simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܝ̇ܬܐ ܡܫ̇ܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܇ ܘܐܦ ܕܐܦ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܡܝ̇ܬܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܠ ܚܘܣܝܐ· ܘܐܦ ܒܫܝܘܠ ܡܥ̇ܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܗ·
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚ̇ܙܝܢܢ ܡܫܗ ܪܪܘܫܡܐ ܪܬܫܥܝܬ̇ܗܘܢ ܇ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܘܠܐ ܕܐܦ ܇ ܒܦܘܪܫܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ܘܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܀ 3ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܢܚܘܒܘܬ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܓܢܘܣܬܐ ܕܟܪܦܣܐ ܡܫܘܕܥܐX ܀ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܫܢܝ ܇ ܟܕ ܣܦܝܩ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܚܫܚܬܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܇ ܕܡܢ ܝܘܪܩܐ̈ ܕܡܘܬ ܒܥܝܪܐ ܇ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܫܒܬܐ ܇ ܕܐܦ ܕܗܘܝܘ ܩ̇ܒܪܐ . ܝX82 ܠܟܠ ܕܦܓܥ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܓ̇ܠܝܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܒܬܪ ܨܘXܗܘܢ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܘܠܘ ܠܣܒܥܘ ܇ ܘܗܢܐ ܟܕ ܕܐܦ ܡܕܝܒܝܢ ܗܘܘ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܓܙܝܬܐ̈ . ܗ̇ܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܡܟܬܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢX . 44ܒܗܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܕܦܫܗܝܢ ܇ ܒܕ ܐܬܬܒܥ ܠXܣ̇ܝܒܪܘ ܚܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ