simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܡܢ ܝܡܝܢܐ ܇ ܕܐܦ ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܢ ܬܡܢ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܝܢ ܒܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܩ̇ܒܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܦܝܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܣܩܢ̈ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܠܚܛܗܐ ܙܥܘܪܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬ̇ܐܒ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܒܝXX ܇ ܘܚܘܝܢܝ ܕܐܦ ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܠܗܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܟܕ ܕܗܕܐ ܝܨܦܝܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܩܘܪܫܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܗܘܬ . ܕܐܦ ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡ̇ܠܠܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܦ̇ܫܝܝ ܀ 6ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܣܓܝ̇ܐܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܕܐ ܡܣ̇ܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܥܡ ܦܬܘܪܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܪܢX ܀ 15ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܇