simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܕܐܦ ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione . ¹̈⁸ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܘܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇ ܕܐܦ ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܓܝܪ ܡܚ̇ܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܀ 10 X417ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ⁷⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܐ ܕܐܦ ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܒܡܫXܟܢܘܬܐ ܘܫܚܩ̇ܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܀ 31ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܢܬܩ̇ܪܒ ܇ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇ ܕܐܦ ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ
Isacco di Ninive. Terza Collezione . 14ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚ̇ܠܨܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܬܦܪܫ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܬܘܒ
Isacco di Ninive. Terza Collezione 17ܡܟܝܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܕܐܦ ܚܠܦ ܚܛܝܐ ܢܚܕܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܀ 28ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܘܠܐ ܚ̇ܕܐ ܡܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬ̇ܢܝܐ ܇ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ· ܕܐܦ ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ </page>
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܡܢ ܝܡܝܢܐ ܇ ܕܐܦ ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܢ ܬܡܢ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܝܢ ܒܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܩ̇ܒܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܦܝܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܣܩܢ̈ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܠܚܛܗܐ ܙܥܘܪܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬ̇ܐܒ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܒܝXX ܇ ܘܚܘܝܢܝ ܕܐܦ ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܠܗܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܟܕ ܕܗܕܐ ܝܨܦܝܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܩܘܪܫܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܗܘܬ . ܕܐܦ ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡ̇ܠܠܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܦ̇ܫܝܝ ܀ 6ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܣܓܝ̇ܐܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܕܐ ܡܣ̇ܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܥܡ ܦܬܘܪܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܪܢX ܀ 15ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܐܪܙܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܗ· ܕܐܦ ܠܡܝ̇ܬܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܠܗܐ ܀ 3ܐܝܟ ܕܐܦ ܚ̇ܙܝܢܢ ܡܫܗ ܪܪܘܫܡܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܚܫܚܬܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܝ ܢܚܘܒܘܬ ܚܝܘܗܝ̈
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܓ̇ܠܝܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܓܙܝܬܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܬܪ ܨܘXܗܘܢ ܡܕܡ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈