simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- 2 ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܗܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ
- ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ
- ܘܕܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܪܒܬ
- ܠܡܣ̇ܟܝܘ 5 ܠܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ
- ܘܕܗܝ ܕܐܒܐ ܝܕܥ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ
- ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܬܚܬܝ ܕܐܦ ܢܚܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈
- ܓܝܪ ܡܚܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ
- ܕܟܠ 10 ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ
- ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ ܕܐܦ ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ ܘܫܚܩܐ̈
- 31 ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܠܪܘܚܐ
- ܚܒܘܫܐ ܢܬܩܪܒ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ
- ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈
- ܘܕܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܕܐܦ ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ .
- ܐܝܟ ܕܒܥܐ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ
- 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚܠܨܐ
- ܘܡܢܟ ܡܬܦܪܫ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܬܘܒ
- ܡܟܝܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܕܐܦ ܚܠܦ ܚܛܝܐ̈ ܢܚܕܐ
- ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܝܢ
- 28 ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
- ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ