simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܕܐܦ ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione . ¹̈⁸ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܘܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇ ܕܐܦ ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܓܝܪ ܡܚ̇ܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܀ 10 X417ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ⁷⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܐ ܕܐܦ ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܒܡܫXܟܢܘܬܐ ܘܫܚܩ̇ܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܀ 31ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܢܬܩ̇ܪܒ ܇ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇ ܕܐܦ ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ
Isacco di Ninive. Terza Collezione . 14ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚ̇ܠܨܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܬܦܪܫ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܬܘܒ
Isacco di Ninive. Terza Collezione 17ܡܟܝܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܕܐܦ ܚܠܦ ܚܛܝܐ ܢܚܕܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܀ 28ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܘܠܐ ܚ̇ܕܐ ܡܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬ̇ܢܝܐ ܇ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ· ܕܐܦ ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ