simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܇ ¹⁹ܪܒܬ ܡ̇ܠܐ ܚܕܘܬܐ ܠܢܦܫܐ . ܕܐܦ ¹⁷ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܕܫܘܦܪܝܗܘܢ . ¹̈⁸ ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ ܇ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܪܒܐ ܢܩܢܘܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܐܝܢ ܠܒܝܬܐ ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܨܠܘܬܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܐܫܬܪܪܘX . ܕܐܦ ܢܐܟܘܠ· ܘܡܢܐ ܢܫܬܐ ܇ ܘܡܢܐ ܢܬܟ̇ܣܐX ܇ ܘܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܝ̇ܕܥ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܘ ܥܠ ܩܘܪܫܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܕܩܥܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܇ ]ܠܐ ¹⁵[ܒܝܕ ܒܥܘܬܢ ܕܝܠܢ ܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܇ ܕܐܦ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܚ̇ܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ ܒܩ . Xܝ̇ܫܐ ܠܒܝܫܝ ܪܘܚܐ ܇ ܟܕ ܐܫܬ̇ܐܠ ܇ ܕܐܦ ܪܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܀ 10 X417ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܒܡܫXܟܢܘܬܐ ܘܫܚܩ̇ܐ ܕܡܢ ܩܪܝܒܐ̈ ܕܠܐ ܚܡܬܐ ܕܐܦ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܪܬܩܪܘܒ . ⁷⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܇ ܠܪܘܚܐ ܠܐ ܢܫܠܡܢ̈ ܒܪܒܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܐܦ ܢܬܒ̇ܣܡ· ܟܕ ܕܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܕܝܠܗ ⁸⁰ܢܪܕܝܢX ܀ 31ܐܡܬܝ ܕܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܡܢ ܪܥܝܢܢ· ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܦ̇ܗܐ ܕܐܦ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . 8ܐܠܐ ܠܘܬ ܪܥܝܢܐ ܚܒܘܫܐ ܢܬܩ̇ܪܒ ܇ ܐܝܟܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܪܫܡ ܕܐܦ ܀ 4ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܇ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ²ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡܣ̇ܟܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ ܠܐܠܗܐ ܇ ܘܪܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܡܬܘܡ Xܕܠܐ ܡܫܬܪܥX . ³ܘܗܐ ܟܬܝܒ ܇ ܕܟܠ ܕܐܦ ܚܛܗ ܢܗܘܐ ܇ ܘܪܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܢܫ̇ܡܠܐ ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗ̇ܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚ̇ܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܕܐܦ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܙܕܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܬܘܒ ܫܚܝܡܐ ܕܠܘܬܟ ܡܣܬ̇ܪܩ ܐܢܐ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܐܦ ܇ ܡܨܛܠܐ ܡܢ ܠܘܬܟ ܘܒܒܝܫܘܬܐ ܡܬܥܦܐ ܇ ܘܡܢܟ ܡܬܦܪܫ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܠܦ ܚܛܝܐ ܢܚܕܐ ܇ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܡ ܠܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܕܡܪܐ ܕ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܇ ܘܐܦ ܚܛܝܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܗܕܐ ܀ 17ܡܟܝܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܚܡܐ . ܘܒܪܕܘܦܝܐ ܕܙܥܘܪܝܬܗ̈ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܝ̇ܗܒ ܪܡܙܐ . ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܘܠܐ ܚ̇ܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬ̇ܐ ܐܝܬ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܘܩ . ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܥܘܗܕܢܐ ܇ ܘܣܩܗ ܕ ܓܠܐ ܕܐܚܒ ܇ ܘܕܫܪܟܐX ܀ 28ܐܝܟܐ ܓܝܪ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܫܝܢ . ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܕܐܦ ܘܠܚܡܫܝܢ ܇ ܗܪܟܐ ܪ̇X ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬ̇ܢܝܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܪܫܡܐ ܇ ܕܐܦ ܇ ܘܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܠܟܠܢܫ ܢܚܒܘܫ ܀ 37ܚܙܘ ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ·