܠܐ ܢܢܛܘ ܕܐܦ ܒܗ ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܪ ܕܩܝܡܐ ܕܨܝܕ ܢܘܚ ܠܐ ܡܫܬܪܐ̣ ܂ ܢܗ ܡܢ