simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܘ ܥܠ ܩܘܪܫܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܕܩܥܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܕܐܦ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ²ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡܣ̇ܟܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ ܠܐܠܗܐ ܇ ܘܪܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܠܦ ܚܛܝܐ ܢܚܕܐ ܇ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܡ ܠܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܕܡܪܐ ܕ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܇ ܘܐܦ ܚܛܝܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܗܕܐ ܀ 17ܡܟܝܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ ܕܡܢܟX . ܕܓܠܙܬܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܕܐܦ ܕܬܫܒܚܬܗܘܢ̈ ܢܚ̇ܠܛܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡ̇ܠܠܬ ܇ ܒܝܕ ܠܘܚܐ̈ ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܩܠܐ ܕܐܦ ܇ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢX . ܘܒܕ ܓܘܢ ܗܕܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܘܠܐ ܚ̇ܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬ̇ܐ ܐܝܬ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܘܩ . ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܥܘܗܕܢܐ ܇ ܘܣܩܗ ܕ ܓܠܐ ܕܐܚܒ ܇ ܘܕܫܪܟܐX ܀ 28ܐܝܟܐ ܓܝܪ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܠܚܘܣܝܢ ܇ ܚܪܝܦܐ ܕܚܝ̇ܐ ܘܒܬܪ ܚܝ̇ܐ ܇ ܕܐܦ ܇ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢẌ ܒܝܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦ̇ܫܝܝ ܀ 6ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐX . ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܡܟܬܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢX . 44ܒܗܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܕܦܫܗܝܢ ܇ ܒܕ ܐܬܬܒܥ ܠXܣ̇ܝܒܪܘ ܚܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ⁵ܕܣ̇ܒܪ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܡܫܟܚ ܕܢ̇ܕܪܟ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܬܪܥܐ ܘܬܡܝ̇ܗܬܐ ܡܣܬܒܪ ܕܡܬܥܢܐ ܇ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܇ ܒܗ ܒܦܘܫܩܗ ܟܕ ܡܦ̇ܫܩ ܪܥܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܇ ܕܐܦ ܘܫ̇ܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܪܦܬܘܪܗ ܕܡܪܢX ܀ 15ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܪܫܡܐ ܇ ܕܐܦ ܇ ܘܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܠܟܠܢܫ ܢܚܒܘܫ ܀ 37ܚܙܘ ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ·
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ ܇ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܪܒܐ ܢܩܢܘܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܐܝܢ ܠܒܝܬܐ ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܡܝ̇ܬܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܠ ܚܘܣܝܐ· ܘܐܦ ܒܫܝܘܠ ܡܥ̇ܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܗ·
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐX . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܕܐܦ ܡܬܦ̇ܫܛܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܫܝܢ . ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܕܐܦ ܘܠܚܡܫܝܢ ܇ ܗܪܟܐ ܪ̇X ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬ̇ܢܝܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐ̇ܡܪ ܇ ܘܐܘܒܠܢܝ ܠܡ ܠܬܪܥܐ ܕܐܦ ܕܡܫܬ̇ܡܫ ܠܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܪܩܘܪܫܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܝ̇ܬܐ ܡܫ̇ܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܇ ܘܐܦ ܕܐܦ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .