simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܠܐ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ
- ܠܐ ܥܡ ܦܬܘܪܐ ܫܚܝܡܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܕܫܘܐ ܡܕܝܢ ܠܚܘܝܒܐ ܕܐܦ . ܘܡܘܕܥ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܣܘܥܪܢܐ ܫܚܝܡܐ ܚܫܝܒ ܠܟܘܢ ܐܪܙܐ ܗܘ
- ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܒܗ ܒܦܘܫܩܗ ܟܕ ܡܦܫܩ ܪܥܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܗܢܝܢ ܕܐܦ ܐܟܠܝܬܘܢ ܘܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܕܦܬܘܪܗ ܕܡܪܢ 15 ܐܝܟ
- ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܫܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܘܐܦ ܒܫܝܘܠ ܕܐܦ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܠܡܝܬܐ̈ ܡܫܟܚ ܠܡܬܠ ܚܘܣܝܐ ܘܐܦ ܒܫܝܘܠ ܡܥܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܘܣܦܩ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܗ
- ܚܙܝܢܢ ܡܢܗ ܕܪܘܫܡܐ ܕܬܫܥܝܬܗܘܢ̈ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܘܠܐ ܕܐܦ ܒܦܘܪܫܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܘܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ 3 ܐܝܟ
- ܗܝ ܢܚܘܒܘܬ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܓܢܘܣܬܐ ܕܟܪܦܣܐ ܡܫܘܕܥܐ 11 ܕܐܦ ܘܠܕܘܟܬܐ ܗܝ ܫܢܝ ܟܕ ܣܦܝܩ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܚܫܚܬܐ ܐܝܟ
- ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܕܡܢ ܝܘܪܩܐ̈ ܕܡܘܬ ܒܥܝܪܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܫܒܬܐ ܕܐܦ ܠܦܩܥܐ ܗܘ ܕܗܘܝܘ ܩܒܪܐ . ܠܟܠ ܕܦܓܥ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܓܠܝܐ ܐܝܟ
- ܒܬܪ ܨܘܡܗܘܢ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܘܠܘ ܠܣܒܥܘ ܘܗܢܐ ܟܕ ܕܐܦ ܡܕܝܒܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܓܙܝܬܐ̈ . ܗܝ
- ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈̈ ܡܟܬܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ . 44 ܒܗܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܕܢܦܫܗܝܢ ܒܕ ܐܬܬܒܥ ܠܡܣܝܒܪܘ ܚܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ