simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܒܡܩܒܠܝ̈ ܪܚܡܐ̈ ܕܡܓܢX ܀ 38ܐܝܬ ܡܠܝܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ . ܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܦ ܕܓ̇ܝܣܐ ܪܡܢ ܝܡܝܢܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܬܘܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܡ ܕܒܐܠܗܐ ܐܥܡܠܘ³⁰ ܗܘܢܟܘܢ ܠܠܝ ܐܝܡܡ ܇ ܕܡܢ ܬܡܢ ܐܢܢܩܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ ܢܣܒ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܝ̇ܐ ܐܬܕܒܪܢ ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܝܠܢ ܝ̇ܨܦ ܇ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܚܝܝܢ ܒܗ̇ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܩ̇ܒܠ ܙܘܥܐ ܬܗܝܪܐ ܕܩܘܕܫܟ ܣܡܬ ܒܗܘܢ ܀ ܕܐܦ ܇ ܕܢܫܒܚܘܢܟ ܚܠܦܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܬܡܝ̇ܗܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ ܕܡܢܟX . ܕܓܠܙܬܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܕܐܦ ܕܬܫܒܚܬܗܘܢ̈ ܢܚ̇ܠܛܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐX . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܕܐܦ ܡܬܦ̇ܫܛܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐX . ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܠܚܛܗܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܩܪܝܒܢ ܣܦܩܝܢܢ ܠܡܛܥܢ ܡܐ ܕܚܙܝܢܢ . ܕܐܦ ܒܪܝܬܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܠܢ ܡܪܝ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܥܣܩܢ̈ ܗܢܘ ܕܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܕܐܦ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܬ̇ܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣ̇ܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܇ X48 ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܚܛܝܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܠܗܠ ܡܢ ܣܘܦܝ̈ ܥܠܒܐ̈ ܠܝ ܥ̇ܬܪ . . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܀ X 48 X49ܘܐܦܢܝܢܝ ܠܒܝܬ ܐܒܝXX ܇ ܘܚܘܝܢܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܕ ܕܗܕܐ ܝܨܦܝܢܢ ܇ ܡܢܗܝܢ ܝ X51ܕܗܠܝܢ ܥܕܟܝܠ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܐܦ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܇ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬ̇Xܗ ܐܠܗܐ ܀ 6ܐܝܟ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐ̇ܡܪ ܇ ܘܐܘܒܠܢܝ ܠܡ ܠܬܪܥܐ ܕܐܦ ܕܡܫܬ̇ܡܫ ܠܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܪܩܘܪܫܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ⁵ܕܣ̇ܒܪ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܡܫܟܚ ܕܢ̇ܕܪܟ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܬܪܥܐ ܘܬܡܝ̇ܗܬܐ ܡܣܬܒܪ ܕܡܬܥܢܐ ܇ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ⁰ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܇ ܘܠܐ ܕܐܦ ܐܦ ܓܠܝܢܘܗܝ̈ . ܘܗܕܐ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܒܐܢܫ ܠܐ ܗܘܬ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡ̇ܠܠܬ ܇ ܒܝܕ ܠܘܚܐ̈ ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܩܠܐ ܕܐܦ ܇ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢX . ܘܒܕ ܓܘܢ ܗܕܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܠܚܘܣܝܢ ܇ ܚܪܝܦܐ ܕܚܝ̇ܐ ܘܒܬܪ ܚܝ̇ܐ ܇ ܕܐܦ ܇ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢẌ ܒܝܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦ̇ܫܝܝ ܀ 6ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܕܐ ܡܣ̇ܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܣܓܝ̇ܐܐ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܇ ܐܠܐ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܡܫܗܘܢ ܐܦ ܠܣܓܝ̇ܐܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܥܡ ܦܬܘܪܐ ܫܚܝܡܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܕܫ̇ܘܐ ܇ ܡܕܝܢ ܠܚܘܝܒܐ ܕܐܦ . ܘܡܘܪܥ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܣܘܥܪܢܐ ܫܚܝܡܐ ܚܫܝܒ ܠܟܘܢ ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܇ ܒܗ ܒܦܘܫܩܗ ܟܕ ܡܦ̇ܫܩ ܪܥܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܇ ܕܐܦ ܘܫ̇ܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܪܦܬܘܪܗ ܕܡܪܢX ܀ 15ܐܝܟ