simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܨܠܘܬܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܐܫܬܪܪܘ . ܕܐܦ ܕܡܢܐ ܢܐܟܘܠ ܘܡܢܐ ܢܫܬܐ ܘܡܢܐ ܢܬܟܣܐ ܘܕܗܝ ܕܐܒܐ ܝܕܥ
- ܠܐ ܠܚܛܗܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܩܪܝܒܢ ܣܦܩܝܢܢ ܠܡܛܥܢ ܡܐ ܕܚܙܝܢܢ . ܕܐܦ ܒܪܝܬܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܠܢ ܡܪܝ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܥܣܩܢ̈ ܗܢܘ ܕܝܢ
- ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܪܫܡ ܕܐܦ ܢܣܦܩ 4 ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܝܟ
- ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܬܘܒ ܫܚܝܡܐ ܕܠܘܬܟ ܡܣܬܪܩ ܐܢܐ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܐܦ ܛܒܬܐ ܡܨܛܠܐ ܡܢ ܠܘܬܟ ܘܒܒܝܫܘܬܐ ܡܬܥܦܐ ܘܡܢܟ ܡܬܦܪܫ ܐܝܟ
- ܚܝܠܐ ܕܣܦܩ ܕܢܩܒܠ ܙܘܥܐ ܬܗܝܪܐ ܕܩܘܕܫܟ ܣܡܬ ܒܗܘܢ 4 ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܕܢܫܒܚܘܢܟ ܚܠܦܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܗܢܘܢ
- ܗܘ ܩܪܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܘܝܘ ܗܪܓܐ ܘܗܘܝܘ ܨܠܘܬܐ . ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܡܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܫܬܒܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܒܬܐܘܪܝܐ . 11 ܟܪ
- ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܚܡܐ . ܘܒܪܕܘܦܝܐ ܕܙܥܘܪܝܬܗ̈ ܕܐܦ ܕܢܙܝܥ ܥܠܘܗܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܗܒ ܪܡܙܐ . ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ
- ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܘܠܐ ܕܐܦ ܐܦ ܓܠܝܢܘܗܝ̈ . ܘܗܕܐ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܒܐܢܫ ܠܐ ܗܘܬ݀ .
- ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐ . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܕܐܦ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܦܫܛܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟ .
- ܒܬܪ ܨܘܡܗܘܢ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܘܠܘ ܠܣܒܥܘ ܘܗܢܐ ܟܕ ܕܐܦ ܡܕܝܒܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܓܙܝܬܐ̈ . ܗܝ
- ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܡܪ ܘܐܘܒܠܢܝ ܠܡ ܠܬܪܥܐ ܕܚܐܪ ܕܐܦ ܕܡܫܬܡܫ ܠܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ
- ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܠܚܘܣܝܢ ܚܪܝܦܐ ܕܚܝܐ̈ ܘܒܬܪ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܟܕܘ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܒܝܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦܫܚ 6 ܐܝܟ
- ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܫܝܢ . ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܕܐܦ ܘܠܚܡܫܝܢ ܗܪܟܐ ܪܡܙ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬܢܝܐ̈
- ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܪܒܬ ܡܠܐ ܚܕܘܬܐ ܠܢܦܫܐ . 6 ܘܒܢܨܚܢܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܪܕܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܕܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘܢ
- ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܕܡܢ ܝܘܪܩܐ̈ ܕܡܘܬ ܒܥܝܪܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܫܒܬܐ ܕܐܦ ܠܦܩܥܐ ܗܘ ܕܗܘܝܘ ܩܒܪܐ . ܠܟܠ ܕܦܓܥ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܓܠܝܐ ܐܝܟ
- ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈̈ ܡܟܬܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ . 44 ܒܗܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܕܢܦܫܗܝܢ ܒܕ ܐܬܬܒܥ ܠܡܣܝܒܪܘ ܚܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ
- ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ ܕܡܢܟ . ܕܓܠܙܬܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܕܐܦ ܕܬܫܒܚܬܗܘܢ̈ ܢܚܠܛܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗܢܘܢ
- ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܘܬ ܗܝ ܕܢܫܒܘܩ . ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܢܐܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܘܣܩܗ ܕܓܠܐ ܕܐܚܒ ܘܕܫܪܟܐ 28 ܐܝܟܐ ܓܝܪ
- ܟܕ ܕܗܕܐ ܚܨܦܝܢܢ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥܕܟܝܠ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܠܡܦܫ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܡܗ ܐܠܗܐ 6 ܐܝܟ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ
- ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܠܐ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ