simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܐܪܙܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܗ· ܕܐܦ ܠܡܝ̇ܬܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܠܗܐ ܀ 3ܐܝܟ ܕܐܦ ܚ̇ܙܝܢܢ ܡܫܗ ܪܪܘܫܡܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܚܫܚܬܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܝ ܢܚܘܒܘܬ ܚܝܘܗܝ̈
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܓ̇ܠܝܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܓܙܝܬܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܬܪ ܨܘXܗܘܢ ܡܕܡ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈