simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܇ ¹⁹ܪܒܬ ܡ̇ܠܐ ܚܕܘܬܐ ܠܢܦܫܐ . ܕܐܦ ¹⁷ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܕܫܘܦܪܝܗܘܢ . ¹̈⁸ ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ ܇ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܪܒܐ ܢܩܢܘܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܐܝܢ ܠܒܝܬܐ ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܨܠܘܬܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܐܫܬܪܪܘX . ܕܐܦ ܢܐܟܘܠ· ܘܡܢܐ ܢܫܬܐ ܇ ܘܡܢܐ ܢܬܟ̇ܣܐX ܇ ܘܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܝ̇ܕܥ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܘ ܥܠ ܩܘܪܫܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܕܩܥܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܇ ]ܠܐ ¹⁵[ܒܝܕ ܒܥܘܬܢ ܕܝܠܢ ܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܇ ܕܐܦ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܚ̇ܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ ܒܩ . Xܝ̇ܫܐ ܠܒܝܫܝ ܪܘܚܐ ܇ ܟܕ ܐܫܬ̇ܐܠ ܇ ܕܐܦ ܪܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܀ 10 X417ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܒܡܫXܟܢܘܬܐ ܘܫܚܩ̇ܐ ܕܡܢ ܩܪܝܒܐ̈ </page><page> ܕܠܐ ܚܡܬܐ ܕܐܦ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܪܬܩܪܘܒ . ⁷⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܇ ܠܪܘܚܐ ܠܐ ܢܫܠܡܢ̈ ܒܪܒܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܐܦ ܢܬܒ̇ܣܡ· ܟܕ ܕܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܕܝܠܗ ⁸⁰ܢܪܕܝܢX ܀ 31ܐܡܬܝ ܕܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܡܢ ܪܥܝܢܢ· ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܦ̇ܗܐ ܕܐܦ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . 8ܐܠܐ ܠܘܬ ܪܥܝܢܐ ܚܒܘܫܐ ܢܬܩ̇ܪܒ ܇ ܐܝܟܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܪܫܡ ܕܐܦ ܀ 4ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܇ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ²ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡܣ̇ܟܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ ܠܐܠܗܐ ܇ ܘܪܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܡܬܘܡ Xܕܠܐ ܡܫܬܪܥX . ³ܘܗܐ ܟܬܝܒ ܇ ܕܟܠ ܕܐܦ ܚܛܗ ܢܗܘܐ ܇ ܘܪܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܢܫ̇ܡܠܐ ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗ̇ܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚ̇ܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܕܐܦ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܙܕܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܬܘܒ ܫܚܝܡܐ ܕܠܘܬܟ ܡܣܬ̇ܪܩ ܐܢܐ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܐܦ ܇ ܡܨܛܠܐ ܡܢ ܠܘܬܟ ܘܒܒܝܫܘܬܐ ܡܬܥܦܐ ܇ ܘܡܢܟ ܡܬܦܪܫ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܠܦ ܚܛܝܐ ܢܚܕܐ ܇ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܡ ܠܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܕܡܪܐ ܕ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܇ ܘܐܦ ܚܛܝܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܗܕܐ ܀ 17ܡܟܝܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܚܡܐ . ܘܒܪܕܘܦܝܐ ܕܙܥܘܪܝܬܗ̈ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܝ̇ܗܒ ܪܡܙܐ . ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܘܠܐ ܚ̇ܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬ̇ܐ ܐܝܬ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܘܩ . ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܥܘܗܕܢܐ ܇ ܘܣܩܗ ܕ ܓܠܐ ܕܐܚܒ ܇ ܘܕܫܪܟܐX ܀ 28ܐܝܟܐ ܓܝܪ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܫܝܢ . ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܕܐܦ ܘܠܚܡܫܝܢ ܇ ܗܪܟܐ ܪ̇X ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬ̇ܢܝܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ </page><page> ܐܦ ܒܗܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܪܫܡܐ ܇ ܕܐܦ ܇ ܘܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܠܟܠܢܫ ܢܚܒܘܫ ܀ 37ܚܙܘ ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ·
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܒܡܩܒܠܝ̈ ܪܚܡܐ̈ ܕܡܓܢX ܀ 38ܐܝܬ ܡܠܝܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ . ܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܦ ܕܓ̇ܝܣܐ ܪܡܢ ܝܡܝܢܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܬܘܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܡ ܕܒܐܠܗܐ ܐܥܡܠܘ³⁰ ܗܘܢܟܘܢ ܠܠܝ ܐܝܡܡ ܇ ܕܡܢ ܬܡܢ ܐܢܢܩܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ ܢܣܒ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܝ̇ܐ ܐܬܕܒܪܢ ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܝܠܢ ܝ̇ܨܦ ܇ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܚܝܝܢ ܒܗ̇ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܩ̇ܒܠ ܙܘܥܐ ܬܗܝܪܐ ܕܩܘܕܫܟ ܣܡܬ ܒܗܘܢ ܀ ܕܐܦ ܇ ܕܢܫܒܚܘܢܟ ܚܠܦܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܬܡܝ̇ܗܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ ܕܡܢܟX . ܕܓܠܙܬܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܕܐܦ ܕܬܫܒܚܬܗܘܢ̈ ܢܚ̇ܠܛܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐX . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܕܐܦ ܡܬܦ̇ܫܛܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐX . ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܠܚܛܗܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܩܪܝܒܢ ܣܦܩܝܢܢ ܠܡܛܥܢ ܡܐ ܕܚܙܝܢܢ . ܕܐܦ ܒܪܝܬܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܠܢ ܡܪܝ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܥܣܩܢ̈ ܗܢܘ ܕܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܕܐܦ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܬ̇ܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣ̇ܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܇ X48 ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܚܛܝܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܠܗܠ ܡܢ ܣܘܦܝ̈ ܥܠܒܐ̈ ܠܝ ܥ̇ܬܪ . . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܀ X 48 X49ܘܐܦܢܝܢܝ ܠܒܝܬ ܐܒܝXX ܇ ܘܚܘܝܢܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܕ ܕܗܕܐ ܝܨܦܝܢܢ ܇ ܡܢܗܝܢ ܝ X51ܕܗܠܝܢ ܥܕܟܝܠ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܐܦ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܇ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬ̇Xܗ ܐܠܗܐ ܀ 6ܐܝܟ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐ̇ܡܪ ܇ ܘܐܘܒܠܢܝ ܠܡ ܠܬܪܥܐ ܕܐܦ ܕܡܫܬ̇ܡܫ ܠܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܪܩܘܪܫܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ⁵ܕܣ̇ܒܪ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܡܫܟܚ ܕܢ̇ܕܪܟ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܬܪܥܐ ܘܬܡܝ̇ܗܬܐ ܡܣܬܒܪ ܕܡܬܥܢܐ ܇ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ⁰ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܇ ܘܠܐ ܕܐܦ ܐܦ ܓܠܝܢܘܗܝ̈ . ܘܗܕܐ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܒܐܢܫ ܠܐ ܗܘܬ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡ̇ܠܠܬ ܇ ܒܝܕ ܠܘܚܐ̈ ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܩܠܐ ܕܐܦ ܇ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢX . </page><page> ܘܒܕ ܓܘܢ ܗܕܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܠܚܘܣܝܢ ܇ ܚܪܝܦܐ ܕܚܝ̇ܐ ܘܒܬܪ ܚܝ̇ܐ ܇ ܕܐܦ ܇ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢẌ ܒܝܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦ̇ܫܝܝ ܀ 6ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܕܐ ܡܣ̇ܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܣܓܝ̇ܐܐ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܇ ܐܠܐ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܡܫܗܘܢ ܐܦ ܠܣܓܝ̇ܐܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܥܡ ܦܬܘܪܐ ܫܚܝܡܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܕܫ̇ܘܐ ܇ ܡܕܝܢ ܠܚܘܝܒܐ ܕܐܦ . ܘܡܘܪܥ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܣܘܥܪܢܐ ܫܚܝܡܐ ܚܫܝܒ ܠܟܘܢ ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܇ ܒܗ ܒܦܘܫܩܗ ܟܕ ܡܦ̇ܫܩ ܪܥܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܇ ܕܐܦ ܘܫ̇ܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܪܦܬܘܪܗ ܕܡܪܢX ܀ 15ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܝ̇ܬܐ ܡܫ̇ܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܇ ܘܐܦ ܕܐܦ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܡܝ̇ܬܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܠ ܚܘܣܝܐ· ܘܐܦ ܒܫܝܘܠ ܡܥ̇ܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܗ·
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚ̇ܙܝܢܢ ܡܫܗ ܪܪܘܫܡܐ ܪܬܫܥܝܬ̇ܗܘܢ ܇ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܘܠܐ ܕܐܦ ܇ ܒܦܘܪܫܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ܘܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܀ 3ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܢܚܘܒܘܬ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܓܢܘܣܬܐ ܕܟܪܦܣܐ ܡܫܘܕܥܐX ܀ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܫܢܝ ܇ ܟܕ ܣܦܝܩ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܚܫܚܬܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܇ ܕܡܢ ܝܘܪܩܐ̈ ܕܡܘܬ ܒܥܝܪܐ ܇ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܫܒܬܐ ܇ ܕܐܦ ܕܗܘܝܘ ܩ̇ܒܪܐ . ܝX82 ܠܟܠ ܕܦܓܥ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܓ̇ܠܝܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܒܬܪ ܨܘXܗܘܢ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܘܠܘ ܠܣܒܥܘ ܇ ܘܗܢܐ ܟܕ ܕܐܦ ܡܕܝܒܝܢ ܗܘܘ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܓܙܝܬܐ̈ . ܗ̇ܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܡܟܬܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢX . 44ܒܗܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܕܦܫܗܝܢ ܇ ܒܕ ܐܬܬܒܥ ܠXܣ̇ܝܒܪܘ ܚܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ