simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ ܕܐܦ ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
- ܕܓܝܣܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ
- ܡܢ ܬܡܢ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
- ܡܠܝܠܐܝܬ ܚܝܝܢ ܒܗ̇ ܕܐܦ ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ
- ܬܡܝܗܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܕܣܦܩ ܕܢܩܒܠ
- ܐܦܝܢ̈ . ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ
- ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ
- ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ
- ܥܣܩܢ̈ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܠܚܛܗܐ ܙܥܘܪܐ
- ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ
- ܠܗܘ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬܐܒ .
- ܠܒܝܬ ܐܒܝ ܘܚܘܝܢܝ ܕܐܦ ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܠܗܠ
- ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܟܕ ܕܗܕܐ ܚܨܦܝܢܢ
- ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ
- ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ
- . 11 ܟܪ ܕܐܦ ܗܘ ܩܪܝܢܐ ܕܐܝܟ
- ܠܐ ܗܘܬ݀ . ܕܐܦ ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ
- ܗܕܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡܠܠܬ
- ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܗܘ ܕܐܦ ܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܐ
- ܡܦܫܚ 6 ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ